1

Tơlơi Ră Ruai Kơ Daniêl Hăng Ƀing Gơyut Ñu (1:1–6:28)

Tơlơi Pơhrăm Kơ Daniêl Amăng Čar Babilon

1Amăng thŭn tal klâo tơdang Yehôyakim jing pơtao Yudah, Nebukhadnezzar jing pơtao Babilon rai pơ Yerusalaim hăng blah hruă hĭ plei anŭn. 2Laih anŭn Yahweh jao hĭ Yehôyakim, pơtao Yudah amăng tơngan Nebukhadnezzar, hrŏm hăng đơđa khul gơnam yua mơ̆ng sang yang Ơi Adai. Ñu mă ba ƀing mơnă hrŏm hăng ñu laih anŭn djă̱ ba khul gơnam yua anŭn pơ sang yang rơba̱ng ñu amăng čar Babilon kiăng kơ pioh amăng sang gơnam yang ñu anŭn.
3Giŏng anŭn, pơtao Nebukhadnezzar pơđar kơ Asphenaz, jing khua prŏng hloh kơ ƀing khua moa amăng sang pơtao ñu, ba rai hơdôm ƀing hlak ai amăng ƀing Israel, hlŭn mơnă ñu, jing ƀing mơ̆ng sang anŏ pơtao laih anŭn sang anŏ khua moa yơh, 4ƀing hlak ai anŭn jing ƀing hiam rơkơi, rơgơi kơhơnâo, dưi thâo hrăm kơ djŏp mơta tơlơi hrăm, dưi djă̱ pioh hơdač hơdôm tơlơi hơmâo hơmư̆ laih, laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi ruă nuă ôh amăng drơi jan, kiăng kơ djơ̆ hơnơ̆ng pơkă dưi mă bruă amăng sang pơtao. Ñu ăt khŏm pơhrăm brơi ƀing gơñu hơdôm tơlơi thâo đŏk laih anŭn tơlơi thâo čih tui hăng boh hră ƀing Babilon mơ̆n. 5Pơtao ăt pơtă kơ ƀing arăng pioh brơi sa črăn gơnam ƀơ̆ng hăng gơnam mơñum ñu kơ ƀing gơñu rĭm hrơi mơ̆n. Tơdơi kơ pơhrăm ƀing gơñu amăng klâo thŭn, arăng či ba ƀing gơñu rai ƀơi anăp pơtao yơh kiăng kơ mă bruă.
6Amăng ƀing hlak ai arăng ruah anŭn đơđa ăt hơmâo mơ̆n ƀing hlak ai mơ̆ng anih lŏn Yudah tui anai: Daniêl, Hananyah, Misael laih anŭn Azaryah. 7Pô khua prŏng anŭn pơanăn kơ ƀing gơñu hăng khul anăn phrâo tui anai: Kơ Daniêl ñu pơanăn Beltesazzar, kơ Hananyah ñu pơanăn Shadrak, kơ Misael ñu pơanăn Mesak, laih anŭn kơ Azaryah ñu pơanăn Abednêgô.
8Samơ̆ Daniêl khŭt khăt ƀu kiăng pơgrĭ hĭ ôh ñu pô hăng hơdôm gơnam ƀơ̆ng gơnam mơñum pơtao anŭn; tui anŭn, ñu rơkâo pô khua anŭn kơ tơlơi dưi ngă kiăng kơ ƀu pơgrĭ hĭ ôh ñu pô hăng hơdôm gơnam ƀơ̆ng anŭn. 9Tơdang anŭn Ơi Adai ngă kơ khua anŭn pap kơ Daniêl laih anŭn kiăng djru kơ ñu yơh, 10samơ̆ pô khua anŭn laĭ kơ Daniêl tui anai, “Kâo huĭ biă mă yơh kơ khua kâo, jing pơtao prŏng anŭn, yuakơ ñu hơmâo pơkă pioh brơi laih gơnam ƀơ̆ng gơnam mơñum kơ ƀing gih. Tui anŭn, tơdah ñu ƀuh ƀing gih sat hloh kơ ƀing hlak ai pơkŏn hrŏm hăng rơnŭk gih, sĭt ñu či čŏng hĭ tơkuai kâo yuakơ ƀing gih yơh.”
11Giŏng anŭn, Daniêl pơhiăp hăng pô gak, jing pô khua prŏng jao brơi wai lăng ƀing Daniêl, Hananyah, Misael hăng Azaryah tui anai, 12“Rơkâo kơ ih lông lăng bĕ ƀing gơmơi, jing ƀing ding kơna ih anai amăng pluh hrơi tui anai: Anăm brơi kơ ƀing gơmơi gơnam ƀơ̆ng hơget gĕt ôh rơngiao kơ gơnam tăm kiăng kơ ƀơ̆ng laih anŭn ia ƀlăng kiăng kơ mơñum. 13Tơdơi kơ anŭn, pơhơmu bĕ drơi jan ƀing gơmơi hăng ƀing hlak ai ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng pơtao anŭn, laih anŭn pha brơi bĕ kơ ƀing ding kơna ih anai tui hluai hăng hơget tơlơi ih ƀuh yơh.” 14Tui anŭn, pô gak anŭn tŭ ư kơ tơlơi anŭn laih anŭn lông lăng ƀing gơñu amăng pluh hrơi yơh.
15Hơnăl tuč, tơdang pluh hrơi rơgao hĭ laih, drơi jan gơñu hiam hloh laih anŭn kơjăp rơjăng hloh kơ ƀing hlak ai pơkŏn, jing ƀing ƀơ̆ng huă mơ̆ng gơnam ƀơ̆ng pơtao brơi yơh. 16Tui anŭn, pô gak anŭn mă pơđuaĭ hĭ črăn gơnam ƀơ̆ng gơnam mơñum pơtao hơmâo pơkă brơi laih kơ ƀing gơñu anŭn, samơ̆ ñu brơi kơ ƀing gơ̆ kơnơ̆ng khul gơnam tăm đôč yơh pơala brơi kơ hơdôm gơnam ƀơ̆ng pơtao anŭn.
17Ơi Adai pha brơi kơ pă̱ čô hlak ai anai tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi thâo hluh kơ djŏp mơta tơlơi čih hră mơar laih anŭn tơlơi hrăm. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Daniêl ăt dưi thâo pơblang abih bang tơlơi pơƀuh, tơlơi rơpơi mơ̆n.
18Ƀơi mông hơnăl tuč tui hăng pơtao hơmâo pơkơčah laih kiăng kơ ba ƀing hlak ai anŭn mŭt, pô khua prŏng Asphenaz anŭn ba rai ƀing gơñu ƀơi anăp pơtao Nebukhadnezzar yơh. 19Pơtao pơhiăp hăng abih bang ƀing gơñu, samơ̆ ñu ƀuh ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing hlak ai anŭn thâo hluh kar hăng Daniêl, Hananyah, Misael laih anŭn Azaryah. Tui anŭn, ƀing gơñu mŭt mă bruă kơ pơtao yơh. 20Amăng djŏp mơta tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi thâo hluh, jing abih bang mơta tơlơi pơtao tơña kơ ƀing gơñu, pơtao ƀuh pă̱ čô gơñu anŭn yơh dưi thâo hluh pluh wơ̆t lu hloh kơ abih bang ƀing pơsêh laih anŭn ƀing pơjâo pơhưč amăng dêh čar ñu.
21Giŏng anŭn, Daniêl ăt dŏ mă bruă amăng sang pơtao anŭn hlŏng truh thŭn tal sa Pơtao Sirus git gai wai lăng yơh.