6

Tơlơi Ruah Tơjuh Čô Mă Bruă

1Amăng rơnŭk anŭn, tơdang ƀing đaŏ đĭ jai lu tui, ƀing Yehudah pơhiăp tơlơi Grek amăng ƀing gơñu pơhiăp brŏk pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yehudah pơhiăp tơlơi Hêbrơ yuakơ ƀing đah kơmơi kơmai gơñu arăng wơr bĭt hĭ amăng mông pơpha gơnam ƀơ̆ng rĭm hrơi. 2Tui anŭn, ƀing Pluh-Dua iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing ding kơna hăng laĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ ôh kơ ƀing gơmơi tơdah ƀing gơmơi lui raih hĭ bruă pơtô boh hiăp Ơi Adai kiăng kơ mă bruă djru gơnam ƀơ̆ng. 3Tui anŭn yơh, Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, brơi kơ ƀing gih ruah mă bĕ tơjuh čô amăng ƀing ta, jing ƀing mơnuih ƀing gih thâo krăn kiăng kơ tŭ git gai hlo̱m ƀo̱m hăng Yang Bơngăt Hiam laih anŭn jing rơgơi. Ƀing gơmơi či jao brơi bruă jao anŭn kơ ƀing gơñu yơh. 4Bơ kơ ƀing gơmơi, ƀing gơmơi či kơñăm kơ bruă iâu laĭ laih anŭn bruă pơtô pơblang boh hiăp yơh.”
5Tơlơi pơphŭn anŭn le̱ng kơ pơmơak kơ abih bang ƀing đaŏ. Tui anŭn, ƀing gơñu ruah mă Stephen, jing pô đaŏ kơnang prŏng kơ Ơi Adai laih anŭn tŭ git gai hlo̱m ƀo̱m mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam, ăt hăng Philip, Prokhor, Nikanôr, Timôn, Parmenas, hăng Nikolas mơ̆ng plei Antiok, jing pô hlâo adih hơmâo tŭ mă laih tơlơi đaŏ ƀing Yehudah. 6Ƀing gơñu pơrơđah tơjuh čô anŭn ƀơi anăp ƀing ding kơna pơjao, jing ƀing iâu laĭ kơ ƀing gơñu laih anŭn ăh tơngan gơñu ƀơi ƀing gơ̆ kiăng kơ pơjao brơi ƀing gơñu kơ bruă anŭn.
7Tui anŭn, ƀing đaŏ ră ruai boh hiăp Ơi Adai kơ lu mơnuih dơ̆ng. Mrô ƀing đaŏ amăng plei Yerusalaim đĭ lu tañ biă mă laih anŭn hơmâo lu ƀing khua ngă yang gưt tui đaŏ kơnang kơ Ơi Adai.

Arăng Mă Stephen

8Hlak anŭn, Stephen, jing pô Ơi Adai khăp pap djru hăng pơdưi laih, ngă lu tơlơi bruă mơsêh mơyang yom pơphan amăng ƀing ană plei. 9Samơ̆ hơmâo tơlơi pơkơdơ̆ng mơ̆ng sa grup mơnuih Sang Pơjơnum Ƀing Rơngai, yuakơ ƀing arăng iâu kơ ƀing mơnuih anŭn tui anŭn. Ƀing gơñu jing Yehudah mơ̆ng plei Kurênê laih anŭn mơ̆ng plei Aleksandria wơ̆t hăng ƀing mơ̆ng khul kwar Kilikia laih anŭn amăng hơdôm kwar Asia. Ƀing mơnuih anŭn čơdơ̆ng pơrơjăh hăng Stephen, 10samơ̆ ƀing gơñu ƀu anăm pơgăl glaĭ ôh hăng tơlơi rơgơi Stephen yuakơ Yang Bơngăt Hiam ngă brơi kơ ñu jing rơgơi biă mă.
11Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơsur hơgŏm đơđa mơnuih kiăng kơ laĭ tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih Stephen pơhiăp ƀrưh mơhiăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh wơ̆t hăng Ơi Adai mơ̆n.”
12Tui anŭn, ƀing gơñu pơčŭt pơsur ƀing ană plei, ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt. Ƀing gơñu ba gơ̆ ƀơi anăp anih phat kơđi grup Sanhedrin. 13Ƀing gơñu pơtă kơ ƀing arăng kiăng kơ ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr, jing ƀing pơhaih tui anai, “Pô anai pơhiăp ƀrưh mơhiăh nanao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Sang Yang rơgoh hiam anai wơ̆t hăng Tơlơi Juăt Môseh mơ̆n. 14Ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih ñu laĭ kơ tơlơi Yêsu pô Nazaret anŭn yơh či pơrai hĭ Sang Yang anai laih anŭn či pơplih hĭ Tơlơi Juăt mơ̆ng Môseh hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ta.”
15Abih bang ƀing hlak dŏ be̱r amăng sang phat kơđi Sanhedrin lăng pơñen ƀơi Stephen laih anŭn ƀing gơñu ƀuh ƀô̆ mơta Stephen bơngač kar hăng ƀô̆ mơta ling jang hiam.