12

Lub swjhawm kawg

1“Thaus ntawd Mikha‑ee kws yog tug thawj luj kws tsom kwm koj haiv tuabneeg yuav sawv lug. Thaus hov yog lub swjhawm kws raug txom nyem ceblaaj luj kws txwj thaus muaj tuabneeg nyob lug txug thaus hov tsw tau txeev muaj dua le. Tassws lub swjhawm hov koj haiv tuabneeg yuav dim, yog txhua tug kws muaj npe sau rua huv ntawv. 2Cov tuabneeg coob coob kws pw tsaug zug rua huv moov aav huv lub nplajteb yuav tswm lug, ib txha yuav tau txujsa ntev moog ib txhws, ib txha yuav raug kev txaaj muag hab poob ntsej muag moog ib txhws. 3Cov kws txawj ntse yuav ci yaam le duab tshaav ntuj, cov kws coj tuabneeg coob coob lug txug kev ncaaj nceeg yuav ci zoo le tej nub qub moog ib txhab ib txhws. 4Taniyee 'e, koj ca le muab tej lug nuav npog ca hab ntaus hom thawj rua kaw phoo ntawv hov ca moog txug lub swjhawm kawg. Tuabneeg coob yuav dha moog dha lug, hab kev nkaag sab yuav fuam vaam zuj zug.”
5Kuv Taniyee txawm tsaa muag saib mas pum muaj dua ob leeg sawv ntsug, ib tug sawv saab ntug dej nuav, ib tug sawv saab ntug dej tim u. 6Ob tug hov txawm has rua tug yawm kws naav ntaub maag kws nyob sau tug nam dej hov tas, “Tshuav ntev le caag tej xwm txheej phemfwj nuav le tav?” 7Tug yawm kws naav ntaub maag kws nyob sau tug nam dej hov txawm tsaa txhais teg xws hab txhais teg phem rua sau ntuj. Kuv nov nwg tuav tug kws nyob moog ib txhws lub npe cog lug twv tas, “Tseed tshuav ib ncua swjhawm hab ob ncua hab ib nraab ncua. Thaus haiv tuabneeg dawb huv tug fwjchim raug muab rhuav tshem taag lawm, tej nuav huvsw kuj tav.” 8Kuv nov tassws kuv tsw nkaag sab kuv txhad has tas, “Au kuv tug tswv, tej nuav yuav ua tau tav moog le caag?” 9Nwg has tas, “Taniyee 'e, ca le moog, tsua qhov tej lug nuav muab npog ca lawm hab muab ntaus hom thawj kaw ca moog txug lub swjhawm kawg. 10Tuabneeg coob coob yuav raug muab ntxuav hab muab ua kuas dawb hab raug muab nchuav kuas dawb huv. Cov tuabneeg limham tseed yuav ua limham. Cov tuabneeg limham yuav tsw muaj leejtwg nkaag sab, tassws cov tuabneeg txawj ntse yuav nkaag sab. 11Txwj thaus muab tej kevcai kws naj nub hlawv xyeem rhuav tseg, hab muab yaam kws qas vuab tsuab kws ua kuas lamswm taag lug txawb ca, mas yuav muaj ib txheeb ob puas cuaj caug nub. 12Tug kws tog rawv hab nyob moog txug ib txheeb peb puas peb caug tswb nub yuav tau nyob kaaj sab lug. 13Koj ca le moog kuas txug tom kawg, mas koj yuav tau su sab tug yeeg hab yuav sawv ntsug tau txais tej kws tu rua koj rua thaus tsw muaj nruab nub mo ntuj lawm.”