7

Xatefanau tej lus

1Tus tuam pov thawj hlob txawm nug tias, “Zaj no muaj tseeb lov?” 2Xatefanau hais tias, “Nej cov kwvtij thiab cov uas ua hlob, cia li mloog kuv hais. Vajtswv uas muaj hwjchim ci ntsa iab tshwm rau peb yawg koob Aplahas rau thaum nws tseem nyob hauv Mexauphautamia tebchaws ua ntej uas nws tsis tau mus nyob rau lub moos Halas, 3mas hais rau nws tias, ‘Koj cia li tawm hauv koj lub tebchaws thiab tawm hauv koj cov kwvtij mus rau lub tebchaws uas kuv yuav qhia rau koj.’ 4Aplahas thiaj tawm hauv cov Kheedia tebchaws mus nyob rau hauv lub moos Halas. Thaum nws txiv tuag lawd, Vajtswv thiaj kom nws tawm qhov ntawd los nyob rau hauv lub tebchaws uas nej nyob txog niaj hnub nimno. 5Tiamsis Vajtswv tsis pub nws muaj qub txeeg qub teg rau hauv lub tebchaws, tsis pub nws muaj ib daim av dav li xib taws. Thiab thaum nws tsis tau muaj menyuam Vajtswv cog lus tseg tias yuav pub lub tebchaws ua nws li teej tug thiab ua nws caj ces li. 6Vajtswv hais rau nws tias, ‘Koj caj ces yuav mus tsuam nyob rau hauv lwm tebchaws thiab cov neeg hauv lub tebchaws ntawd yuav muab lawv ua qhev thiab tsim txom lawv ntev txog plaub puas xyoo, 7tiamsis kuv yuav rau txim rau lub tebchaws uas lawv ua qhev ntawd.’ Thiab Vajtswv hais tias, ‘Dhau ntawd, lawv yuav tawm los thiab ua koom tu kuv ntawm lub chaw no.’ 8Vajtswv thiaj muab kevcai txiav rau nws ua lo lus cog tseg. Vim li no Aplahas thiaj yug tau Yiha thiab muab nws ua kevcai txiav rau hnub uas yim. Yiha yug tau Yakhauj, thiab Yakhauj yug tau kaum ob tug tub uas yog peb yawg koob.
9“Cov yawg koob ntawd khib Yauxej thiaj muab nws muag mus rau Iyi tebchaws. Tiamsis Vajtswv nrog nraim Yauxej, 10thiab cawm nws dim hauv txhua yam kev txom nyem thiab pub nws muaj tswvyim thiab txaus Iyi tus vajntxwv Falau lub siab. Falau thiaj tsa Yauxej ua tus kav Iyi tebchaws thiab txhua yam hauv vajntxwv lub tsev. 11Ces txawm muaj kev tshaib plab thoob plaws Iyi tebchaws thiab Khana‑as tebchaws mas raug kev txom nyem heev, peb yawg koob thiaj nrhiav tsis tau mov noj. 12Thaum Yakhauj hnov tias hauv Iyi tebchaws muaj mov noj nws thiaj txib peb cov yawg koob mus zaum ib. 13Thaum mus zaum ob Yauxej thiaj qhia nws rau cov kwvtij paub, thiab Falau kuj paub txog Yauxej tsev neeg. 14Yauxej thiaj hu nws txiv Yakhauj thiab cov kwvtij huvsi xya caum tsib leeg los. 15Yakhauj thiaj mus rau Iyi tebchaws mas nws thiab peb cov yawg koob tuag tag rau qhov ntawd, 16thiab coj mus rau lub moos Sekhee muab log rau hauv lub qhov ntxa uas Aplahas muab nyiaj yuav ntawm Hamau cov tub uas nyob hauv Sekhee.
17“Tiamsis thaum ze lub sijhawm uas Vajtswv cog lus rau Aplahas, haiv neeg Yixayee huaj vam coob heev rau hauv Iyi tebchaws 18mus txog thaum ib tug vajntxwv uas tsis paub Yauxej sawv los kav Iyi tebchaws. 19Tus vajntxwv ntawd thiaj ua phem rau peb haiv neeg thiab tsim txom peb tej poj koob yawm txwv yuam lawv muab lawv tej menyuam mos pov tseg kom tuag. 20Lub sijhawm ntawd kuj yug Mauxe, mas nws zoo nraug heev, thiab tu nws tau peb lub hlis rau hauv nws txiv lub tsev. 21Thaum Mauxe raug muab tso tseg rau sab nraud, Falau tus ntxhais coj los tu ua nws li tub. 22Mauxe thiaj tau kawm cov Iyi txhua yam kev txawj ntse, nws thiaj muaj zoo ncauj lus thiab txawj ua haujlwm.
23“Thaum nws hnub nyoog plaub caug xyoo, nws xav mus tsham nws cov kwvtij uas yog Yixayee caj ces. 24Thaum nws pom ib tug raug tsim txom nws thiaj mus pab tus uas raug tsim txom thiab muab tus Iyi ntawd tua pauj. 25Nws xav tias nws cov kwvtij nkag siab tias Vajtswv siv nws txhais tes tso lawv dim, tiamsis lawv tsis nkag siab li ntawd. 26Hnub tom qab nws tuaj ntsib ob tug tabtom sib cav thiab nws xav kom ob tug rov sib zoo txawm cheem tias, ‘Ob tug 'e, neb yog kwvtij, ua cas ib leeg yuav ua phem rau ib leeg?’ 27Tus uas ua phem rau nws tus kwvtij txawm thawb Mauxe khiav mus thiab hais tias, ‘Leejtwg tsa koj ua tus uas kav peb thiab ua tus uas txiav txim rau peb? 28Koj npaj siab yuav tua kuv ib yam li nag koj tua tus Iyi thiab lov?’ 29Thaum Mauxe hnov lo lus ntawd nws txawm khiav mus tsuam nyob hauv Midee tebchaws thiab muaj ob tug tub qhov ntawd.
30“Thaum nyob tau plaub caug xyoo muaj ib tug tubtxib saum ntuj ua nplaim taws tshwm los rau Mauxe pom ntawm tsob ntoo hauv tebchaws moj sab qhua ntawm lub roob Xinai. 31Thaum Mauxe pom, nws xav tsis thoob rau tej uas nws pom ntawd. Thaum nws mus saib ze ze, nws hnov tus Tswv lub suab hais tias, 32‘Kuv yog koj cov yawg koob tug Vajtswv, yog Aplahas, Yiha thiab Yakhauj tus Vajtswv.’ Mauxe thiaj ntshai tshee hnyo tsis kav ntsia. 33Tus Tswv hais rau Mauxe tias, ‘Cia li hle koj nkawm khau tseg vim tias qhov chaw uas koj sawv no yog lub chaw dawb huv. 34Kuv twb pom kuv haiv neeg uas nyob hauv Iyi tebchaws txojkev txom nyem lawm thiab twb hnov lawv lub suab quaj lawm, thiab kuv nqes los yuav cawm lawv dim. Cia li los, kuv yuav txib koj mus rau hauv Iyi tebchaws.’
35“Tus Mauxe no uas lawv tsis lees yuav thiab hais tias, ‘Leejtwg tsa koj ua tus kav peb thiab ua tus txiav txim rau peb?’ mas Vajtswv siv tus tubtxib saum ntuj txhais tes uas tshwm rau Mauxe pom hauv tsob ntoo ntawd txib tug Mauxe no mus ua tus thawj kav thiab tus uas cawm lawv dim. 36Nws yog tus coj lawv tawm los, thiab ua txujci tseem ceeb thiab tej kev phimhwj hauv Iyi tebchaws thiab hauv dej Hiavtxwv Liab thiab hauv tebchaws moj sab qhua plaub caug xyoo. 37Tus no yog tus Mauxe uas hais rau cov Yixayee tias, ‘Vajtswv yuav tsa ib tug xibhwb cev lus tshwm los hauv nej cov kwvtij ib yam li kuv.’ 38Tus no yog tus uas nrog ib tsoom neeg nyob hauv tebchaws moj sab qhua thiab nrog tus tubtxib saum ntuj uas hais lus rau nws nyob ntawm roob Xinai thiab nrog peb tej poj koob yawm txwv nyob. Nws txais tej lus uas pub txojsia coj los rau peb. 39Peb tej poj koob yawm txwv tsis mloog Mauxe hais. Lawv muab nws thawb khiav mus thiab lawv lub siab fav kiag rov mus rau Iyi tebchaws. 40Lawv hais rau Aloo tias, ‘Cia li ua tej dab mlom rau peb uas yuav coj peb kev mus. Tus Mauxe uas coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los peb tsis paub xyov nws ua li cas lawm.’ 41Lawv thiaj ua ib tug dab mlom thav nyuj thiab coj qhov txhia chaw tuaj xyeem rau tus dab mlom ntawd thiab zoo siab xyiv fab rau tej uas lawv txhais tes ua. 42Mas Vajtswv fee plhu tso lawv mus pe lub hnub lub hli thiab tej hnub qub saum nruab ntug huvsi, raws li muaj lus sau cia rau hauv cov xibhwb cev lus phau ntawv hais tias,
  “ ‘Yixayee caj ces 'e, nej tau tua tsiaj xyeem
   thiab muab qhov txhia chaw xyeem rau kuv
  hauv tebchaws moj sab qhua
   tau plaub caug xyoo lov?
  43Nej kwv dab Maulej lub tsev ntaub
   thiab nej tus dab Lefas lub hnub qub,
  yog ob tug dab mlom
   uas nej txua rau nej pe.
  Thiab kuv yuav kuav nej mus
   dhau plaws lub nroog Npanpiloo.’
44“Thaum peb tej poj koob yawm txwv nyob hauv tebchaws moj sab qhua lawv muaj lub tsev ntaub uas ua timkhawv, raws li Vajtswv kom Mauxe ua, yog ua raws tus qauv uas Mauxe tau pom. 45Thaum peb tej poj koob yawm txwv tau lub tsev ntaub ntawd lawm lawv kuj kwv nrog Yausua los rau thaum lawv txeeb tau lub tebchaws ntawm tej haiv neeg uas Vajtswv ntiab khiav ntawm peb tej poj koob yawm txwv xubntiag lawm. Lub tsev ntaub ntawd kuj nyob los txog thaum Davi sim neej. 46Vajtswv hlub Davi, Davi thiaj thov Vajtswv cia nws npaj ib lub chaw rau Yakhauj tus Vajtswv nyob. 47Tiamsis Xalaumoo yog tus uas ua lub tuam tsev rau Vajtswv. 48Txawm yog li ntawd los Vajtswv uas loj dua ntais tsis nyob hauv lub tuam tsev uas neeg txhais tes ua, raws li tus xibhwb cev lus hais tias,
  49“ ‘Lub ntuj yog kuv lub zwm txwv,
   lub ntiajteb yog kuv lub rooj tiag taw.
  Tus Tswv hais tias,
   Nej yuav ua lub tsev zoo li cas rau kuv,
   thiab kuv lub chaw so yuav nyob qhovtwg?
  50Tej no yog kuv txhais tes ua huvsi
   los tsis yog?’
51“Nej cov niag neeg tawv ncauj, siab tawv thiab lag ntseg, nej pheej tav Vaj Ntsuj Plig dawb huv tsis tu ncua. Nej tej poj koob yawm txwv ua li cas lawm, nej kuj ua ib yam li ntawd. 52Puas muaj ib tug xibhwb cev lus uas nej tej poj koob yawm txwv tsis tau muab tsim txom? Lawv tua cov uas tshaj tawm txog tom hauv ntej tias tus ncaj ncees yuav los, yog tus uas nimno nej twb fav xeeb rau thiab muab tua lawm. 53Nej twb tau txais txoj kevcai uas cov tubtxib saum ntuj hais rau nej los nej tsis tuav rawv txoj kevcai ntawd.”

Xatefanau raug xuas pob zeb ntaus

54Thaum lawv hnov tej lus ntawd mas lawv npau taws heev thiab zim hniav qas zog rau Xatefanau. 55Tiamsis Xatefanau puv npo Vaj Ntsuj Plig dawb huv, nws tsa muag ntsia saum ntuj pom Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab thiab pom Yexus sawv ntawm Vajtswv sab tes xis. 56Nws hais tias, “Saib maj, kuv pom rooj ntug qheb thiab Neeg leej Tub sawv ntawm Vajtswv sab tes xis.” 57Ces lawv txawm qw nrov thiab ntsaws qhov ntsej dhia ib tsaug los rau ntawm Xatefanau. 58Lawv muab nws thawb tawm hauv lub nroog thiab xuas pob zeb ntaus. Cov uas ua timkhawv nkaug Xatefanau kuj hle tej tsho cia rau ntawm ib tug hluas uas hu ua Xolau kotaw. 59Thaum lawv tabtom xuas pob zeb ntaus Xatefanau, nws thov hais tias, “Tus Tswv Yexus, thov txais kuv tus ntsuj plig.” 60Ces Xatefanau txawm txhos caug ntua qw nrov nrov hais tias, “Tus Tswv, thov tsis txhob muab lub txim uas lawv ua no rau lawv ris.” Thaum hais li no lawm nws txawm tu siav lawm.