11

1Bi gâp be, năm ntơm saơm tâm rnôk Y-Darius bunuyh Mêdơ, gâp dâk gay tâm n'hao nuih jêh ri n'gang păng.

Hđăch Bri Dor Jêh Ri Hđăch Bri Rđŭng

2Aƀaơ aơ gâp mra tâm mpơl ma may nau nanê̆. Aơ, ăt mra geh pe nuyh hđăch tâm n'gor Persi; jêh ri du huê rơh puăn mra ndrŏng lơn ma lĕ rngôch phung khân păng. Tơ lah păng jêng katang jêh yor nau ndrŏng păng, păng mra nsônh lĕ rngôch tâm rdâng đah ƀon bri hđăch Grek. 3Dôl nây du huê hđăch katang mra dâk jêh ri chiă uănh ma nau dơi toyh, jêh ri mra ƀư tĭng nâm păng ŭch. 4Tơ lah păng văch ma toyh jêh, ƀon bri hđăch păng mra chah jêh ri tâm pă mơ puăn jônh sial tâm trôk, ƀiălah mâu tăp ma phung kon sau păng ôh, mâu lĕ di tĭng nâm nau dơi păng chiă uănh; yorlah bu mra rôk ƀon bri hđăch păng jêh ri tâm pă ma phung êng.
5Hđăch n'gor Rđŭng mra jêng katang, ƀiălah du huê tâm phung kôranh păng mra jêng katang lơn ma păng, jêh ri ƀon bri hđăch păng mra jêng toyh lơn. 6Ƀiălah năm pa kơi khân păng mra ƀư nau tâm rnglăp, jêh ri kon bu ur hđăch Rđŭng mra hăn ƀư nau tâm rnglăp đah hđăch n'gor bri Dor gay geh nau đăp mpăn. Ƀiălah bu ur nây mâu mra dơi ôh, mâu lĕ nơm nây prăp nau dơi păng, ƀiălah bu mra jao bu ur nây ndrel ma phung njŭn leo păng, mbơ̆ păng, jêh ri phung kơl rdâng păng rnôk nây.
7Dôl rnôk nây du nkeh bơh reh bu ur nây mra dâk jêng hđăch. Păng mra tâm rdâng đah phung kahan jêh ri lăp tâm pôih hđăch n'gor bri Dor. Păng mra tâm lơh jêh ri dơi. 8Păng mra sŏk njŭn ta n'gor Êjipt rup brah jêh ri rup trah phung n'gor bri Dor, jêh ri nđâp ma khăl ngan khlay ƀư ma prăk jêh ri ma mah. Dôl ƀaƀă năm păng mâu mra tâm rdâng đŏng ôh đah hđăch n'gor bri Dor. 9Hđăch n'gor bri Dor mra lăp tâm ƀon bri hđăch n'gor Rđŭng, ƀiălah păng mra sĭt tay ta n'gor bri păng nơm. 10Păng kon bu klâu păng mra nkra ma nau tâm lơh jêh ri tâm rƀŭn âk phung tahan. Khân păng mra hăn, lêng jêh ri rgăn, jêh ri khân păng mra rkhŭl phung tahan tât ta pôih hđăch n'gor Rđŭng.
11Hđăch n'gor Rđŭng mra khek jêh ri luh tâm lơh đah hđăch n'gor bri Dor. Hđăch n'gor bri Dor mra tâm rƀŭn âk bunuyh, ƀiălah hđăch n'gor Rđŭng mra dơi đah phung âk nây. 12Tơ lah hđăch n'gor Rđŭng nhŭp jêh phung âk, nuih n'hâm păng mra sưr, jêh ri păng mra nkhĭt âk rbăn bunuyh, ƀiălah păng mâu dơi ôh. 13Yorlah hđăch n'gor bri Dor mra tâm rƀŭn đŏng bunuyh âk lơn ma lor; jêh rlau ƀaƀă năm păng mra văch ndrel phung tahan păng jêh ri âk mpa tâm lơh.
14Tâm rnôk nây âk bunuyh mra dâk tâm lơh đah bunuyh n'gor bri Rđŭng; jêh ri ƀaƀă bunuyh janh tâm phung ƀon lan may. Ơ Y-Daniel, mra ƀư tâm rdâng gay ăn nanê̆ nau tâm saơ; ƀiălah khân păng mâu mra dơi ôh. 15Jêh ri hđăch bri Dor mra văch nchueng ƀư jêh ri sŏk du play ƀon pôih nâp. Phung tahan n'gor bri Rđŭng jêh ri phung tahan hđăch săch jêh mâu hôm dơi tâm rdâng ôh, yorlah khân păng mâu hôm geh nau katang. 16Ƀiălah nơm văch tât, rdâng đah păng mra ƀư tĭng nâm ŭch, jêh ri mâu geh nơm dơi tâm rdâng đah păng ôh. Păng mra gŭ tâm bri chrêk rmah, jêh ri dơi ƀư rai n'gor bri nây. 17Păng mra nkra hăn tâm lơh ndrel ma lĕ phung tahan ƀon bri hđăch păng, jêh ri mra tât nau đăp mpăn. Păng mra ăn hđăch n'gor bri Rđŭng gŭ kon bu ur păng gay ƀư rai ƀon bri hđăch păng, ƀiălah nau nây mâu jêng ôh, mâu lĕ jêng khlay ma păng. 18Pa kơi nau nây păng mra plơ̆ ƀư ma n'gor kơh dak mƀŭt, jêh ri pit sŏk âk n'gor nây; ƀiălah du huê kôranh tahan bu năch mra ƀư ăn lôch nau hđăch n'gor bri Dor sưr, jêh ri ăn nau sưr nây ŭp tay ta păng nơm. 19Dôl nây păng mra sĭt ta pôih n'gor bri păng nơm, ƀiălah păng mra chêh prah lŭp, jêh ri mra rai yot.
20Jêh ri nơm ntrok păng mra njuăl du huê bunuyh riu pi rgăn ntŭk ndrŏng lơn tâm ƀon bri hđăch, ƀiălah tâm ƀaƀă nar păng mra rai, mâu di ôh yor nau khek mâu lah yor nau tâm lơh. 21Ntrok păng mra geh đŏng du huê bunuyh bu tâm rmot ngăn, nơm bu mâu kơp khư jêng hđăch ôh; păng mra văch dôl bu mâu yŏng gĭt ôh jêh ri sŏk ƀon bri hđăch ma nau ngơi ndơm. 22Păng mra ƀư rai âk phung tahan, jêh ri nđâp kôranh ma nau tâm rnglăp tâm ban lĕ. 23Jêh bu ƀư nau tâm rnglăp đah păng, păng mra ƀư ma nau ndơm; jêh ri păng mra văch ma toyh jêh ri jêng katang đah du phung bunuyh djê̆. 24Dôl geh nau đăp mpăn păng mra lăp ta ntŭk ndrŏng lơn tâm n'gor; păng mra ƀư nau mbơ̆ păng mâu mâp ƀư ôh, phung che păng mâu lĕ mâp ƀư. Păng mra tâm pă ma phung ƀon lan păng mpa sŏk tă bơh phung rlăng, mpa pit sŏk jêh ri drăp ndơ. Păng mra tâm chră ƀư ma pôih, ƀiălah kanŏng ƀât lât. 25Păng mra jêng katang jêh ri janh ndrel ma âk phung tahan hăn tâm lơh đah hđăch n'gor bri Rđŭng. Jêh ri hđăch n'gor Rđŭng mra tâm lơh ndrel ma phung tahan âk ngăn jêh ri katang; ƀiălah hđăch n'gor Rđŭng mâu mra dơi ôh, yorlah bu tâm nchră nkra ŭch ƀư ma păng. 26Phung sa mpa kah păng mra ƀư tŭp păng; phung tahan păng mra roh nâm bu dak thăng ƀư, jêh ri âk bunuyh mra prah khĭt. 27Bi ma bar hê hđăch nây, khân păng mra mĭn ƀư nau ndơm, jêh ri khân păng mra ngơi nau mƀruh ta du rplay sưng sông, ƀiălah nau nây mâu mra dơi ôh; yorlah ê tât ôh rnôk dăch lôch tâm nal jêh. 28Hđăch n'gor bri Dor mra sĭt ta n'gor bri păng nơm ndrel âk drăp ndơ; ƀiălah nuih n'hâm păng mĭn tâm rdâng đah nau tâm rnglăp kloh ueh, păng mra ƀư tĭng nâm păng ŭch; jêh ri sĭt ta n'gor păng nơm. 29Ta nar tâm nal jêh păng mra hăn tay ta n'gor Rđŭng; ƀiălah nôk aơ păng mâu mra dơi tâm ban ma nôk lor ôh. 30Yorlah âk kŭmpăn bơh n'gor Kitim mra tâm rdâng đah păng, păng mra klach jêh ri rŭch plơ̆. Nđâp păng mra khek jêh ri ƀư ma nau tâm rnglăp kloh ueh. Păng mra sĭt jêh ri yô̆ ma phung lơi nau tâm rnglăp kloh ueh. 31Ƀaƀă phung kahan păng mra ƀư ƀơ̆ jrô kloh ueh jêh ri pôih, jêh ri ăn bu chalơi mpa nhhơr gŭch ƀaƀơ. Jêh ri khân păng mra rdâk mpa bu tâm rmot ăn jêng rngol. 32Păng mra ngơi nau nhhưnh ndơm phung rlau nau tâm rnglăp; ƀiălah phung gĭt năl Brah Ndu khân păng mra gŭ nâp jêh ri ƀư nau khlay. 33Jêh ri phung njêh tâm phung njêh tâm phung ƀon lan mra ăn phung âk gĭt rbăn nđâp tơ lah khân păng mra prah ma đao gưm, ma mpiăt ŭnh, ma nau jêng bu nă, jêh ri ma nau mra pit jăng jai ƀât lât. 34Tơ lah khân păng prah bu mra kơl khân păng djê̆, ƀiălah âk bunuyh mra tâm rnglăp đah khân păng ma nuih n'hâm ndâp. 35Ƀaƀă tâm njêh mra prah gay ma kloh ueh, jêh ri ƀư kloh an khân păng sŏng srăng kŏ tât rnôk nglĕ dŭt, yorlah rnôk nglĕ dŭt ăt prăp ma nar Brah Ndu tâm nal jêh.
36Hđăch mra ƀư tĭng nâm păng ŭch; păng mra n'hao păng nơm jêh ri yơk păng nơm ta kalơ lơn ma lĕ rngôch brah, jêh ri păng mra ngơi sưr đah Brah Ndu ma lĕ rngôch brah; păng mra dơi kŏ rnôk nau khek lôch jêr; yorlah moh nau Brah Ndu lĕ lah mra tât ngăn. 37Păng mâu mra chrê ôh ma phung brah phung che păng, mâu lĕ păng chrê ma brah phung bu ur rŏng; păng mâu mra chrê ma brah êng ôh; yorlah păng mra n'hao păng nơm kalơ lơn ma lĕ rngôch brah. 38Ntrok brah nây, păng mra yơk ma brah pôih; păng mra yơk ma brah phung che păng mâu gĭt năl ôh ma mah, prăk lŭ khlay, jêh ri ndơ khlay. 39Păng mra đă phung mbah yơk ma brah phung bu năch ƀư ma pôih nâp lơn; păng mra tâm n'hao ma nau yơk phung dơn păng jêng hđăch; păng mra ăn khân păng chiă uănh âk bunuyh, jêh ri păng mra tâm pă neh ma khân păng jêng nau nkhôm.
40Ta rnôk dăch lôch hđăch n'gor Rđŭng mra tâm rdâng đah păng, jêh ri hđăch n'gor bri Dor mra hăn tâm rdâng đah păng nâm bu sial khôm, ma ndeh seh, phung ncho seh, jêh ri âk kŭmpăn; păng mra lăp, lip ler jêh ri rgăn âk rplay n'gor. 41Păng mra lăp tâm ban lĕ tâm n'gor Chrêk Rmah. Jêh ri âk n'gor bri mra glưh (rlâm) ƀiălah phung Êdom, phung Môap, jêh ri du kô̆ n'gor Amôn toyh lơn mra klaih bơh ti păng.
42Păng mra yơr ti păng ƀư ma âk rplay n'gor, jêh ri n'gor Êjipt; mâu mra klaih ôh. 43Păng mra jêng phung chiă uănh drăp ndơ mah, prăk, jêh ri lĕ rngôch ndơ khlay n'gor Êjipt; phung Libi jêh ri phung Êthiôpi mra jêng bu nă tĭng ndô̆ păng. 44Ƀiălah nau mhe mham tă pa lơ jêh ri bơh bri dor mra ƀư rŭng păng, jêh ri păng mra hăn ma nau khek ngăn ŭch ƀư rai jêh ri ƀư roh âk bunuyh. 45Jêh ri păng mra rdâk ngih bok ngih hđăch păng ta vah vang bar đah dak rlai ta yôk kloh ueh chrêk rmah; ƀiălah ăt păng mra khĭt, mâu geh nơm kơl păng ôh.