8

Y-Sôl Ngă Jhat kơ Phung Sang Aê Diê

1Y-Sôl ư ai mơh kơ klei bi mdjiê Y-Êtiên. Hruê anăn arăng dơ̆ng ngă jhat ktang snăk kơ Phung Sang Aê Diê hlăm ƀuôn Yêrusalem. Jih jang phung đăo bra đuĕ mdê mdê hlăm čar Yuđa leh anăn čar Samari. Knŏng phung khua ƀĭng kna ăt dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. 2Phung đăo kjăp sĭt suôr dơr Y-Êtiên leh anăn čŏk hia ênguôt snăk kơ gơ̆. 3 Bi Y-Sôl dê lĕ duah bi rai Phung Sang Aê Diê, mŭt grăp boh sang leh anăn mă čăp phung êkei mniê leh anăn ba krư̆ digơ̆.

Phung Samari Đăo

4Phung bra đuĕ mdê mdê hiu tar ƀar mtô klei mrâo mrang jăk. 5Y-Philip trŭn nao kơ sa boh ƀuôn hlăm čar Samari, leh anăn hưn klei Krist kơ digơ̆. 6Phung lu sa ai gưt klei Y-Philip blŭ, tơdah digơ̆ hmư̆ ñu leh anăn ƀuh klei bi knăl yuôm bhăn ñu ngă. 7Lu yang čhŏ ur kraih kbiă mơ̆ng lu mnuih diñu ngă leh; leh anăn lu mnuih êwiên amâodah đŏng dlơt jơ̆ng hlao. 8Kyuanăn mâo lu klei mơak hlăm ƀuôn anăn.
9Hlăk anăn hlăm ƀuôn anăn mâo sa čô êkei bi anăn Y-Simôn ngă lu klei mdian leh anăn bi kngăr phung Samari, êjai hưn ñu pô jing sa čô hing ang prŏng. 10Jih jang kăp hmư̆ ñu wăt phung điêt wăt phung prŏng leh anăn lač, “Êkei anei jing klei myang Aê Diê arăng pia Klei Myang Prŏng.” 11Digơ̆ kăp hmư̆ kơ ñu, kyuadah mơ̆ng sui leh ñu bi kngăr digơ̆ hŏng klei ñu mdian. 12Ƀiădah leh digơ̆ đăo klei Y-Philip mtô klei mrâo mrang jăk djŏ kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê leh anăn kơ anăn Yêsu Krist, digơ̆ tŭ klei ƀaptem, wăt êkei mniê. 13Wăt Y-Simôn pô đăo msĕ mơh. Leh ñu tŭ klei ƀaptem, ñu dôk mbĭt hŏng Y-Philip. Tơdah ñu ƀuh lu klei bi knăl yuôm bhăn leh anăn bruă myang yuôm Y-Philip ngă, ñu bi kngăr snăk.
14Tơdah phung khua ƀĭng kna dôk ti ƀuôn Yêrusalem hmư̆ leh kơ phung Samari tŭ leh klei Aê Diê blŭ, diñu tiŏ nao Y-Pêtrôs leh anăn Y-Yôhan kơ digơ̆. 15Y-Pêtrôs leh anăn Y-Yôhan trŭn nao leh anăn wah lač kơ digơ̆, čiăng kơ digơ̆ dưi mă tŭ Yang Mngăt Jăk; 16kyuadah Yang Mngăt Jăk ka trŭn ôh kơ sa čô hlăm phung digơ̆, knŏng digơ̆ tŭ leh klei ƀaptem hlăm anăn Khua Yang Yêsu. 17Snăn Y-Pêtrôs leh anăn Y-Yôhan ênă kngan ti digơ̆, leh anăn digơ̆ mă tŭ Yang Mngăt Jăk. 18Tơdah Y-Simôn ƀuh Aê Diê brei Yang Mngăt Jăk hŏng klei phung khua ƀĭng kna ênă kngan, gơ̆ myơr prăk kơ diñu, lač, 19“Brei kơ kâo msĕ mơh klei myang anăn, čiăng kơ hlei pô kâo ênă kngan dưi mă tŭ Yang Mngăt Jăk.” 20Ƀiădah Y-Pêtrôs lač kơ gơ̆, “Brei prăk ih rai mbĭt hŏng ih, kyuadah ih mĭn dưi blei klei Aê Diê brei hŏng prăk! 21Ih amâo mâo sa kdrêč bi mbha kơ ih ôh hlăm bruă anei, kyuadah ai tiê ih amâo kpă ôh ti anăp Aê Diê. 22Snăn kmhal hĕ bĕ kơ klei soh jhat ih anei, leh anăn wah lač kơ Khua Yang, čiăng kơ klei mĭn ai tiê ih srăng mâo klei pap brei, tơdah dưi. 23Kyuadah kâo ƀuh ih mâo ai tiê phĭ leh anăn klei săng đai klei soh kă ih.” 24Y-Simôn lŏ wĭt lač, “Wah lač bĕ diih pô kơ Khua Yang kyua kâo, čiăng kơ klei diih lač leh amâo truh kơ kâo ôh.”
25Leh Y-Pêtrôs leh anăn Y-Yôhan hưn bi sĭt klei đăo leh anăn mtô klei Khua Yang blŭ, diñu wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem, leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk hlăm lu boh ƀuôn phung Samari.

Y-Philip leh anăn Sa Čô Khua Êthiôpi

26Hlăk anăn sa čô dĭng buăl jăk Khua Yang lač kơ Y-Philip, “Kgŭ bĕ leh anăn nao phă dhŭng ti êlan mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem trŭn nao kơ ƀuôn Gasa.” Êlan anăn hlăm kdrăn tač. 27Y-Philip kgŭ nao. Nĕ anei, mâo sa čô Êthiôpi arăng mkriâo leh, jing sa čô dĭng ktang kiă jih ngăn drăp H'Kandas mtao mniê čar Êthiôpi. Ñu hriê leh kơ ƀuôn Yêrusalem čiăng kkuh mpŭ, 28êjai ñu đĭ êdeh aseh lŏ wĭt, ñu dôk dlăng hdruôm hră khua pô hưn êlâo Y-Êsai. 29Yang Mngăt Jăk lač kơ Y-Philip, “Nao bĕ bi hmao êdeh aseh anăn.” 30Snăn Y-Philip êran nao kơ ñu, leh anăn hmư̆ ñu dôk dlăng hdruôm hră khua pô hưn êlâo Y-Êsai, leh anăn êmuh ñu, “Ih thâo săng mơ̆ klei ih dlăng?” 31Ñu lač, “Si kâo dưi thâo săng, tơdah arăng amâo mblang brei kơ kâo?” Leh anăn ñu jak Y-Philip đĭ êdeh mbĭt hŏng ñu. 32 Anei Klei Aê Diê Blŭ čih ñu dôk dlăng anăn:
  “Msĕ si sa drei biăp arăng đoh kơ anôk čuh čĭm,
   amâodah msĕ si sa drei êđai biăp dôk ñăt ti anăp pô kăp mlâo gơ̆,
   msĕ snăn mơh Ñu amâo ha ƀăng êgei Ñu ôh.
  33Hlăm klei arăng bi hêñ Ñu,
   arăng amâo blŭ kđi kpă kơ Ñu ôh.
  Arăng amâo dưi yăl dliê klei phung anak čô Ñu ôh,
   kyuadah arăng bi ruê̆ hĕ klei hdĭp Ñu ti lăn ala.”
34Dĭng ktang kriâo anăn lač kơ Y-Philip, “Kâo êmuh kơ ih, kơ hlei pô khua pô hưn êlâo lač klei anăn, kơ ñu pô mơ̆, amâodah kơ sa čô mkăn?” 35Leh anăn Y-Philip ha blŭ leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk Yêsu kơ ñu, dơ̆ng hŏng êlan klei čih anăn. 36Êjai diñu nao ktuê êlan, diñu ƀuh êa, leh anăn dĭng ktang kriâo lač, “Nĕ anei êa. Mâo mơ̆ klei ghă kâo tŭ klei ƀaptem?” [ 37Y-Philip lač, “Tơdah ih đăo hŏng jih ai tiê, ih dưi tŭ klei ƀaptem.” Ñu lŏ wĭt lač, “Kâo đăo kơ Yêsu Krist jing Anak Aê Diê.”] 38Ñu mtă brei arăng mkơ̆ng êdeh, leh anăn jih diñu dua trŭn hlăm êa, leh anăn Y-Philip ngă ƀaptem kơ ñu. 39Tơdah diñu kbiă mơ̆ng êa, Yang Mngăt Jăk Khua Yang mă mđuĕ hĕ Y-Philip. Dĭng ktang kriâo anăn amâo lŏ ƀuh gơ̆ ôh, leh anăn ñu lŏ nao hŏng klei hơ̆k. 40Arăng ƀuh Y-Philip ti ƀuôn Asôt. Mơ̆ng ƀuôn anăn ñu nao kơ ƀuôn Sêsarê hưn klei mrâo mrang jăk hlăm jih ƀuôn ñu găn.