6

Tsaa xyaa leej tuav num

1Lub swjhawm ntawd thaus cov thwjtim fuam vaam coob zuj zug tuaj, cov Yutai kws has tau lug Kili xwb ywg cov Yutai kws yog tuabneeg Henplais tsua qhov cov puj ntsuag Kili raug muab txhem tseg tsw tau txais tej zaub mov kws puab naj nub faib. 2Kaum ob tug tubkhai txhad hu cov thwjtim suavdawg lug hab has tas, “Tsw tswm nyog peb yuav tso Vaajtswv txujlug tseg moog tu kev noj kev haus. 3Vem le nuav, cov kwvtij, mej ca le xaiv xyaa leej huv mej cov kws muaj koob meej zoo hab muaj Vaaj Ntsuj Plig puv npo hab muaj tswvyim, mas peb yuav tsaa puab ua teg num nuav. 4Peb cov yuav rau sab ntso thov Vaajtswv hab faib Vaajtswv txujlug.” 5Puab suavdawg pum zoo le kws has ntawd, mas puab xaiv Xatefanau kws muaj kev ntseeg hab muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv puv npo, hab Fili hab Plaukhaula hab Nikhanau hab Thimoo hab Pamena hab Nikhaulau kws yog tuabneeg Aathi‑au kws coj Yutai kevcai. 6Puab coj cov tuabneeg nuav lug sawv rua ntawm cov tubkhai xubndag mas cov tubkhai thov Vaajtswv paab puab hab muab teg npuab sau puab.
7Vaajtswv txujlug nrov nchaa quas lug. Cov kws lug ua thwjtim kuj tsaav coob quas zug tuaj rua huv Yeluxalee, hab muaj cov pov thawj ntau leej lug ntseeg hab noog lug.

Xatefanau raug nteg

8Xatefanau kws muaj txujkev hlub hab fwjchim puv npo ua tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj huv plawv cov tuabneeg. 9Muaj qee leej kws tuaj ntawm lub tsev sablaaj kws hu tas cov tuabneeg ywj pheej lub tsev sablaaj hab cov kws tuaj huv lub moos Khulene hab lub nroog Alexaantia tuaj hab cov kws nyob huv lub xeev Khilikia hab lub xeev Axia, puab cov hov txawm tuaj nrug Xatefanau sws caam. 10Tassws puab tsw muaj peevxwm caam tau nwg tug tswvyim hab tej lug kws Vaaj Ntsuj Plig kuas nwg has. 11Puab txawm ua tuabywv moog tshaum kuas tuabneeg has tas, “Peb nov tug nuav has lug tuam mom Mauxe hab Vaajtswv.” 12Puab tshaum cov tuabneeg hab cov kev txwj quas laug hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kuas ntxhuv. Tes puab txawm tuaj nteg Xatefanau coj moog rua cov thawj lub rooj sablaaj, 13mas kuas cuav timkhawv tuaj tum has tas, “Tug yawm nuav has lug tawm tsaam lub chaw dawb huv nuav hab Vaajtswv txuj kevcai tsw tu le, 14tsua qhov peb nov nwg has tas tug Yexu nuav kws yog tuabneeg Naxale yuav rhuav tshem lub chaw nuav hab yuav hloov tej kevcai kws Mauxe muab cob rua peb lawd.” 15Txhua tug kws nyob huv cov thawj lub rooj sablaaj hov saib ntsoov rua Xatefanau pum tas nwg lub ntsej muag zoo yaam le ib tug tubkhai ntuj.