6

Sai-Gorx Mbuo Ginv Siec Dauh Tengx Gong-Zoh Zoux Gong

1Wuov deix caamx, zanc-zanc maaih mienh tim bieqc daaih zoux sai-gorx jaa camv jienv faaux. Zoux gau, gorngv Gikc waac wuov deix Yiutai Mienh ngopv gorngv Hipv^lu waac nyei Yiutai Mienh weic zuqc hnoi-hnoi juang ga'naaiv, kuei zuqc gorngv Gikc waac wuov deix nyei auv-guaav. 2Ziepc nyeic dauh ⟨gong-zoh⟩ ziouc heuc sai-gorx mbuo daaih zunv, mbuox ninh mbuo, “Yie mbuo guangc jienv maiv zunh Tin-Hungh nyei doz, mingh liuc leiz juang auv-guaav se maiv horpc. 3Gorx-youz aah! Yiem meih mbuo naaiv gu'nyuoz oix zuqc ginv siec laanh mienh, dongh maaih mengh dauh longx, maaih Singx Lingh buangv hnyouv, yaac maaih cong-mengh nyei mienh. Yie mbuo oix paaiv ninh mbuo liuc leiz naaiv deix gong. 4Yie mbuo ziouc haih longc nzengc hnyouv daux gaux, zunh Tin-Hungh nyei doz.”
5Zuangx mienh haiz naaiv deix waac ninh mbuo horpc hnyouv nyei, ziouc ginv Saa^te^fen. Saa^te^fen sienx duqv longx haic yaac maaih Singx Lingh buangv hnyouv. Ninh mbuo aengx ginv Filipv, Bo^ko^latv, Ni^kaa^no, Timon, Baan^me^natv caux yiem An^ti^okc Zingh daaih nyei Janx, dongh gan Yiutai Mienh sienx Tin-Hungh wuov dauh Ni^ko^lau. 6Zuangx mienh dorh naaiv deix sai-gorx mingh gong-zoh mbuo wuov. Gong-zoh mbuo ziouc maan jienv ninh mbuo daux gaux. 7Nqa'haav Tin-Hungh nyei doz hiaangx jienv mingh. Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, sai-gorx nyei soux mouc gunv zoux gunv camv jienv faaux. Aengx maaih sai mienh camv nyei daaih sienx.

Mienh Zorqv Saa^te^fen

8Saa^te^fen duqv Tin-Hungh nyei en caux domh qaqv yiem zuangx mienh mbu'ndongx zoux domh jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic. 9Mv baac maaih deix mienh daaih caux ninh doix-dekc nzaeng. Daaih nzaeng naaiv deix mienh yiem Sailin Mungv, Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh, Si^li^sie Saengv caux Esie Saengv daaih nyei Yiutai Mienh. Ninh mbuo se juangc wuic nyei mienh, dongh mienh heuc, “Bungx Nqoi nyei Mienh nyei Wuic.” 10Mv baac ninh mbuo nzaeng maiv hingh weic zuqc Singx Lingh bun Saa^te^fen maaih cong-mengh gorngv waac.
11Ninh mbuo ziouc beic ndiev cingv mienh gorngv, “Yie mbuo haiz naaiv laanh mienh ki Mose yaac ki Tin-Hungh.” 12Ninh mbuo ziouc coqv zuangx mienh caux mienh gox caux njaaux leiz nyei fin-saeng mingh zorqv Saa^te^fen dorh mingh Yiutai Mienh nyei ⟨Gunv Sic Wuic⟩ wuov. 13Ninh mbuo aengx lorz mienh zoux jaav zorng-zengx gorngv, “Naaiv laanh mienh maiv dingh liouh nyei gorngv ki zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux leiz-latc, 14weic zuqc yie mbuo haiz ninh gorngv Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu oix zoux waaic naaiv norm dorngx yaac goiv nzengc loz-hnoi Mose jiu bun mbuo nyei leiz-fingx.”
15Zueiz jienv Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh nuqv-nuqv nyei mangc jienv Saa^te^fen nyei hmien, buatc hnangv fin-mienh nyei hmien nor.