3

Cawm dim hauv cub hluavtaws

1Vajntxwv Nenpukhanexa ua ib tug dab mlom kub siab rau caum tshim dav rau tshim. Nws muab txawb rau hauv lub tiaj Dula hauv lub xeev Npanpiloo. 2Mas vajntxwv Nenpukhanexa hu cov thawj kav tej tebchaws, cov thawj uas kav lub xeev, cov thawj uas kav tej moos, cov tub sablaj, cov uas ceev txhab nyiaj, cov uas tu plaub, cov tub ceev xwm, thiab tej nom tswv huvsi hauv tej xeev kom tuaj txoos ua ke ua thawj zaug kevcai pe hawm tus dab mlom uas vajntxwv Nenpukhanexa muab txawb cia lawm. 3Cov thawj kav tej tebchaws, cov thawj uas kav lub xeev, cov thawj uas kav tej moos, cov tub sablaj, cov uas ceev txhab nyiaj, cov uas tu plaub, cov tub ceev xwm, thiab tej nom tswv huvsi hauv tej xeev txawm tuaj txoos ua ke thawj zaug ua kevcai pe hawm tus dab mlom uas vajntxwv Nenpukhanexa muab txawb cia lawd. Lawv tuaj sawv ntsug rau ntawm tus dab mlom uas Nenpukhanexa muab txawb cia lub xubntiag. 4Mas tus uas tshaj tawm kuj qw nrov hais tias, “Ib tsoom neeg, ib tsoom tebchaws thiab nej cov uas hais txhua yam lus, cia li mloog. 5Thaum nej hnov lub suab raj kub yaj, raj ntsaws, nkauj nog ncas me, nkauj nog ncas tshiav, nkauj nog ncas loj, nruas npuaj thiab txhua yam cuab yeej suab nkauj nrov, nej sawvdaws yuav tsum khwb nkaus pe hawm tus dab mlom kub uas vajntxwv Nenpukhanexa ua txawb cia ntawd. 6Leejtwg tsis khwb nkaus pe hawm, yuav muab tus ntawd pov tamsim ntawd rau hauv lub niag qhov hluavtaws uas tabtom cig.” 7Yog li no thaum cov neeg sawvdaws hnov suab raj kub yaj, raj ntsaws, nkauj nog ncas me, nkauj nog ncas tshiav, nkauj nog ncas loj, nruas npuaj thiab txhua yam cuab yeej suab nkauj nrov, mas ib tsoom neeg, ib tsoom tebchaws thiab cov uas hais txhua yam lus sawvdaws txawm khwb nkaus pe hawm tus dab mlom kub uas vajntxwv Nenpukhanexa ua txawb cia ntawd.
8Thaum ntawd cov Kheedia qee leej txawm ua lub siab phem tuaj kom cov Yudai. 9Lawv hais rau vajntxwv Nenpukhanexa tias, “Au vajntxwv, thov koj muaj txojsia nyob mus ib txhis. 10Au vajntxwv, koj twb tawm ib txoj kevcai tias txhua tus uas hnov suab raj kub yaj, raj ntsaws, nkauj nog ncas me, nkauj nog ncas tshiav, nkauj nog ncas loj, nruas npuaj thiab txhua yam cuab yeej suab nkauj nrov, lawv yuav tsum khwb nkaus pe hawm tus dab mlom kub. 11Yog leejtwg tsis khwb nkaus pe hawm, yuav muab tus ntawd pov rau hauv cub hluavtaws uas tabtom cig. 12Cov Yudai muaj qee leej uas koj muab tsa tu tej haujlwm hauv lub xeev Npanpiloo, yog Salab, Mesa thiab Anpenekau. Au vajntxwv, cov neeg no tsis quav ntsej koj. Lawv tsis ua koom tu koj tej dab thiab tsis pe hawm tus dab mlom kub uas koj ua txawb cia ntawd.”
13Mas Nenpukhanexa kuj chim heev thiaj hais kom coj Salab, Mesa thiab Anpenekau tuaj. Lawv thiaj coj peb leeg ntawd tuaj cuag vajntxwv. 14Nenpukhanexa hais rau lawv tias, “Salab, Mesa thiab Anpenekau 'e, qhov uas nej tsis ua koom tu kuv tej dab thiab tsis pe hawm tus dab mlom kub uas kuv ua txawb cia ntawd muaj tseeb los tsis muaj? 15Yog nej kam mas thaum nej hnov suab raj kub yaj, raj ntsaws, nkauj nog ncas me, nkauj nog ncas tshiav, nkauj nog ncas loj, nruas npuaj thiab txhua yam cuab yeej suab nkauj nrov, nej cia li khwb nkaus pe hawm tus dab mlom uas kuv tau ua cia ntawd. Yog nej tsis pe hawm mas yuav muab nej pov tamsim ntawd rau hauv cub hluavtaws uas tabtom cig. Mas tus timtswv twg yuav pab nej dim hauv kuv txhais tes?” 16Ces Salab, Mesa thiab Anpenekau txawm teb vajntxwv tias, “Au Nenpukhanexa, tsis txog peb yuav teb koj txog qhov no. 17Yog muaj li ntawd Vajtswv uas peb ua koom tu yuav cawm tau peb dim hauv cub hluavtaws. Au vajntxwv, nws kuj yuav cawm peb dim hauv koj txhais tes thiab. 18Txawm yog tsis ua li ntawd los, au vajntxwv, thov hais rau koj paub tias peb yuav tsis ua koom tu koj tej dab lossis pe hawm tus dab mlom kub uas koj ua txawb cia ntawd.”
19Ces Nenpukhanexa kuj npau taws kawg, nws lub ntsej muag txawv kiag rau Salab, Mesa thiab Anpenekau. Nws hais kom rauv cub hluavtaws kom cig hlob dua li uas txeev rauv xya npaug. 20Nws hais kom nws cov tub rog qee leej uas muaj zog muab Salab, Mesa thiab Anpenekau khi thiab muab pov rau hauv cub hluavtaws uas tabtom cig. 21Peb leeg no raug muab khi nrees tseem hnav tsho ntev thiab ris tsho thiab ntoo kaus mom thiab lwm yam tsoos, thiab lawv raug muab pov rau hauv cub hluavtaws uas tabtom cig. 22Vim yog vajntxwv hais tawv kawg li thiab cub hluavtaws kuj kub heev mas tej nplaim taws thiaj hlawv cov neeg uas pov Salab, Mesa thiab Anpenekau ntawd kub hnyiab tag. 23Mas peb tug no uas yog Salab, Mesa thiab Anpenekau lawv raug khi nrees poob rau hauv cub hluavtaws uas tabtom cig.
24Thaum ntawm vajntxwv Nenpukhanexa phimhwj thiaj maj nroos sawv tsees. Nws hais rau nws cov tub sablaj tias, “Peb muab peb leeg khi pov rau hauv cub hluavtaws xwb los tsis yog?” Lawv teb vajntxwv tias, “Au vajntxwv, muaj tseeb li koj hais.” 25Mas Vajntxwv teb tias, “Ciav kuv pom plaub leeg tsis khi li tabtom mus mus los los hauv cov hluavtaws thiab lawv tsis raug mob li. Tus uas plaub mas saib yam li yog tej timtswv li ib tug tub.” 26Nenpukhanexa txawm txav los ze ntawm lub qhov rooj cub tawg uas tabtom cig thiab hais tias, “Salab, Mesa thiab Anpenekau uas yog tus Vajtswv loj dua ntais cov tub qhe 'e, cia li tawm los, Cia li los ntawm no.” Salab, Mesa thiab Anpenekau txawm tawm hauv hluavtaws los. 27Cov thawj kav tej tebchaws, cov thawj uas kav lub xeev, cov thawj uas kav tej moos, thiab vajntxwv cov tub sablaj kuj tuaj ua ke mas pom tias hluavtaws tsis ua li cas rau lawv peb leeg ntawd lub cev kiag li, lawv tej plaubhau twb tsis caws, lawv tej tsho twb tsis hiav thiab twb tsis hnov tsw pa hluavtaws ntawm lawv kiag li. 28Nenpukhanexa hais tias, “Qhuas Salab, Mesa thiab Anpenekau lawv tus Vajtswv, yog tus uas txib nws li tubtxib saum ntuj tuaj tso nws cov tub qhe uas tso siab rau nws kom dim. Lawv rhuav vajntxwv tej lus pov tseg, thiab yeem tso lawv lub cev tseg zoo dua li ua koom tu thiab pe lwm tus dab uas tsis yog lawv tus Vajtswv. 29Vim li no kuv tawm ib tsab kevcai tias, haiv neeg twg thiab lub tebchaws twg thiab cov uas hais yam lus twg kuj xij, yog hais tawm tsam Salab, Mesa thiab Anpenekau tus Vajtswv, mas nws tej tes taw yuav raug muab dua tu pov tseg, thiab nws lub tsev yuav raug muab rhuav pob tag, rau qhov tsis muaj dua ib tug timtswv uas yuav tso kom dim tau li no.” 30Vajntxwv txawm muab Salab, Mesa thiab Anpenekau lawv tsa ua loj dua qub rau hauv lub xeev Npanpiloo.