6

Alới Rưoh Tapul Náq Ndỡm Ranáq Chuai Yớu

1Máh tangái ki tỗp puai Yê-su cỡt clứng lứq ễn. Cớp tâng tỗp alới bữn máh cũai I-sarel táq ntỡng parnai Créc. Máh cũai ki voŏq neq: “Cu rangái cán cumai hếq roap crơng tâc cha tỡ bữn li cớp cán cumai cũai I-sarel ca táq ntỡng parnai Hê-brơ.”
2Ngkíq tỗp muoi chít la bar náq parỗm nheq máh tỗp puai Yê-su, cớp pai neq: “Tỡ pĩeiq hếq muoi chít la bar náq ma tỡ bữn atỡng noâng parnai Yiang Sursĩ cỗ miaq tampễq crơng tâc cha yỗn anhia. 3Ngkíq cóq anhia rưoh tễ tỗp anhia tapul náq ca rangoaiq cớp bữn Raviei Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt alới. Chơ hếq ễ pachúh yỗn tỗp alới tapul náq ki ễn cỡt sốt tễ ranáq tampễq tampâc sana yỗn anhia. 4Chơ hếq bữn câu níc, cớp bữn pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ hỡ.”
5Tữ tỗp puai Yê-su sâng santoiq ki, nheq tữh alới sâng bũi lứq. Ngkíq alới rưoh Satien; án la cũai sa‑âm Yê-su samoât samơi, cớp án bữn Raviei Yiang Sursĩ sốt tâng mứt pahỡm án. Cớp alới rưoh cũai canŏ́h hỡ ramứh neq: Phi-lip, Prô-curơ, Ni-canor, Tamôn, Barmê-na, cớp Ni-cula tễ vil Anti-ôt. Bo nhũang Ni-cula puai phễp rit I-sarel, ma ntun ki án sa‑âm Yê-su ễn. 6Ngkíq tapul náq ki ỡt yáng moat tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su Crĩt. Tỗp ki câu cớp satoaq atĩ tâng alới tapul náq, táq tếc alới tabŏ́q roap táq ranáq Yiang Sursĩ. 7Yuaq ngkíq parnai Yiang Sursĩ cỡt rứh sa‑ữi ntốq, cớp bữn clứng lứq cũai tâng vil Yaru-salem mut sa‑âm Yê-su. Cớp bữn sa‑ữi náq tễ tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ la sa‑âm Yê-su tê.

Noau Cỗp Chíq Satien

8Satien la cũai sa‑âm Yê-su pacái lứq. Cớp Raviei Yiang Sursĩ yỗn án bữn chớc têq táq ranáq salễh yáng moat máh cũai. 9Ma bữn cũai tễ muoi dống sang tỗp I-sarel rasuon cớp Satien. Sa‑ữi náq tễ dống sang ki la cũai sũl noau khoiq acláh. Alới toâq tễ vil Si-rên, tễ vil Alec-santri, tễ cruang Si-lasi, cớp tễ cruang Asia. 10Raviei Yiang Sursĩ yỗn Satien ta‑ỡi cũai ki rangoaiq lứq. Ngkíq tỗp alới tỡ dáng nŏ́q ễ pai noâng chóq Satien. 11Chơ tỗp alới chang práq yỗn cũai canŏ́h apớt Satien. Máh cũai ki pai neq: “Hếq khoiq sâng Satien acrieiq Môi-se cớp Yiang Sursĩ.”
12Ngkíq tỗp ki sasrúc máh cũai tâng vil ki, cũai sốt nheq sâu cớp máh cũai yống rit, ễq alới táq Satien. Chơ nheq tữh alới toâq cỗp Satien cớp dững án pỡ cũai sốt. 13Alới dững atoâq sĩa cũai ca apớt Satien neq: “Cũai nâi dốq lứq táq ntỡng mumat Dống Sang Toâr, cớp án ayê phễp rit Yiang Sursĩ hỡ. 14Hếq khoiq sâng án pai tễ manoaq cũai ramứh Yê-su tễ vil Na-sarễt yoc ễ talốh Dống Sang Toâr cớp yoc ễ rapĩen chíq máh phễp rit Môi-se patâp hái.”
15Vớt ki nheq tữh cũai rôm ntốq ki, alới cloân níc chu Satien. Alới hữm mieiq án cỡt samoât mieiq ranễng Yiang Sursĩ.