6

Tsa Xya Leej ua Haujlwm

1Tom qab ntawd pheej muaj neeg los ua Yexus cov thwjtim coob zuj zus ntxiv. Ces cov Yudais uas hais lus Kilis thiab cov Yudais uas hais lus Henplais tsis sib haum. Cov Yudais uas hais lus Kilis yws hais tias txhua hnub uas faib zaub mov thiab faib nyiaj txiag, lawv tsis faib rau cov pojntsuam uas yog neeg Yudais uas hais lus Kilis. 2Ces kaum ob tug timthawj thiaj hu cov ntseeg tuaj ua ke thiab hais rau lawv hais tias, “Tsis tsimnyog peb cov uas yog timthawj tso qhov uas qhia Vajtswv txojlus tseg thiab ua cov uas saib sawvdaws tej zaub mov. 3Yog li ntawd, cov kwvtij, nej cia li xaiv xya leej los rau peb; lawv yuav tsum yog cov uas sawvdaws hwm, puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab muaj tswvyim; peb yuav tsa lawv ua tes haujlwm no. 4Peb thiaj muaj sijhawm thov Vajtswv thiab mus qhia Vajtswv Txojlus.”
5Sawvdaws pom zoo ua raws li cov timthawj hais, ces lawv txawm xaiv Xatefanaus tus uas muab siab rau ntseeg thiab puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, thiab lawv xaiv Filis, Pakhaulus, Nikanaus, Timoos, Pamenas thiab Nikaulus tus uas nyob pem lub nroog Ati-aukias tuaj, nws yog lwm Haivneeg uas coj cov Yudais txoj kevcai. 6Cov ntseeg txawm coj xya leej ntawd los rau cov timthawj; cov timthawj tuav lawv, thov Vajtswv rau lawv thiab tsa lawv ua tes haujlwm ntawd.
7Vajtswv Txojlus txawm nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov chaw. Cov thwjtim uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees pheej muaj coob zuj zus ntxiv, thiab muaj cov povthawj ntau leej los ntseeg Yexus.

Luag Ntes Xatefanaus

8Vajtswv foom koob hmoov rau Xatefanaus thiab pub hwjchim rau nws ua tau tej txujci tseemceeb uas xav tsis thoob rau sawvdaws pom. 9Tiamsis muaj qee leej tswvcuab tuaj hauv lub tsev (uas hu ua) cov neeg Ywj Pheej lub tsev sablaj. Lawv cov ntawd muaj ibtxhia yog cov Yudais uas nyob hauv lub nroog Kilenes thiab lub nroog Alexadias tuaj, thiab cov Yudais uas tuaj pem lub tebchaws Kilikias thiab lub xeev Axias tuaj, lawv txawm nrog Xatefanaus sib cav. 10Tiamsis lawv cav tsis yeej Xatefanaus, rau qhov Vajtswv pub tswvyim rau Xatefanaus. 11Lawv txawm ntiav qee leej ua timkhawv dag hais tias, “Peb hnov tus txivneej no thuam Mauxes thiab thuam Vajtswv!” 12Lawv txhob txwm ua li ntawd kom cov pejxeem, cov txwjlaug thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai sawvdaws ntxhov. Lawv txawm sau nthwv los ntes Xatefanaus thiab coj nws mus cuag cov nomtswv. 13Thiab lawv coj ob peb tug los ua timkhawv dag hais tias, “Tus txivneej no niaj hnub thuam peb lub Tuamtsev uas dawbhuv thiab thuam Mauxes txoj kevcai. 14Peb hnov nws hais tias tus Yexus uas yog neeg Naxales yuav muab lub Tuamtsev no rhuav, thiab nws yuav hloov Mauxes txoj kevcai uas Mauxes muab rau peb!” 15Tagnrho cov neeg uas nyob hauv lub tsev sablaj ntawd saib ntsoov Xatefanaus, lawv pom nws lub ntsejmuag ci ib yam li ib tug timtswv ceebtsheej lub.