Klei Hưn Mdah

Hdruôm Hră Y-Đaniel čih hlăm ênuk phung Israel tŭ klei knap mñai kjham kyua klei phung mtao čar tue ngă jhat. Jih klei yăl dliê hlăm hdruôm hră leh anăn wăt klei bi ƀuh, pô čih bi juh phung ƀuôn sang brei mâo klei đăo knang kơ Aê Diê srăng bi rai pô jhat ƀai leh anăn lŏ wĭt rŭ mdơ̆ng klei kiă kriê phung ƀuôn sang Ñu.
 Hdruôm hră mâo dua kdrêč snei: (1) Klei yăl dliê kơ Y-Đaniel leh anăn phung ƀĭng găp ñu tŭ klei jing hlŭn mnă, ƀiădah kyua hŏng klei đăo leh anăn klei gưt asăp kơ Aê Diê diñu dưi leh hŏng phung roh. Dŭm klei yăl dliê anei truh hlăm ênuk klei kiă kriê ƀuôn ala mtao Ƀaƀilôn leh anăn Mêđơ- Persơ. (2) Dŭm klei bi ƀuh Y-Đaniel bi ƀuh leh, jing rup bi knăl klei đĭ kyar leh anăn klei dlưh rai lu boh ƀuôn ala mtao, kčưm hŏng ƀuôn ala mtao Ƀaƀilôn; leh anăn jing klei hưn êlâo klei bi rai phung găp djuê tue ktư̆ juă, leh anăn klei dưi phung ƀuôn sang Khua Yang.

Jar

Y-Đaniel leh anăn phung ƀĭng găp ñu (1:1 – 6:28)
Klei Y-Đaniel bi ƀuh (7:1 – 12:13)
Pă drei hlô (7:1-28)
Biăp knô leh anăn bê knô (8:1 – 9:27)
Pô Aê Diê mơĭt mơ̆ng adiê (10:1 – 11:45)
Ênuk knhal tuč (12:1-13)