8

1Xolau kuj pom zoo qhov uas tua Xatefanau.

Xolau tsim txom cov ntseeg

 Thaum ntawd pawg ntseeg hauv lub nroog Yeluxalees raug kev tsim txom heev. Lawv thiaj li khiav tawg ua sab ua sua mus thoob plaws lub xeev Yudia thiab lub xeev Xamali tsuas yog tseg cov tubtxib nyob xwb. 2Cov uas hwm Vajtswv kuj muab Xatefanau log thiab quaj mob siab nws kawg. 3Xolau rhuav tshem cov pawg ntseeg heev, nws nkag mus chua cab cov pojniam txivneej hauv lawv tej tsev coj mus kaw rau hauv tsev lojfaj.

Tshaj tawm txoj xov zoo rau hauv Xamali

4Cov uas khiav tawg ua sab ua sua kuj mus piav txoj xov zoo rau txhua qhov. 5Fili thiaj mus rau hauv ib lub moos uas nyob hauv lub xeev Xamali, thiab tshaj tawm txog tus Khetos rau lawv mloog. 6Thaum cov neeg hnov Fili hais thiab pom tej txujci tseem ceeb uas nws ua, lawv sawvdaws kub siab mloog nws tej lus, 7rau qhov dab qw nrov tawm hauv ntau leej mus, thiab ntau leej uas tuag cev tuag tes tuag taw kuj zoo kiag. 8Lub moos ntawd thiaj xyiv fab kawg.
9Muaj ib tug yawg hu ua Ximoos txeev ua khawv koob yees siv hauv lub moos ntawd. Nws ua rau cov neeg Xamali phimhwj, thiab nws khav tias nws yog ib tug tseem ceeb. 10Cov neeg sawvdaws tus hlob tus yau kub siab mloog tus ntawd hais thiab lawv hais tias, “Tus no yog Vajtswv lub hwjchim uas hu ua lub hwjchim loj kawg nkaus.” 11Lawv kub siab mloog nws rau qhov nws ua khawv koob yees siv rau lawv phimhwj ntev los lawm. 12Tiamsis thaum Fili piav txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws thiab Yexus Khetos lub npe, mas lawv kuj ntseeg Fili tej lus thiab lawv cov pojniam txivneej ua kevcai raus dej. 13Ximoos kuj ntseeg thiab thaum nws ua kevcai raus dej lawm nws kuj nrog Fili nyob ntxiv mus. Thaum nws pom tej txujci tseem ceeb thiab tej kev phimhwj uas Fili ua nws xav tsis thoob li.
14Thaum cov tubtxib uas nyob hauv Yeluxalees tau hnov tias cov Xamali kuj txais yuav Vajtswv tej lus lawm, lawv txawm txib Petus thiab Yauhas mus cuag cov Xamali. 15Thaum ob tug tuaj txog, ob tug thov Vajtswv pab kom lawv txais tau Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv, 16rau qhov Vaj Ntsuj Plig tsis tau los rau hauv lawv leejtwg li, lawv tsuas yog ua kevcai raus dej hauv tus Tswv Yexus lub npe xwb. 17Ob tug txawm tsa tes npuab rau saum lawv mas lawv kuj tau txais Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv. 18Thaum Ximoos pom tias qhov uas ob tug tubtxib tsa tes npuab pub tau Vaj Ntsuj Plig rau lawv, ces nws txawm coj nyiaj tuaj rau ob tug, 19hais tias, “Thov pub lub hwjchim no rau kuv thiab xwv thaum kuv tsa tes npuab leejtwg tus ntawd thiaj tau txais Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv.” 20Petus txawm hais rau Ximoos tias, “Cia koj cov nyiaj thiab koj tus kheej raug puam tsuaj ua ke, rau qhov koj xav tias tej uas Vajtswv pub no koj tshwm nyiaj yuav tau. 21Koj tsis muaj feem dabtsi koom tes haujlwm no rau qhov koj lub siab tsis ncaj rau Vajtswv. 22Vim li no koj cia li ntxeev dua siab ntawm koj txojkev phem no thiab thov tus Tswv saib, tej zaum nws yuav zam tej uas koj xav hauv koj lub siab, 23rau qhov kuv pom tias koj poob rau hauv kev khib siab, thiab txojkev phem muab koj khi lawm.” 24Ximoos txawm teb tias, “Thov koj thov tus Tswv pab kuv kom tej uas koj hais ntawd thiaj tsis raug kuv ib yam kiag li.”
25Thaum ob tug tubtxib ua timkhawv thiab qhia tus Tswv tej lus tag lawm, ob tug txawm rov mus rau Yeluxalees, ob tug piav txoj xov zoo hauv Xamali ntau lub zos taug kev mus.

Fili thiab tus nraug sam Ethi‑aupia

26Tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj hais rau Fili tias, “Cia li sawv tsees mus rau sab nrad mus kom txog txojkev uas mus lub nroog Yeluxalees mus txog lub moos Kaxa.” (Yog txojkev uas hla tebchaws moj sab qhua.) 27Fili txawm sawv tsees mus, ua ciav ntsib ib tug yawg nraug sam uas yog neeg Ethi‑aupia, yog cov Ethi‑aupia tus poj vaj Khadake tus tim xyoob uas saib xyuas tug poj vaj lub txhab nyiaj huvsi. Nws mus pe Vajtswv hauv Yeluxalees los. 28Thaum nws caij tsheb nees rov qab, nws tabtom nyeem xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus phau ntawv. 29Vaj Ntsuj Plig txawm hais rau Fili tias, “Cia li mus ti nkaus lub tsheb ntawd.” 30Fili txawm dhia mus txog mas hnov nws nyeem xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus phau ntawv, thiaj nug tias, “Koj nkag siab tej uas koj nyeem los tsis nkag?” 31Tus nraug sam teb tias, “Yog tsis muaj leejtwg txhais yuav ua li cas nkag siab tau?” Nws txawm hu Fili nce nrog nws caij saum lub tsheb nees. 32Vajtswv txojlus uas nws nyeem ntawd yog nqe uas hais tias,
  “Nws raug coj mus tua ib yam li tus yaj,
   thiab ib yam li tus menyuam yaj nyob twjywm
  ntawm tus uas txiav plaub xubntiag li cas,
   nws kuj tsis rua ncauj ib yam li ntawd.
  33Thaum nws raug luag saib tsis taus
   nws tsis tau txais kev txiav txim ncaj.
  Leejtwg yuav hais tau txog nws caj ces?
   Rau qhov nws txojsia twb raug muab rho
   hauv lub ntiajteb lawm.”
34Tus nraug sam hais rau Fili tias, “Thov koj qhia kuv saib, qhov uas tus xibhwb cev lus hais no yog nws hais txog nws tus kheej los yog hais txog lwm tus?” 35Fili thiaj qheb ncauj pib piav ntawm Vajtswv txojlus nqes ntawd mus, nws piav txoj xov zoo hais txog Yexus rau tus nraug sam mloog. 36Thaum tabtom taug kev mus ob tug txawm mus txog ib qho chaw uas muaj dej, mas tus nraug sam txawm hais tias, “Saib maj, ntawm no muaj dej. Muaj dabtsi khuam cheem ua rau kuv ua tsis tau kevcai raus dej?” 38Ces nws txawm kom lub tsheb nees nres, mas Fili thiab tus nraug sam nqes rau hauv dej thiab Fili muab nws ua kevcai raus dej. 39Thaum ob tug nce hauv dej los, tus Tswv tus Ntsuj Plig txawm coj Fili mus lawm. Tus nraug sam tsis rov pom dua Fili, nws taug kev mus zoo siab xyiv fab. 40Tiamsis Fili tshwm rau hauv lub moos Axautha thiab thaum nws taug kev mus nws piav txoj xov zoo rau txhua lub moos mus txog thaum nws tuaj txog lub moos Xixaleya.