9

Saul Đaŏ Kơ Yêsu Krist

(Bruă Mơnuă 22:6-16; 26:12-18)

1Hlak anŭn, Saul ăt dŏ kơtư̆ juă hăng pơhuĭ pơdjai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing đaŏ kơ Khua Yang mơ̆n. Ñu nao pơ khua ngă yang prŏng hloh 2laih anŭn rơkâo khul hră mơ̆ng khua ngă yang anŭn čih jao tơlơi dưi kơ ñu kiăng kơ nao pơ ƀing ba akŏ hơdôm sang pơjơnum amăng plei Damaskus, kiăng kơ tơdah ñu hơduah ƀuh hlơi pô đuaĭ tui jơlan jing kơ tơlơi Yang Yêsu pơtô laih, đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi, ñu dưi mă čaŏ hăng ba glaĭ krư̆ pơ plei Yerusalaim yơh. 3Tơdang ñu nao ƀơi jơlan jĕ či truh pơ plei Damaskus, blĭp blăp hơmâo tơlơi bơngač mơ̆ng adai pơčrang jum dar ñu. 4Ñu rơbuh ƀơi lŏn laih anŭn hơmư̆ asăp mơnuih pơhiăp kơ ñu tui anai, “Ơ Saul, Saul, lui hĭ bĕ tơlơi kơpĭ kơpe̱t kơ Kâo!”
5Ñu tơña tui anai, “Ơ Khua ăh, hlơi Ih jing lĕ?”
 Khua Yang laĭ glaĭ tui anai, “Kâo yơh jing Yêsu, jing Pô ih hlak kơpĭ kơpe̱t anai.
6Ră anai, tơgŭ nao bĕ amăng plei anŭn laih anŭn arăng či laĭ brơi kơ ih tơlơi bruă ih khŏm ngă yơh.”
7Ƀing đuaĭ tui Saul le̱ng kơ dŏ tơngô. Ƀing gơñu hơmư̆ dơnai pơhiăp anŭn samơ̆ ƀing gơñu ƀu ƀuh hlơi pô ôh. 8Saul tơgŭ mơ̆ng lŏn laih anŭn tơdang ñu blang mơta ñu, samơ̆ ñu ƀu thâo ƀuh hơget gĕt ôh. Tui anŭn, ƀing gơñu djă̱ ƀơi tơngan ñu hăng dui ba mŭt pơ plei Damaskus yơh. 9Amăng klâo hrơi ñu bum mơta laih anŭn ƀu ƀơ̆ng kŏn mơñum gơnam ƀơ̆ng hơget lơi.

Ananias Ngă Baptem Kơ Saul

10Amăng plei Damaskus hơmâo sa čô pô đaŏ anăn ñu Ananias. Khua Yang pơhiăp hăng ñu amăng tơlơi pơƀuh tui anai, “Ơ Ananias!”
 Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Khua Yang, kâo yơh anai.”
11Khua Yang pơtă kơ ñu tui anai, “Nao bĕ pơ sang Yudas ƀơi jơlan arăng iâu Jơlan Tơpă laih anŭn hơduah sem sa čô mơnuih anăn ñu Saul, mơnuih mơ̆ng plei Tarsos, yuakơ ñu hlak dŏ iâu laĭ pơ anŭn. 12Amăng tơlơi pơƀuh, Saul hơmâo ƀuh laih sa mơnuih anăn Ananias rai laih anŭn ăh tơngan ƀơi ñu kiăng kơ mơta ñu dưi ƀuh glaĭ dơ̆ng.”
13Samơ̆ Ananias laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Khua Yang ăh, kâo hơmâo hơmư̆ laih lu mơnuih ră ruai djơ̆ kơ mơnuih anai laih anŭn abih bang tơlơi ñu hơmâo ngă sat hĭ laih ƀing ding kơna Ih amăng plei Yerusalaim. 14Laih anŭn ñu hơmâo rai laih pơ anai tŭ tơlơi dưi mơ̆ng ƀing khua ngă yang prŏng kiăng kơ mă hĭ abih bang ƀing iâu kwưh kơ Ih yơh.”
15Samơ̆ Khua Yang laĭ kơ Ananias tui anai, “Nao bĕ! Kâo hơmâo ruah mă laih pô anai kiăng kơ mă bruă kơ Kâo hăng tơlơi ñu ngă gơ̆ng jơlan kơ Kâo ƀơi anăp ƀing mơnuih Tuai, ƀing pơtao gơñu laih anŭn ƀơi anăp ƀing ană plei ƀing Israel. 16Kâo či pơrơđah brơi kơ ñu dơ̆ pă ñu khŏm tŭ gleh tơnap yuakơ ñu či pơruai kơ ƀing arăng kơ tơlơi Kâo.”
17Giŏng anŭn, Ananias nao mŭt pơ sang anŭn. Ăh tơngan ñu ƀơi Saul hăng laĭ tui anai, “Ơ ayŏng Saul, Khua Yang Yêsu, jing Pô pơƀuh laih kơ ih ƀơi jơlan tơdang ih rai pơ anai, pơkiaŏ rai kâo kiăng kơ ih dưi ƀuh glaĭ dơ̆ng laih anŭn tŭ pơdưi yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam yơh.” 18Ƀơi mông anŭn mơtam, hơmâo hơdôm gơnam hrup hăng khul akăh akan lĕ trŭn mơ̆ng mơta Saul laih anŭn ñu dưi ƀuh glaĭ yơh. Giŏng anŭn, ñu tơgŭ laih anŭn Ananias ngă baptem brơi kơ ñu. 19Tơdơi kơ ñu ƀơ̆ng huă ƀiă, drơi jan ñu kơtang glaĭ yơh.

Saul Amăng Plei Damaskus

 Saul dŏ glaĭ ƀiă hrơi hrŏm hăng ƀing đaŏ pơ plei Damaskus. 20Ƀơi mông anŭn mơtam, ñu čơdơ̆ng pơtô pơblang amăng sang pơjơnum kơ tơlơi Yang Yêsu jing Ană Ơi Adai. 21Abih bang ƀing mơnuih dŏ hơmư̆ ñu le̱ng kơ dŏ kơtuă laih anŭn pơhiăp hăng tơdruă tui anai, “Sĭt yơh pô anai hơmâo kơtư̆ juă laih ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu! Sĭt pô anai hơmâo rai laih pơ anai kiăng kơ mă ƀing gơ̆ jing mơnă hăng ba glaĭ pơ ƀing khua ngă yang prŏng!” 22Samơ̆ Saul ƀrư̆ jai ƀrư̆ dưi pơtô pơblang tui laih anŭn pơhiăp pơkơđŏm hăng ƀing Yehudah amăng plei Damaskus hăng tơlơi ñu pơrơklă kơ tơlơi Yang Yêsu jing Krist sĭt.
23Tơdơi kơ lu hrơi rơgao mơ̆ng anŭn, ƀing Yehudah pơčrŏng sai kiăng kơ pơdjai hĭ Saul yơh, 24samơ̆ hơmâo mơnuih laĭ pơthâo kơ Saul kơ tơlơi bruă gơñu anŭn. Hrơi hăng mlam ƀing gơñu dŏ krăp lăng nanao ƀơi amăng ja̱ng plei kiăng kơ pơdjai hĭ Saul. 25Samơ̆ tơdang mlam, hơmâo ƀing gŏp ñu pioh Saul amăng sa boh bŭng hăng pơañreng trŭn ñu mơ̆ng amăng phă̱ ƀơi pơnăng plei yơh.

Saul Pơ Plei Phŭn Yerusalaim

26Tơdang Saul truh pơ plei Yerusalaim, ñu gir kiăng pơgop hăng ƀing đaŏ pơ anŭn, samơ̆ ƀiă kơ abih bang ƀing đaŏ le̱ng kơ huĭ kơ Saul, yuakơ ƀing gơñu ƀu đaŏ ôh kơ tơlơi ñu jing sa čô ding kơna. 27Samơ̆ Barnabas mă ba Saul pơ ƀing ding kơna pơjao. Ñu ră ruai kơ ƀing gơñu abih bang tơlơi hiư̆m Saul ƀơi jơlan rơbat ñu hơmâo ƀuh laih Khua Yang laih anŭn Khua Yang hơmâo pơhiăp laih hăng Saul, laih anŭn hiư̆m pă ñu hơmâo pơtô laih hăng tơlơi khĭn kơ tơlơi Yang Yêsu amăng plei Damaskus. 28Tui anŭn, Saul dŏ glaĭ hăng ƀing gơñu laih anŭn nao rai rơngai amăng plei Yerusalaim, pơtô pơblang khĭn kơ tơlơi Khua Yang yơh. 29Ñu pơhiăp hăng pơgăl hăng ƀing Yehudah pơhiăp tơlơi Grek, samơ̆ ƀing gơñu gir hơduah pơdjai hĭ Saul yơh. 30Tơdang ƀing đaŏ pơkŏn thâo krăn kơ tơlơi bruă anŭn, ƀing gơñu ba pơđuaĭ hĭ Saul nao pơ plei Kaisarea laih anŭn brơi kơ gơ̆ nao pơ plei Tarsos yơh.
31Giŏng anŭn, Sang Ơi Adai amăng djŏp kwar Yudea, kwar Galilê hăng kwar Samaria hơmâo tơlơi rơnŭk rơnua sui ƀiă yơh. Sang Ơi Adai anŭn hơmâo tơlơi prŏng tui laih anŭn tơlơi pơtrŭt pơđu̱r mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam yơh. Hơmâo lu mơnuih đaŏ mŭt thim laih anŭn ƀing đaŏ hơdip hơdơ̆ng huĭ pơpŭ kơ Khua Yang yơh.

Aineas Dưi Suaih

32Tơdang Pêtrôs đuaĭ hyu pơ djŏp tring jum dar, ñu nao čuă ƀing đaŏ pơ plei Ludda. 33Pơ anŭn Pêtrôs bưp sa čô mơnuih anăn Aineas, jing pô rơwen dŏ đih ƀơi sưng amăng sapăn thŭn laih. 34Pêtrôs laĭ kơ ñu tui anai, “Ơ Aineas, Yang Yêsu Krist pơsuaih ih. Tơgŭ rơmet bĕ sưng ih.” Ƀơi mông anŭn mơtam, Aineas pơyôt tơgŭ yơh. 35Abih bang ƀing dŏ amăng plei Ludda hăng plei Sarôn ƀuh pô anŭn laih anŭn ƀing gơñu le̱ng kơ đaŏ kơnang kơ Khua Yang yơh.

Tơlơi Pơhơdip Glaĭ HʼDorkas

36Amăng plei Yapô hơmâo sa čô pô ding kơna anăn HʼTabitha. Anăn HʼTabitha amăng tơlơi Grek jing HʼDorkas, le̱ng kiăng laĭ kơ rơsa. Ñu ngă nanao bruă hiam kiăng djru kơ ƀing ƀun rin. 37Hlak anŭn, ñu ruă hăng djai hĭ. Arăng pơmơnơi brơi atâo ñu hăng pơđih ƀơi sưng amăng adŭ gah glông. 38Plei Ludda dŏ jĕ plei Yapô. Tui anŭn, tơdang ƀing ding kơna hơmư̆ kơ Pêtrôs hlak dŏ amăng Ludda, ƀing gơñu pơkiaŏ nao dua čô nao iâu pơđu̱r kơ gơ̆ tui anai, “Rơkâo kơ ih rai mơtam bĕ!”
39Pêtrôs nao hrŏm hơbĭt hăng dua čô anŭn yơh. Tơdang ñu truh laih, arăng ba ñu nao pơ adŭ gah glông. Abih bang ƀing đah kơmơi kơmai dŏ dơ̆ng jum dar ñu čŏk hia hăng pơrơđah brơi kơ ñu hơdôm ao phyung wơ̆t hăng ao pơkŏn dơ̆ng mơ̆n HʼDorkas hơmâo pơkra laih tơdang gơ̆ ăt dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu.
40Pêtrôs brơi kơ abih bang ƀing gơñu tơbiă pơ gah rơngiao adŭ anŭn. Giŏng anŭn, ñu tŏ tơŭt hăng iâu laĭ yơh. Ñu wir nao pơ pô đah kơmơi djai anŭn hăng laĭ tui anai, “Ơ HʼTabitha, tơgŭ bĕ!” HʼTabitha blang mơta yơh laih anŭn tơdang ñu ƀuh Pêtrôs, ñu tơgŭ ăh dŏ be̱r yơh. 41Pêtrôs djă̱ ƀơi tơngan gơ̆ hăng djru gơ̆ tơgŭ. Giŏng anŭn, ñu iâu abih bang ƀing đaŏ wơ̆t hăng ƀing đah kơmơi kơmai laih anŭn pơrơđah gơ̆ kơ ƀing gơñu kơ tơlơi gơ̆ hơdip glaĭ dơ̆ng yơh. 42Ƀu sui ôh ƀing mơnuih djŏp djang anih amăng plei Yapô thâo kơ tơlơi truh anŭn laih anŭn hơmâo lu mơnuih đaŏ kơ Khua Yang. 43Pêtrôs dŏ glaĭ amăng plei Yapô sui hrơi pơ sang Simôn, jing mơnuih mă bruă lo̱k klĭ.