5

Txhais teg ntawm phaab ntsaa

1Vaajntxwv Npeesaxa npaaj ib rooj noj luj rua nwg cov thawj ib txheeb leej, hab nwg haus cawv txwv maab taab meeg ib txheeb leej hov. 2Thaus Npeesaxa swm tej cawv txwv maab hov lawm txawm has kuas coj tej taig nyaj taig kub kws nwg txwv Nenpukhanexa tau coj huv lub tuam tsev huv lub nroog Yeluxalee lug, sub vaajntxwv hab nwg cov thawj hab nwg tej quaspuj hab tej hluas nkauj txhad swv haus cawv txwv maab. 3Puab txhad coj tej taig nyaj taig kub kws coj huv lub tuam tsev kws yog Vaajtswv lub tuam tsev huv Yeluxalee lug tuaj. Mas vaajntxwv hab nwg cov thawj hab nwg tej quaspuj hab nwg tej hluas nkauj swv tej taig hov haus cawv txwv maab. 4Puab haus cawv txwv maab hab qhuas tej txoov daab kws muab nyaj muab kub muab tooj lab muab hlau muab ntoo hab muab pob zeb ua.
5Taamswm hov txawm muaj ntiv teg tuabneeg tshwm plawg lug sau rua ntawm vaajntxwv lub tsev phaab ntsaa ncaaj ntawm lub teeb. Mas vaajntxwv pum txhais teg kws sau hov. 6Vaajntxwv ntshaus taag hab tej kws nwg xaav ua rua nwg poob sab taag. Nwg txhais ceg tsaug taag, nwg hauv caug tshee nduas txag. 7Vaajntxwv txawm qw nrov kuas coj cov txwv neeb txwv yaig hab cov Kheentia hab cov kws txawj saib caij saib nyoog. Vaajntxwv has rua cov tuabneeg txawj ntse huv Npanpiloo tas, “Leejtwg nyeem tau tej lug kws sau nuav hab txhais tau rua kuv, kuv yuav pub cev tsoog yimlaaj rua nwg naav hab pub txuj saw kub rua nwg coj ntawm cej daab, hab yuav muab nwg tsaa ua kuv tug tim xyoob kws ob kaav lub tebchaws.” 8Mas vaajntxwv cov tuabneeg kws txawj ntse tuaj taag nrho tassws puab nyeem tsw tau hab txhais tsw tau lub ntsab rua vaajntxwv paub hlo le. 9Mas vaajntxwv Npeesaxa kuj poob sab heev hab nwg ntsej muag thum xem taag, hab nwg cov thawj kuj ntxhuv quas nyo.
10Thaus puj vaaj nov vaajntxwv hab cov thawj tej lug hov nwg txawm nkaag moog rua huv chaav tsev noj haus hab has tas, “Au vaajntxwv, thov kuas koj muaj txujsa nyob moog ib txhws. Tsw xob poob sab lossws ua ntsej muag thum xem taag. 11Huv koj lub tebchaws muaj ib yawm kws tej timtswv kws dawb huv tug ntsuj plig nyob huv nwg. Thaus koj txwv ua vaajntxwv kaav, mas pum muaj txujkev kaaj hab kev paub hab tswvyim ib yaam le tej timtswv le tswvyim nyob huv nwg, mas koj txwv vaajntxwv Nenpukhanexa tau tsaa nwg ua cov kws ua khawv koob yeeg swv, cov txwv neeb txwv yaig, cov Kheentia hab cov kws txawj saib caij saib nyoog tug thawj, 12tsua qhov pum tas Taniyee kws vaajntxwv tis dua npe hu ua Npeethesaxa muaj ntsuj plig zoo kawg hab kev paub txawj txhais npau suav, txawj txhais txhaj mim txwv hab daws teeb meem. Nwgnuav ca le hu Taniyee tuaj, nwg yuav qha lub ntsab rua koj paub.”
13Puab txhad coj Taniyee tuaj cuag vaajntxwv, mas vaajntxwv has rua Taniyee tas, “Koj yog tug Taniyee kws poob Yuta tebchaws lug kws tug vaajntxwv kws yog kuv txwv coj huv Yuta tebchaws lug lov? 14Kuv nov tas tej timtswv kws dawb huv tug ntsuj plig nyob huv koj, hab txujkev kaaj hab kev paub hab tswvyim zoo muaj nyob huv koj. 15Nwgnuav cov tuabneeg txawj ntse hab cov txwv neeb txwv yaig raug muab coj tuaj cuag kuv tuaj nyeem tej lug kws sau nuav hab txhais lub ntsab rua kuv paub, tassws puab txhais tsw tau zaaj nuav hlo le. 16Kuv nov tas koj txawj txhais lub ntsab hab daws tau teeb meem. Nwgnuav yog koj nyeem tau tej lug kws sau nuav hab txhais tau lub ntsab rua kuv paub, kuv yuav pub cev tsoog yimlaaj rua koj naav hab pub txuj saw kub rua koj coj ntawm cej daab, hab koj yuav raug muab tsaa ua kuv tug tim xyoob kws ob kaav lub tebchaws.”
17Mas Taniyee teb vaajntxwv tas, “Thov khaws tej kws koj pub hov ca rov rua koj, hab muab tej tshaav ntuj hov rua lwm tug. Vaajntxwv, txawm le caag los kuv yuav nyeem tej lug kws sau hov rua koj noog hab txhais lub ntsab rua koj paub.
18“Au vaajntxwv, Vaajtswv kws luj dua ndais pub koj txwv Nenpukhanexa tau ua vaajntxwv kaav hab pub nwg ua luj kawg hab pub koob meej hab fwjchim meej mom rua nwg. 19Vem nwg pub koj txwv ua luj kawg mas ib tsoom tuabneeg hab ib tsoom tebchaws hab cov kws has txhua yaam lug txhad ntshai koj txwv ua tshee quas nyo. Nwg yuav tua leejtwg kuj tua kag pov tseg, yuav tseg leejtwg txujsa kuj tseg, nwg yuav tsaa leejtwg kuj tsaa, yuav qhau leejtwg kuj qhau. 20Tassws thaus koj txwv lub sab tsaab ua luj hab nwg ua lub sab tawv nwg txhad khaav quas ntxhas, mas nwg txhad raug muab hle ntawm lub zwm txwv vaajntxwv, hab nwg lub koob meej raug muab rhu ntawm nwg moog. 21Nwg raug muab lawv tawm huv tej tuabneeg moog hab nwg lub sab hloov zoo le tsaj qus lub. Nwg nrug neeg luav qus nyob, muab zaub rua nwg noj yaam le nyuj hab nwg lub cev ntub lwg sau ntuj, moog txug thaus nwg leeg paub tas tug Vaajtswv kws luj dua ndais kaav tuabneeg tej tebchaws hab tsaa tug kws nwg xaav kuas kaav tej tebchaws hov.
22“Npeesaxa, koj kws yog nwg tug tub, txawm yog koj paub tej nuav huvsw lawm los koj tsw txu koj lub sab, 23koj txawm tsaa koj tug kheej tawm tsaam tug Tswv ntuj. Koj tseed coj tej taig huv tug Tswv lub tuam tsev lug rua ntawm koj xubndag, mas koj hab koj cov thawj hab koj cov quaspuj hab koj cov hluas nkauj muab tej taig hov haus cawv txwv maab, hab koj qhuas tej txoov daab kws muab nyaj muab kub muab tooj lab muab hlau muab ntoo hab muab pob zeb ua kws tsw pum kev tsw nov lug hab tsw paub daabtsw. Tassws koj tsw muab koob meej rua tug Vaajtswv kws tuav koj txujsa rua huv nwg txhais teg hab koj txhua txujkev nyob ntawm nwg coj. 24Nwg txhad khaiv txhais teg ntawm nwg xubndag moog sau tej lug nuav.
25“Nuav yog tej lug kws sau ca hov. MENE, MENE, TEKHEE hab PAXI. 26Nuav yog tej ntsab lug hov. MENE txhais tas Vaajtswv tub teem caij nyoog rua qhov kws koj ua vaajntxwv hab coj lug txug qhov kawg lawm. 27TEKHEE txhais tas koj raug muab kiv huv raab teev mas pum tas muaj tsw txwm. 28PELE txhais tas koj lub tebchaws raug muab faib hab muab rua cov Mintia hab cov Pawxia.”
29Npeesaxa txawm has kuas puab muab cev tsoog yimlaaj rua Taniyee naav, hab muab txuj saw kub rua nwg coj ntawm cej daab, hab tshaaj tawm txug nwg tas nwg yuav ua tug tim xyoob kws ob kaav lub tebchaws.
30Tes mo ntawd Npeesaxa kws yog tuabneeg Kheentia txawm raug muab tua pov tseg. 31Mas Ntali‑a kws yog tuabneeg Mintia txeeb kaav lub tebchaws, nwg noob nyoog muaj rau caum ob xyoos.