8

1Ma Salơ pruam tê cớp alới ca cachĩt Satien.

Salơ Táq Túh Coat Tỗp Puai Yê-su

 Bo ki tỗp puai Yê-su tâng vil Yaru-salem mbỡiq ramóh noau táq túh coat lứq alới. Ngkíq tỗp alới miar lúh mprieih nheq. Bữn án ca ỡt loah tâng cruang Yudê, cớp bữn án ca lúh ỡt pỡ cruang Sa-mari. Ma tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su Crĩt noâng ỡt tâng vil Yaru-salem. 2Bữn muoi tỗp samiang ca yám noap Yiang Sursĩ; alới ĩt cumuiq Satien cớp dững tứp án. Alới nhiam atếh án. 3Ma Salơ ễ pupứt nheq máh cũai sa‑âm Yê-su. Ngkíq án pỡq chi-chuaq dũ dống. Khân án ramóh cũai sa‑âm, án âc aloŏh, dếh mansễm, dếh samiang, dững chóq tâng cuaq tũ.

Parnai O Tễ Yê-su Crĩt Toâq Pỡ Sa-mari

4Máh cũai sa‑âm Yê-su ca lúh tễ vil Yaru-salem, án ca pỡq chu nâi, án ca pỡq chu ki, dŏq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt. 5Bữn manoaq tễ tỗp ki, ramứh Phi-lip. Án sễng chu vil Sa-mari cớp atỡng cũai tâng vil ki tễ Crĩt. 6Cỗ Phi-lip táq sa‑ữi ranáq salễh, ngkíq bữn clứng lứq cũai tâng vil ki tamứng parnai án atỡng. 7Bữn sa‑ữi náq cũai bữn yiang sâuq payốh. Tữ Phi-lip tuih aloŏh yiang sâuq tễ máh tỗ cũai, yiang ki hễr casang lứq. Máh cũai a‑ĩ coang, cớp máh cũai yỗt, la án táq bán nheq. 8Yuaq ngkíq cũai tâng vil Sa-mari bữn moang ŏ́c bũi.
9Bữn manoaq samiang ramứh Si-môn tâng vil Sa-mari. Tễ nhũang án la cũai mo. Cũai tễ vil Sa-mari sâng dớt lứq tễ máh ranáq án táq. Cớp án ễq noau khễn cớp ễq yỗn cỡt parchia pai án la mo khớt lứq. 10Máh cũai sốt cớp máh cũai proai tâng vil ki, alới tamứng níc parnai án atỡng. Alới pai neq: “Chớc cũai nâi la samoât chớc Yiang Sursĩ tê.”
11Máh cũai tâng vil ki puai Si-môn, yuaq khoiq dũn chơ alới sâng dớt lứq tễ ranáq án táq. 12Ma tữ Phi-lip atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt, cớp tữ án atỡng ngê tễ Yê-su Crĩt, bữn cũai tâng vil ki sa‑âm, cớp alới roap batễm, dếh samiang, dếh mansễm. 13Si-môn la sa‑âm tê, cớp án roap batễm. Chu léq Phi-lip pỡq, Si-môn pỡq chu ki tê. Ngkíq Si-môn bữn hữm máh ranáq salễh Phi-lip táq. Án sâng dớt lứq tâng mứt án. Án tỡ dáng nŏ́q Phi-lip têq táq ranáq ngkíq.
14Tữ tỗp muoi chít la bar náq tâng vil Yaru-salem sâng noau pai cũai tâng vil Sa-mari sa‑âm parnai Yiang Sursĩ, alới ớn Phi-er cớp Yang pỡq chu ki. 15Tữ Phi-er cớp Yang toâq pỡ vil ki, alới câu yỗn cũai ca khoiq sa‑âm, sễq Yiang Sursĩ yỗn Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp alới. 16Yuaq bo nhũang Raviei Yiang Sursĩ tỡ yũah ỡt cớp alới, ma alới roap batễm nhơ ống ramứh Yê-su sâng. 17Tữ Phi-er cớp Yang satoaq atĩ tâng tỗ cũai sa‑âm, chơ Raviei Yiang Sursĩ lứq ỡt toâp tâng mứt alới.
18Si-môn, tễ nhũang la cũai mo, tữ án hữm Phi-er cớp Yang satoaq atĩ tâng tỗ cũai canŏ́h, cớp Raviei Yiang Sursĩ mut toâp tâng mứt cũai ki, ngkíq án dững práq yỗn alới yoc ễ bữn tê chớc ki. 19Si-môn pai neq: “Cứq sễq anhia yỗn cứq bữn tê chớc nâi, dŏq cứq satoaq atĩ tâng tỗ cũai canŏ́h yỗn alới bữn Raviei Yiang Sursĩ tê.”
20Ma Phi-er ta‑ỡi án: “Práq mới cớp tỗ mới lứq pứt muoi tarưp. Nŏ́q mới chanchớm chớc Yiang Sursĩ têq chỡng toâq práq? 21Mới tỡ têq táq ranáq nâi, yuaq mới tỡ bữn tanoang yáng moat Yiang Sursĩ. 22Ngkíq cóq mới táh chíq ngê tiaq, chơ ĩt mứt tamái ễn. Cớp cóq mới câu sễq tễ Yiang Sursĩ, moac moai án táh lôih mới tễ ranáq mới khoiq chanchớm yoc ễ táq. 23Cứq hữm mứt mới lĩeu-palĩeu yoc lứq táq ranáq machớng hếq, cớp ŏ́c loâi cỡt sốt tâng mứt mới.”
24Chơ Si-môn ta‑ỡi Phi-er neq: “Sễq mới câu sễq tễ Yiang Sursĩ yỗn cứq, dŏq máh ŏ́c ki chỗi toâq pỡ cứq.”
25Moâm Phi-er cớp Yang atỡng parnai Yiang Sursĩ tâng vil Sa-mari, cớp atỡng tễ máh ranáq Yê-su táq ariang alới khoiq hữm, chơ alới chu loah pỡ vil Yaru-salem. Bo alới pỡq tâng rana, alới mut atỡng parnai Yiang Sursĩ tâng máh vil mpễr rana tâng cruang Sa-mari.

Phi-lip Cớp Cũai Ê-thia-bi

26Bữn muoi noaq ranễng Yiang Sursĩ pai chóq Phi-lip neq: “Mới thrũan, chơ pỡq chu angia pưn. Mới pỡq rana tễ vil Yaru-salem pỡq chu vil Casa, la rana pỡq tadáh tapứng ntốq aiq.”
27Ngkíq Phi-lip yuor tayứng, chơ pỡq. Tâng rana ki án hữm manoaq samiang tễ cruang Ê-thia-bi. Samiang nâi, la ayững atĩ puo mansễm tâng cruang Ê-thia-bi. Án kĩaq nhêng máh sanốc Candac, la puo mansễm ki. Samiang nâi khoiq pỡq sang toam Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem. 28Ma sanua án chu pỡ cruang án na sễ aséh. Án ỡt tâng sễ aséh ki cớp án doc tâm saráq Ê-sai, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc tễ mbŏ́q. 29Raviei Yiang Sursĩ atỡng Phi-lip neq: “Mới rapuai cũai ỡt tâng sễ aséh ki.”
30Phi-lip rapuai; chơ án satỡm sễ aséh ki. Án sâng cũai tâng sễ aséh ki doc tễ saráq Ê-sai. Ngkíq án blớh cũai ki neq: “Máh ŏ́c mới doc ki, mới sapúh tỡ?”
31Samiang ki ta‑ỡi Phi-lip neq: “Mŏ têq cứq dáng khân tỡ bữn noau atỡng cứq?”
 Ngkíq án mơi Phi-lip chỗn tâng sễ aséh, tacu cớp án.
32Tâng tâm saráq Ê-sai cũai ki doc neq:
  “Noau dững cũai nâi samoât noau dững charán cữu dŏq kiac.
  Machớng noau cứt sóc cữu con, ma án ỡt rangiac,
   ngkíq tê cũai nâi tỡ bữn tabỗq ntrớu.
  33Án tỡ bữn táq lôih ntrớu,
   ma noau ayê cớp táq án.
  Alới cachĩt chíq án,
   cớp án tỡ bữn bữn con tŏ́ng ntrớu,
yuaq noau tỡ ễq yỗn án tamoong noâng tâng cốc cutễq nâi.”
34Moâm án doc, cũai Ê-thia-bi blớh Phi-lip neq: “Ê-sai atỡng tễ noau? Án atỡng tễ tỗ án bữm, ma án atỡng tễ cũai canŏ́h? Sễq mới atỡng cứq.”
35Chơ Phi-lip luoh bỗq atỡng parnai o tễ Yê-su. Dâu lứq án atỡng yỗn cũai ki dáng raloaih lứq parnai nâi Ê-sai chĩc atỡng tễ Yê-su. 36Bo alới pỡq tâng rana, alới toâq pỡ ntốq bữn dỡq. Cũai Ê-thia-bi pai neq: “Ki! Mới nhêng dỡq ki. Têq mới táq batễm yỗn cứq sanua tỡ?”
37Phi-lip ta‑ỡi án neq: “Khân lứq mới sa‑âm, têq cứq táq batễm yỗn mới.”
 Cũai ki ta‑ỡi: “Lứq cứq sa‑âm Yê-su Crĩt la Con Yiang Sursĩ.”
38Ngkíq cũai Ê-thia-bi yỗn sễ aséh tangứt cheq dỡq. Chơ alới bar náq sễng chu dỡq, cớp Phi-lip táq batễm yỗn án. 39Tữ alới chỗn tễ dỡq, Raviei Yiang Sursĩ acŏ́q Phi-lip dững pỡ ntốq canŏ́h ễn. Cũai Ê-thia-bi tỡ bữn hữm noâng Phi-lip, ma án pỡq ống manoaq án ễn tâng rana ki, cớp mứt án sâng bũi lứq. 40Ma Yiang Sursĩ achúh Phi-lip pỡ vil Asô-tut. Chơ Phi-lip atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng dũ vil cheq rana án pỡq, toau án toâq pỡ vil Sê-sarê.