3

Hungh Diex Zoux Jiem-Fangx

1Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh zoux norm jiem-fangx hlang luoqc ziepc ndorqc, jangv juqv ndorqc. Ninh liepc don jienv Mbaa^mbi^lon Saengv, Ndulaa nyei ndau-baengh. 2Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh paaiv mienh mingh heuc yietc zungv zoux hlo nyei mienh daaih, se zungx, saengv-ziouv, domh jien, caangh laangh nyei mienh, gunv nyaanh nyei jien, siemv zuiz jien, mbenc sic jien, caux gunv norm-norm saengv nyei jien daaih zunv houc weic koi njang. 3Zungx, saengv-ziouv, domh jien, caangh laangh nyei mienh, gunv nyaanh nyei jien, siemv zuiz jien, mbenc sic jien, caux gunv norm-norm saengv nyei jien daaih zunv weic zoux yinh wuic houc Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh liepc wuov norm jiem-fangx. Ninh mbuo ziouc daaih souv jienv Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh zoux naaiv norm jiem-fangx nyei nza'hmien.
4Wuov zanc zunh waac nyei jien zunh waac gorngv mbui nyei, “O maanc guoqv, maanc fingx, maanc nyungc waac nyei mienh aah! 5Meih mbuo yietv haiz biomv jorng biomv nzatc nyei qiex, domh daanh baah, fiuv-daanh baah, hlauv-ndongh nux, mborqv lorh mborqv nzoz caux nyungc-nyungc zoux nzung nyei jaa-sic nyei qiex, meih mbuo oix zuqc mbaapv njiec ndau baaix Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh liepc nyei jiem-fangx. 6Haaix dauh maiv mbaapv njiec baaix ziouc liemh zeih zuqc zoi bieqc buov jienv douz nyei domh! nzox.”
7Weic naaiv, wuov deix maanc guoqv, maanc fingx, maanc nyungc waac nyei mienh yietv haiz naaiv deix biomv jorng biomv nzatc nyei qiex, domh daanh baah, fiuv-daanh baah, hlauv-ndongh nux, lorh nzoz caux nyungc-nyungc zoux nzung nyei jaa-sic nyei qiex, zuangx mienh ziouc mbaapv njiec baaix dongh Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh liepc daaih nyei jiem-fangx.

Ndaa^ni^en Nyei Buo Dauh Doic Zuqc Mienh Gox

8Wuov zanc maaih deix samx hleix nyei mienh bieqc daaih gox Yiutai Mienh. 9Ninh mbuo gorngv mbuox Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh, “O hungh diex aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv. 10O hungh diex aah! Meih njiec lingc gorngv, haaix dauh haiz biomv jorng biomv nzatc nyei qiex, domh daanh baah, fiuv-daanh baah, hlauv-ndongh nux, lorh nzoz caux nyungc-nyungc zoux nzung nyei jaa-sic nyei qiex, oix zuqc mbaapv njiec ndau baaix jiem-fangx. 11Da'faanh haaix dauh maiv mbaapv njiec baaix ziouc zuqc zoi bieqc buov jienv douz nyei domh nzox gu'nyuoz. 12Mv baac maaih deix Yiutai Mienh, dongh meih bun daaih gunv Mbaa^mbi^lon Saengv nyei sic, se Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go. O hungh diex aah! Ninh mbuo maiv muangx meih. Ninh mbuo maiv fu-sux meih nyei zienh fai baaix meih liepc nyei jiem-fangx.”
13Hungh diex muangx haiz, ninh qiex jiez! haic ziouc paaiv mienh mingh dorh Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go daaih. Ninh mbuo ziouc dorh naaiv deix buo laanh mienh daaih taux hungh nyei nza'hmien. 14Ne^mbu^katv^netv^saa naaic ninh mbuo, “Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go aah! Meih mbuo za'gengh maiv fu-sux yie nyei zienh fai baaix yie liepc daaih nyei jiem-fangx? 15Ih zanc, se gorngv meih mbuo mbenc ziangx hnyouv, meih mbuo yietv haiz biomv jorng biomv nzatc nyei qiex, domh daanh baah, fiuv-daanh baah, hlauv-ndongh nux, lorh nzoz caux nyungc-nyungc zoux nzung nyei jaa-sic nyei qiex mbui, meih mbuo oix zuqc puoqv njiec baaix yie ceix daaih nyei jiem-fangx. Mv baac se gorngv meih mbuo maiv baaix, meih mbuo liemh zeih zuqc zoi bieqc buov jienv douz nyei domh nzox gu'nyuoz. Hnangv naaic maaih haaix dauh zienh haih tengx meih mbuo biaux ndutv yie nyei buoz-ndiev?”
16Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go dau hungh diex, “O Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh aac, weic naaiv deix sic yie mbuo maiv zuqc dorng jienv meih tengx ganh jaiv sin. 17Se gorngv yie mbuo zuqc zoi bieqc buov jienv douz nyei domh nzox gu'nyuoz, dongh yie mbuo fu-sux nyei Tin-Hungh haih njoux yie mbuo cuotv daaih, zungv njoux yie mbuo biaux ndutv meih nyei buoz-ndiev. 18O hungh diex aac, maiv gunv ninh maiv hnangv naaic zoux, yie mbuo oix meih hiuv duqv, yie mbuo zungv maiv fu-sux meih nyei zienh yaac maiv baaix meih liepc daaih nyei jiem-fangx.”

Ndaa^ni^en Nyei Buo Dauh Doic Zuqc Zoi Bieqc Domh Nzox

19Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh gauh fatv qiex jiez, maiv horpc hnyouv Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go, hmien zungv ganh nyungc nzengc. Ninh ziouc hatc mienh buov douz gauh jorm siec gouv. 20Ninh heuc jun-baeng gu'nyuoz nyei ziex dauh henv jiex nyei baeng zorqv Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go ndoh jienv zoi bieqc buov jienv douz nyei domh nzox gu'nyuoz. 21Baeng ziouc zorqv naaiv deix buo laanh mienh, liemh ninh mbuo zuqv jienv nyei lui-ndaauv, houx, m'nqorngv-beu caux nyungc-nyungc zuqv nyei ga'naaiv ndoh jienv zoi bieqc buov jienv douz nyei domh nzox gu'nyuoz. 22Weic zuqc hungh diex hatc duqv beqv haic, domh nzox nyei douz youc jorm! haic aqv, douz-mbietc zungv jaamh daic gaeng Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go wuov deix baeng. 23Naaiv deix buo laanh mienh, Satv^lakv, Mesaakv caux Aa^mbetc^ne^go corc zuqc ndoh jienv ndortv njiec buov jienv douz nyei domh nzox gu'nyuoz.
24Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh liemh zeih nquaqv sin daaih mbuoqc horngh haic, naaic gaax ninh nyei caangh laangh mienh, “Mbuo ndoh buo laanh mienh zoi bieqc douz maiv zeiz?”
 Ninh mbuo dau, “Hungh aah! Zeiz nyei.”
25Hungh diex gorngv, “Yie buatc biei laanh mienh yiem douz gu'nyuoz yangh mingh yangh daaih yaac maiv zuqc ndoh. Douz yaac maiv hoic ninh mbuo. Da'feix wuov dauh buatc hnangv zienh nyei dorn nor.”
26Ne^mbu^katv^netv^saa ziouc mingh nitv fatv buov jienv douz hiaangx nyei nzox-kuotv ndaangc heuc, “Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go, Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei bou aah! Cuotv daaih! Daaih naaiv maah!”
 Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go ziouc yiem douz gu'nyuoz cuotv daaih.
27Zungx, saengv-ziouv, domh jien caux caangh laangh nyei mienh daaih weih gormx ninh mbuo. Buatc douz maiv hoic ninh mbuo nyei sin, maiv buov ninh mbuo nyei mba'biei guotv, douz yaac maiv jaamh ninh mbuo nyei lui-houx, ninh mbuo nyei sin yaac maiv zueix-douz.
28Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh ziouc gorngv, “Oix zuqc ceng Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go nyei Tin-Hungh. Ninh paaiv ninh nyei fin-mienh daaih njoux ninh nyei bou. Ninh mbuo sienx kaux ninh, zungv ngaengc hungh diex nyei lingc, nyunc guangc ninh mbuo nyei maengc gauh longx fu-sux baaix nyiec nyei zienh, cuotv liuz ninh mbuo ganh nyei Tin-Hungh. 29Ih zanc yie njiec lingc, haaix guoqv, haaix fingx, gorngv haaix nyungc waac nyei mienh gorngv doqc Satv^lakv Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go nyei Tin-Hungh, ninh mbuo zungv zuqc betv zoux biei juoqv. Ninh mbuo nyei biauv yaac zuqc baaic waaic, weic zuqc maiv maaih ganh dauh zienh hnangv naaiv nor njoux mienh.”
30Wuov zanc hungh diex orn Satv^lakv, Mesaakv, caux Aa^mbetc^ne^go yiem Mbaa^mbi^lon Saengv zoux gauh hlo.