4

Klei Y-Nebukatnetsar Jing Khŏ

1 Mtao Nebukatnetsar mtă kơ jih jang phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, leh anăn phung blŭ mdê mdê dôk tar ƀar lăn ala: “Brei diih mâo klei êđăp ênang nanao! 2Kâo mĭn jăk bi êdah klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn ngă leh kơ kâo.
  3Klei bi knăl ñu prŏng snăk,
   klei yuôm bhăn ñu ktang êdi!
  Ƀuôn ala mtao ñu dôk nanao hlŏng lar,
   leh anăn klei ñu kiă kriê dôk hlăm jih jang ênuk.”
4 Kâo gơ̆ Y-Nebukatnetsar dôk mdei hlăm sang mtao kâo, bruă sang mtao kâo đĭ kyar. 5Êjai kâo đih ti jhưng pĭt kâo mâo sa klei êpei bi huĭ kâo; klei mĭn leh anăn klei kâo bi ƀuh bi rŭng kâo. 6Snăn kâo mtă brei iêu jih jang phung thâo mĭn hlăm čar Ƀaƀilôn hriê ti anăp kâo, čiăng kơ diñu mblang klei êpei anăn kơ kâo. 7Phung mdian, phung mjâo, phung Kaldê, leh anăn phung ksiêm mtŭ truh. Kâo yăl dliê kơ diñu klei kâo êpei ƀuh, ƀiădah diñu amâo dưi mblang klei anăn kơ kâo ôh. 8Ti knhal tuč, Y-Đaniel hriê ti anăp kâo — pô arăng pia Y-Beltisasar tui si anăn yang kâo, mngăt myang phung yang doh jăk dôk hlăm ñu. Kâo hưn kơ ñu klei kâo êpei ƀuh, lač, 9“Ơ Y-Beltisasar, khua kơ phung mdian, kyuadah kâo thâo mngăt myang phung yang doh jăk dôk hlăm ih, leh anăn amâo mâo sa klei hgăm jing dleh đei kơ ih ôh, snăn hưn bĕ kơ kâo klei kâo êpei ƀuh leh anăn mblang bĕ. 10Nĕ anei klei kâo bi ƀuh êjai kâo dôk đih ti jhưng pĭt: kâo dlăng leh anăn, nĕ anei mâo sa ƀĕ ana kyâo dlông snăk ti krah lăn ala. 11Ana kyâo anăn hriê kơ prŏng leh anăn kjăp, ƀrŏng ñu sô̆ ti adiê, leh anăn mơ̆ng knhal lăn ala arăng dưi ƀuh ñu. 12Hla ñu siam leh anăn boh ñu lu, ñu brei mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ jih jang mnuih. Hlô dliê hriê dôk ti êyui ñu, leh anăn čĭm hlăm adiê dôk hlăm adhan ñu; leh anăn ñu čiêm jih jang mnơ̆ng hdĭp.
13Kâo dlăng hlăm klei bi ƀuh êjai kâo dôk đih ti jhưng pĭt, leh anăn nĕ anei, mâo sa čô pô gak, sa čô doh jăk trŭn mơ̆ng adiê. 14Ñu ur kraih, lač, ‘Druôm hĕ kyâo leh anăn khăt hĕ adhan ñu; êyuh bi luh hĕ hla ñu, leh anăn hwiê hĕ boh ñu; brei hlô dliê đuĕ mơ̆ng ti gŭ ñu leh anăn čĭm đuĕ mơ̆ng adhan ñu. 15Ƀiădah lui kpơ̆ng leh anăn agha ñu hlăm lăn, kă hŏng klei msei leh anăn kông ti krah rơ̆k mda hlăm hma. Brei ñu msah hŏng êa nguôm mơ̆ng adiê, leh anăn brei ñu dôk mbĭt hŏng hlô dliê ti krah kdrăn rơ̆k ti rŏng lăn ala. 16Brei klei mĭn mnuih ñu bi mlih hĕ, leh anăn brei kơ ñu klei mĭn hlô dliê êjai kjuh yan. 17Kđi anăn kbiă mơ̆ng phung gak, leh anăn klei mtă kbiă mơ̆ng klei phung doh jăk blŭ, čiăng kơ phung mnuih hdĭp dưi thâo kơ Pô Ti Dlông Hĭn kiă kriê hlăm ƀuôn ala mtao mnuih, leh anăn ñu brei kơ hlei pô ñu čiăng, leh anăn bi mđĭ mnuih hơăi mang hĭn brei kiă kriê.’ 18Kâo gơ̆ mtao Nebukatnetsar ƀuh klei êpei anăn. Snăn Ơ Y-Beltisasar, hưn bĕ kơ kâo klei mblang kơ klei anăn, kyuadah jih jang phung thâo mĭn hlăm ƀuôn ala mtao amâo dưi bi êdah kơ kâo klei mblang ôh, ƀiădah ih dưi, kyuadah mngăt myang phung yang doh jăk dôk hlăm ih.”
19Leh anăn Y-Daniel, pô arăng pia Y-Beltisasar, amâo dưi blŭ ôh êjai sui, leh anăn klei ñu mĭn bi rŭng ñu. Mtao lač, “Ơ Y-Beltisasar, đăm brei klei êpei amâodah klei mblang kơ ñu bi rŭng ih ôh.” Y-Beltisasar lŏ wĭt lač, “Ơ khua kâo, brei klei êpei anei truh kơ phung bi êmut kơ ih, leh anăn klei mblang kơ ñu djŏ kơ phung roh hŏng ih! 20Ana kyâo ih ƀuh anăn hriê kơ prŏng leh anăn kjăp tơl ƀrŏng ñu sô̆ ti adiê, leh anăn mơ̆ng knhal lăn ala arăng dưi ƀuh gơ̆, 21mâo hla siam leh anăn boh lu, brei mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ jih jang mnuih, hlô dliê hriê dôk ti êyui ñu, leh anăn čĭm hlăm adiê dôk ti adhan ñu — 22Ơ mtao, ana kyâo anăn jing ih yơh, pô hriê kơ prŏng leh anăn kjăp. Klei prŏng ih mđĭ truh ti adiê, leh anăn klei ih kiă kriê truh ti knhal lăn ala. 23Bi kơ klei mtao ƀuh sa čô pô gak, sa čô doh jăk, trŭn mơ̆ng adiê leh anăn lač, ‘Druôm hĕ ana kyâo leh anăn bi rai hĕ ñu, ƀiădah lui kpơ̆ng leh anăn agha ñu hlăm lăn kă hŏng klei msei leh anăn kông ti krah rơ̆k mda hlăm hma, brei ñu msah hŏng êa nguôm mơ̆ng adiê, leh anăn brei ñu dôk mbĭt hŏng hlô dliê êjai kjuh yan;’ 24Ơ mtao, nĕ snei klei mblang: klei anăn jing klei Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn mtă srăng truh kơ mtao khua kâo: 25arăng srăng suôt ih mơ̆ng ti krah phung mnuih, leh anăn ih srăng dôk mbĭt hŏng hlô dliê; arăng srăng brei ih ƀơ̆ng rơ̆k msĕ si êmô, leh anăn ih srăng msah hŏng êa nguôm mơ̆ng adiê êjai kjuh yan, tơl ih thâo kơ Pô Ti Dlông Hĭn kiă kriê hlăm ƀuôn ala mtao mnuih, leh anăn brei klei kiă kriê anăn kơ hlei pô ñu čiăng. 26Msĕ si arăng mtă brei lui kpơ̆ng leh anăn agha ana kyâo, ƀuôn ala mtao ih srăng pioh kơ ih tơdah leh ih thâo kơ Adiê kiă kriê. 27Snăn Ơ mtao, brei ih tŭ klei kâo bi kčĕ kơ ih: ngă klei kpă ênô hrô kơ klei soh ih, leh anăn ngă klei pap kơ phung arăng ktư̆ juă hrô kơ klei wê ih, čiăng kơ năng ai dưi bi sui hĭn klei êđăp ênang ih.”
28Jih klei anei truh sĭt kơ mtao Nebukatnetsar. 29Pluh dua mlan êdei, êjai ñu êbat ti čuôr sang mtao ti ƀuôn Ƀaƀilôn, 30mtao lač, “Amâo djŏ hĕ anei ƀuôn Ƀaƀilôn prŏng kâo pô mdơ̆ng leh hŏng klei ktang kâo, jing sang mtao dôk, hŏng klei guh kơang kơ kdrăm kâo?” 31Êjai mtao dôk blŭ snăn, mâo asăp blŭ mơ̆ng adiê lač, “Ơ mtao Nebukatnetsar, mâo klei blŭ leh kơ ih: arăng mă leh ƀuôn ala mtao mơ̆ng ih. 32Arăng srăng suôt ih mơ̆ng ti krah phung mnuih, leh anăn ih srăng dôk mbĭt hŏng hlô dliê; arăng srăng brei ih ƀơ̆ng rơ̆k msĕ si êmô êjai kjuh yan, tơl ih thâo săng Pô Ti Dlông Hĭn kiă kriê hlăm ƀuôn ala mtao mnuih leh anăn brei kơ hlei pô ñu čiăng.” 33Bhiâo riâo rit klei blŭ anăn truh sĭt kơ mtao Nebukatnetsar. Arăng suôt ñu mơ̆ng ti krah phung mnuih; ñu ƀơ̆ng rơ̆k msĕ si êmô; asei mlei ñu msah hŏng êa nguôm mơ̆ng adiê tơl ƀŭk ñu čăt msĕ si mlâo siap tlang leh anăn kkâo ñu msĕ si kkâo čĭm.
34Ti knhal tuč hruê bi kčah anăn, kâo gơ̆ Y-Nebukatnetsar angưi ală phă adiê, leh anăn klei thâo săng lŏ wĭt kơ kâo, leh anăn kâo mpŭ mni kơ Pô Ti Dlông Hĭn. Kâo bi mni leh anăn mpŭ kơ pô dôk hdĭp hlŏng lar.
   Kyuadah klei ñu kiă kriê dôk hlŏng lar,
   leh anăn ƀuôn ala mtao ñu dôk hlăm jih jang ênuk.
  35Jih jang mnuih ti lăn ala
   jing msĕ si hơăi mang;
  leh anăn ñu ngă tui si klei ñu čiăng
   hlăm phung kahan hlăm adiê
  leh anăn hlăm phung mnuih ti lăn ala;
   amâo mâo sa čô dưi kơ̆ng kngan ñu ôh,
   amâodah lač kơ ñu, “Ya klei ih ngă?”
36Mmông anăn klei thâo săng lŏ wĭt kơ kâo, leh anăn kyua klei guh kơang ƀuôn ala mtao kâo, klei kdrăm leh anăn klei guh kơang kâo lŏ wĭt kơ kâo. Phung khua kčĕ leh anăn phung khua bruă kâo lŏ duah kâo. Arăng lŏ bi kjăp kâo hlăm ƀuôn ala mtao kâo, leh anăn lŏ thiăm kơ kâo klei prŏng hĭn. 37Ară anei, kâo gơ̆ Y-Nebukatnetsar bi mni, mpŭ, leh anăn mpŭ mni kơ Mtao hlăm adiê; kyuadah jih bruă ñu jing sĭt leh anăn êlan ñu kpă; leh anăn hlei pô êbat hlăm klei mgao ñu dưi bi mdlưh hĕ.