1

Taniyee raug coj moog rua Npanpiloo tebchaws

1Xyoo peb kws Yehauyakhi ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws, vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo tuaj vej ntaus lub nroog Yeluxalee. 2Mas tug Tswv muab Yuta tug vaajntxwv Yehauyakhi hab tej pestwj huv Vaajtswv lub tuam tsev qee yaam cob rua huv Nenpukhanexa txhais teg, tes nwg txawm coj tej hov lug rua huv Sina tebchaws muab ca rua huv nwg tug daab lub txhaab nyaj.
3Vaajntxwv txawm has rua Apena kws yog nwg tug thawj nraug saam kuas coj cov Yixayee qee leej, yog tej noob vaajntxwv hab cov kws ua hlub lug, 4yog cov hluas kws tsw muaj chaw thuaj, zoo nraug ntxag hab muaj tswvyim, txawj paub hab txawj nkaag sab txhua yaam kws muaj peevxwm ua tau num huv vaajntxwv lub tsev, mas nwg yuav tsum qha puab paub cov Kheentia le ntawv hab paub lug. 5Vaajntxwv naj nub kuas muab cov zaub mov zoo zoo kws vaajntxwv noj hab tej cawv txwv maab kws nwg haus rua puab lawv le kws teem tseg. Nwg kuas puab kawm txuj ci tau peb xyoos, mas thaus puv swjhawm lawd puab yuav tsum ua vaajntxwv le num. 6Huv puab cov hov muaj Taniyee, Hananiya, Misa‑ee hab Axaliya kws yog xeem Yuta. 7Tug thawj nraug saam tis dua npe tshab rua puab. Taniyee mas hu ua Npeethesaxa, Hananiya hu ua Salab, Misa‑ee hu ua Mesa, hab Axaliya hu ua Anpenekau.
8Taniyee txav sab tas nwg yuav tsw ca vaajntxwv tej zaub mov zoo hab tej cawv txwv maab kws vaajntxwv haus ua rua nwg lub cev qas puag tsuas. Vem le hov nwg txhad thov tug thawj nraug saam kuas yeem tsw xob ca Taniyee ua rua nwg qas puag tsuas. 9Vaajtswv kuj ua rua tug thawj nraug saam hlub hab taab ncuab Taniyee. 10Tug thawj nraug saam txhad has rua Taniyee tas, “Ntshai tsaam vaajntxwv kws yog kuv tug tswv kws tu tej zaub mov hab cawv rua mej, pum tas mej lub cev tsw puv le cov hluas kws noob nyoog nrug mej ib phaum. Tes mej kuj yuav ua rua vaajntxwv muab kuv lub taubhau txav pov tseg.” 11Mas Taniyee txhad has rua tug kws tug thawj nraug saam tsaa lug saib Taniyee, Hananiya, Misa‑ee hab Axaliya tas, 12“Thov koj swm peb kws yog koj cov tub qhe kaum nub. Ca le muab zaub hab dej rua peb noj hab haus xwb, 13es koj le tshuaj saib peb lub cev pev rua cov hluas kws noj vaajntxwv tej zaub mov zoo hov, mas ua rua peb kws yog koj cov tub qhe lawv le koj pum tas peb zoo le caag lawm” 14Tug kws saib puab kuj yeem ua lawv le puab has hov hab swm puab kaum nub. 15Thaus puv kaum nub lawd, txhad pum tas puab lub cev zoo dua hab puv dua txhua tug hluas kws noj vaajntxwv tej zaub mov zoo. 16Tug kws saib puab txhad rhu tej zaub mov zoo hab tej cawv kws tu rua puab haus moog lawm, muab zaub rua puab noj xwb. 17Plaub tug hluas hov, mas Vaajtswv pub kev txawj ntse rua puab hab pub kuas puab txawj ntaub txawj ntawv hab paub txhua yaam tswvyim. Hab Taniyee kuj nkaag sab tej kws ua yug quas toog hab ua npau suav txhua yaam.
18Thaus taag swjhawm kws vaajntxwv teem ca kuas coj puab tuaj cuag nwg, tug thawj nraug saam txhad coj puab lug rua ntawm Nenpukhanexa lub xubndag. 19Vaajntxwv txhad le nrug puab thaam, mas taag nrho puab suavdawg tsw pum muaj ib tug kws zoo cuag le Taniyee, Hananiya, Misa‑ee hab Axaliya. Puab txhad tau ua vaajntxwv le num. 20Tsw has txhua yaam kev tswvyim hab kev txawj ntse kws vaajntxwv nug puab mas nwg pum tas puab zoo dua tej txwv neeb txwv yaig hab tej kws txawj ua khawv koob kws nyob huv nwg lub tebchaws kaum npaug. 21Taniyee kuj tau nyob le hov moog txug thawj xyoo kws Xailab ua vaajntxwv.