6

Tsa xya leej tuav haujlwm

1Lub sijhawm ntawd thaum cov thwjtim huaj vam coob zuj zus tuaj, cov Yudai uas hais tau lus Kili xwb yws cov Yudai uas yog neeg Henplais rau qhov cov poj ntsuam Kili raug muab tshwj tseg tsis tau txais tej zaub mov uas lawv niaj hnub faib. 2Kaum ob tug tubtxib thiaj hu cov thwjtim sawvdaws los thiab hais tias, “Tsis tsim nyog peb yuav tso Vajtswv txojlus tseg mus tu kev noj kev haus. 3Vim li no, cov kwvtij, nej cia li xaiv xya leej hauv nej cov uas muaj koob meej zoo thiab muaj Vaj Ntsuj Plig puv npo thiab muaj tswvyim, mas peb yuav tsa lawv ua tes haujlwm no. 4Peb cov yuav rau siab ntso thov Vajtswv thiab faib Vajtswv txojlus.” 5Lawv sawvdaws pom zoo li uas hais ntawd, mas lawv xaiv Xatefanau uas muaj kev ntseeg thiab muaj Vaj Ntsuj Plig dawb huv puv npo, thiab Fili thiab Plaukhaula thiab Nikhanau thiab Thimoo thiab Pamena thiab Nikhaulau uas yog neeg Athi‑au uas coj Yudai kevcai. 6Lawv coj cov neeg no los sawv rau ntawm cov tubtxib xubntiag mas cov tubtxib thov Vajtswv pab lawv thiab muab tes npuab saum lawv.
7Vajtswv txojlus nrov nto moo lug. Cov uas los ua thwjtim kuj tsav ntxiv coob zuj zus tuaj rau hauv Yeluxalees, thiab muaj cov pov thawj ntau leej los ntseeg thiab mloog lus.

Xatefanau raug ntes

8Xatefanau uas muaj txojkev hlub thiab hwjchim puv npo ua tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj hauv nruab nrab cov neeg. 9Muaj qee leej uas tuaj ntawm lub tsev sablaj uas hu tias cov neeg ywj pheej lub tsev sablaj thiab cov uas tuaj hauv lub moos Khulene thiab lub nroog Alexadia tuaj thiab cov uas nyob hauv lub xeev Khilikia thiab lub xeev Axia, lawv cov ntawd txawm tuaj nrog Xatefanau sib cam. 10Tiamsis lawv tsis muaj peevxwm cam tau nws lub tswvyim thiab tej lus uas Vaj Ntsuj Plig kom nws hais. 11Lawv txawm ua twjywm mus tshum kom neeg hais tias, “Peb hnov tus no hais lus tuam mom Mauxe thiab Vajtswv.” 12Lawv tshum cov neeg thiab cov kev txwj laus thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai kom ntxhov. Ces lawv txawm tuaj ntes Xatefanau coj mus rau cov thawj lub rooj sablaj, 13mas kom cuav timkhawv tuaj tom hais tias, “Tus yawg no hais lus tawm tsam lub chaw dawb huv no thiab Vajtswv txoj kevcai tsis tu li, 14rau qhov peb hnov nws hais tias tus Yexus no uas yog neeg Naxale yuav rhuav tshem lub chaw no thiab yuav hloov tej kevcai uas Mauxe muab cob rau peb lawd.” 15Txhua tus uas nyob hauv cov thawj lub rooj sablaj ntawd ntsia ntsoov rau Xatefanau pom tias nws lub ntsej muag zoo yam li ib tug tubtxib saum ntuj.