Giới Thiệu

 Sách Đa-ni-ên được sáng tác vào thời kỳ nước Do Thái bị ngoại quốc đàn áp và lưu đày. Những câu chuyện và khải tượng trong sách khơi dậy trong dân chúng niềm hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh đổ các vua ngoại quốc chuyên chế và phục hồi quyền cai trị cho tuyển dân của Ngài.
 Sách gồm có hai phần chính:
 1. Câu chuyện của Đa-ni-ên và các bạn, dù trong hoàn cảnh lưu đày, nhờ đức tin và sự vâng lời Chúa thắng hơn các kẻ thù.
 2. Một số các khải tượng Đa-ni-ên thấy, là những biểu tượng chỉ về sự hưng thịnh và sụp đổ của các đế quốc bắt đầu từ đế quốc Ba-by-lôn. Các khải tượng cũng nói đến sự sụp đổ của đế quốc ngoại đạo xâm lược và cuộc chiến thắng của dân Chúa.

Bố Cục

1. Đa-ni-ên và các bạn 1:1–6:28
2. Các khải tượng Đa-ni-ên thấy 7:1–12:13
  a. Bốn con thú 7:1-28
  b. Con cừu đực và con dê 8:1–9:27
  c. Sứ giả từ trời 10:1–11:45
  d. Thời đại cuối cùng 12:1-13