4

Nenpukhanexa ua npau suav zaum ob

1Kuv yog vajntxwv Nenpukhanexa tshaj tawm rau ib tsoom neeg thiab ib tsoom tebchaws thiab cov uas hais txhua yam lus uas nyob thoob qab ntuj hais tias, Thov kom nej tsuas muaj noj qab nyob zoo heev zuj zus. 2Kuv pom zoo uas yuav piav tej txujci tseem ceeb thiab tej txujci phimhwj uas Vajtswv tus loj dua ntais tau ua rau kuv.
  3Nws tej txujci loj kawg li lauj!
   Nws tej haujlwm phimhwj
   muaj hwjchim kawg li lauj!
  Nws yuav kav mus ib txhis tsis kawg
   thiab nws muaj hwjchim kav
   ib tiam dhau ib tiam.
4Kuv yog Nenpukhanexa noj qab nyob zoo hauv kuv lub tsev thiab vam meej rau hauv kuv lub tsev vajntxwv. 5Kuv ua npau suav pom yam uas ua rau kuv ntshai. Thaum kuv pw saum kuv lub txaj tej uas kuv xav thiab tej uas kuv ua yog toog tshwm rau hauv kuv lub taubhau ua rau kuv poob siab. 6Kuv thiaj ua ntawv kom coj cov neeg txawj ntse hauv Npanpiloo sawvdaws tuaj cuag kuv kom lawv thiaj txhais tau zaj npau suav rau kuv paub. 7Cov txiv neeb txiv yaig thiab cov uas txawj ua khawv koob yees siv thiab cov Kheedia txawm nkag los. Kuv thiaj piav zaj npau suav rau lawv, tiamsis lawv txhais tsis tau lub ntsiab. 8Thaum kawg Daniyee thiaj tuaj cuag kuv, nws muaj dua ib lub npe hu ua Npeethesaxa raws li kuv tus dab lub npe, nws muaj tej timtswv uas dawb huv tus ntsuj plig, mas kuv piav zaj npau suav rau nws mloog tias, 9“Npeethesaxa uas yog tej txiv neeb tus thawj 'e, vim yog kuv paub tias tej timtswv uas dawb huv tus ntsuj plig nyob hauv koj thiab tsis muaj ib yam dabtsi uas tsis muaj leejtwg paub uas yuav ceeblaj dhau koj txhais tsis tau, zaj uas kuv ua npau suav pom yog li no. Mas thov koj txhais lub ntsiab rau kuv. 10Zaj yog toog uas tshwm rau hauv kuv lub taubhau rau thaum kuv pw saum lub txaj yog li no. Kuv saib mas pom ib tsob ntoo nyob hauv plawv lub ntiajteb siab kawg li. 11Tsob ntoo ntawd loj hlob thiab khov kawg li, lub ntsis siab mus nto ntuj, thiab thoob qab ntuj kawg puavleej pom tau. 12Cov nplooj kuj zoo nkauj, cov txiv kuj ncw, sawvdaws noj tau tsob ntoo ntawd. Tej tsiaj qus los nraim hauv tus qab duab ntxoov ntxoo thiab tej nas noog saum nruab ntug los nyob saum tej ceg, thiab txhua yam uas muaj txojsia kuj noj tsob ntoo ntawd.
13“Zaj yog toog uas tshwm rau hauv kuv lub taubhau rau thaum kuv pw saum lub txaj, ua ciav kuv pom ib tug faj xwm dawb huv nqes saum ntuj los. 14Nws qw nrov thiab hais tias, ‘Cia li ntov tsob ntoo no thiab txiav nws tej ceg huvsi, cia li muab tej nplooj lwg du lug thiab muab tej txiv w rau tom ub tom no. Cia tej tsiaj khiav hauv tsob qab ntoo mus thiab tej noog khiav saum tej ceg tag. 15Tiamsis tseg lub hauv paus thiab cov cag nyob hauv av, muab ib daim hlau thiab tooj liab khwb lub hauv paus cia nyob hauv nruab nrab tej nroj mos tom teb. Cia nws ntub tej lwg saum ntuj, cia nws nrog tsiaj qus nyob hauv nruab nrab tej nroj tsuag hauv lub ntiajteb. 16Cia nws lub siab hloov tsis thooj li neeg lub thiab muab tsiaj qus lub siab rau nws. Tso nws nyob li ntawd kom puv xya xyoo. 17Tej lus txiav txim ntawd yog cov faj xwm txiav, yog cov uas dawb huv tej lus txiav txim siab kom cov uas muaj txojsia nyob thiaj paub tias tus Vajtswv loj dua ntais kav neeg tej tebchaws thiab pub tebchaws rau tus uas nws xav pub, thiab tsa tus uas qes kawg ua tus uas kav.’ 18Zaj npau suav no yog kuv vajntxwv Nenpukhanexa pom. Npeethesaxa 'e, koj cia li hais lub ntsiab rau kuv, rau qhov cov neeg txawj ntse hauv kuv lub tebchaws sawvdaws txhais tsis tau zaj npau suav rau kuv, tiamsis koj yuav txhais tau vim tej timtswv dawb huv tus ntsuj plig nyob hauv koj.”
19Ces Daniyee uas muaj dua npe hu ua Npeethesaxa txawm nyuaj siab ib nyuag pliag thiab tej uas nws xav ua rau nws poob siab. Vajntxwv thiaj hais tias, “Npeethesaxa, tsis txhob cia zaj npau suav lossis lub ntsiab ua rau koj poob siab.” Npeethesaxa teb tias, “Yawg hlob, thov cia zaj npau suav ntawd poob rau cov uas ntxub koj thiab lub ntsiab poob rau koj cov yeeb ncuab. 20Tsob ntoo uas koj pom, uas loj hlob thiab khov kawg li, lub ntsis siab mus nto ntuj, thiab thoob qab ntuj kawg puavleej pom tau, 21cov nplooj kuj zoo nkauj, cov txiv kuj ncw, sawvdaws noj tau tsob ntoo ntawd, thiab tej tsiaj qus los nraim hauv tus qab duab ntxoov ntxoo thiab tej nas noog saum nruab ntug los nyob saum tej ceg, 22au vajntxwv, tsob ntoo ntawd yog koj ntag. Koj loj hlob thiab khov, qhov uas koj tau ua loj kuj loj zuj zus tuaj thiab siab mus nto ntuj, thiab koj muaj hwjchim kav mus thoob qab ntuj kawg. 23Koj pom ib tug faj xwm dawb huv nqes saum ntuj los thiab hais tias, ‘Cia li ntov tsob ntoo no thiab ua kom puam tsuaj, tiamsis tseg lub hauv paus thiab cov cag nyob hauv av, muab ib daim hlau thiab tooj liab khwb lub hauv paus cia nyob hauv nruab nrab tej nroj mos tom teb. Cia nws ntub tej lwg saum ntuj, cia nws nrog tsiaj qus nyob, mus txog thaum puv xya xyoo.’ f 24Au vajntxwv, tej uas koj pom ntawd lub ntsiab yog li no. Vajtswv uas loj dua ntais hais lus tuaj rau vajntxwv uas yog kuv tus tswv tias 25koj yuav raug muab ntiab tawm hauv tej neeg mus thiab koj yuav nrog tej tsiaj qus nyob, thiab koj yuav tsum noj zaub ib yam li nyuj, thiab koj yuav ntub cov lwg saum ntuj, thiab koj yuav nyob li ntawd kom puv xya xyoo,f mus txog thaum koj paub tias tus uas loj dua ntais kav neeg tej tebchaws thiab pub tebchaws rau tus uas nws xav pub. 26Qhov uas hais kom tseg lub hauv paus ntoo thiab tej cag nyob ntawd, lub ntsiab yog hais tias koj lub tebchaws tseem tseg rau koj kav, txij thaum koj lees tias Vajtswv ntuj kav rawv. 27Au vajntxwv, vim li no thov koj yuav tej lus uas kuv hais. Muab koj tej kev txhaum pov tseg es ua ncaj ncees, thiab tseg koj tej kev phem kev qias es muaj lub siab khuvleej cov uas raug quab yuam, xwv koj thiaj noj qab nyob zoo ntev mus.”
28Tej xwm txheej no huvsi tshwm los raug vajntxwv Nenpukhanexa. 29Dhau kaum ob lub hlis nws mus ncig saum vajntxwv txheej tsev las tshav hauv Npanpiloo, 30thiab vajntxwv hais tias, “No yog lub tuam nroog Npanpiloo los tsis yog, uas kuv siv lub hwjchim loj kawg tsim los ua lub chaw rau vajntxwv nyob thiab ua rau kuv lub hwjchim meej mom nto moo lug?” 31Thaum tej lus ntawd tseem nyob hauv vajntxwv lub qhov ncauj txawm muaj ib lub suab hais saum ntuj tuaj hais tias, “Au vajntxwv Nenpukhanexa, tej lus no yog hais rau koj tias, lub tebchaws ncaim ntawm koj lawm, 32thiab koj yuav raug muab ntiab tawm hauv tej neeg mus thiab koj yuav nrog tej tsiaj qus nyob, thiab koj yuav tsum noj zaub ib yam li nyuj, thiab koj yuav nyob li ntawd kom puv xya xyoo,f mus txog thaum koj lees paub tias tus uas loj dua ntais kav neeg tej tebchaws thiab pub tebchaws rau tus uas nws xav pub.” 33Ces tamsim ntawd tej lus ntawd txawm tiav rau Nenpukhanexa. Nws raug muab ntiab tawm hauv tej neeg mus thiab nws noj zaub ib yam li nyuj, nws lub cev ntub lwg saum ntuj mus txog thaum cov plaubhau ntev li plaub dav thiab nws tej rau tes ntev li rau noog.
34Dhau lub sijhawm ntawd lawm, kuv, Nenpukhanexa, tsa muag ntsia saum ntuj mas kuv rov feeb meej li qub,
  kuv thiaj qhuas Vajtswv uas loj dua ntais,
   thiab kuv qhuas thiab ua rau
   tus uas nyob mus ib txhis tau koob meej,
  rau qhov nws muaj hwjchim kav mus ib txhis
   thiab nws lub tebchaws yuav nyob ruaj
   ib tiam dhau ib tiam mus li.
  35Nws pom tias ib tsoom neeg hauv ntiajteb
   sawvdaws tsis tseem ceeb dabtsi,
  nws ua raws li nws lub siab nyiam
   rau cov neeg qaum ntuj
   thiab rau cov uas nyob ntiajteb,
  tsis muaj leejtwg tav tau Vajtswv txhais tes
   lossis hais rau nws tias, “Koj ua dabtsi ne?”
36Lub sijhawm ntawd kuv lub siab thiaj li feeb rov los, thiab kuv lub hwjchim meej mom thiab kuv lub meej nthawb thiaj li rov los rau kuv ua rau kuv lub tebchaws tau koob meej. Kuv cov tub sablaj thiab kuv cov thawj tuaj cuag kuv, thiab kuv thiaj rov raug muab tsa kav lub tebchaws ruaj thiab tau koob meej loj tsav ntxiv rau. 37Nimno kuv, Nenpukhanexa, qhuas thiab txhawb nqa thiab muab koob meej rau tus tuam vajntxwv saum ntuj, rau qhov txhua yam uas nws ua kuj raug cai thiab nws tej kev kuj ncaj. Cov uas ua lub neej khav theeb nws muab txo tau kom qes.