8

Daniyees ua Yogtoog Pom Tus Laug Yaj thiab Tus Laug Tshis

1Daniyees hais tias thaum uas Npesaxas ua vajntxwv tau peb xyoos lawm, kuv rov ua dua ib zaj yogtoog uas yog zaj ob. 2Kuv ua yogtoog pom hais tias kuv nyob hauv lub nroog Xuxas uas muaj ntsayeej thaiv puagncig thiab nyob hauv lub tebchaws Elas. Kuv mus sawv ze ze ntawm tus Dej Ulais. 3Thaum kuv tsa qhovmuag ntsia, kuv txawm pom ib tug laug yaj sawv ntawm ntug dej, nws tuaj ob tug kub ntev heev. Nws tus kub uas tuaj tom qab ntev dua tus kub uas xub tuaj. 4Kuv pom tus laug yaj ntawd yoj kub mus rau sab hnubpoob sab ped thiab sab nrad. Tsis muaj ib tug tsiaj uas yuav cheem tau nws lossis khiav dim ntawm nws li. Nws ua raws li nws lub siab, nws thiaj khavtheeb heev.
5Thaum uas kuv tabtom ua tib zoo muab zaj no coj los xav saib yog li cas, txawm muaj ib tug laug tshis khiav ceev heev sab hnubtuaj tuaj, zoo li nws tej tes taw twb tsis chwv av li. Tus laug tshis ntawd muaj ib tug kub khov kho tuaj ntawm nws lub hauvpliaj. 6Thaum tus laug tshis tuaj yuav txog ntawm tus laug yaj uas kuv pom sawv ntawm ntug dej, tus tshis txawm khiav ncaj nraim mus nrau tus laug yaj. 7Kuv saib ntsoov tus laug tshis nrau tus laug yaj ntawd. Tus laug tshis npautaws heev, nws sib zog nrau ua rau tus laug yaj ob tug kub lov ntho lawm. Tus laug yaj tsis muaj zog thiaj kov tsis yeej. Tus laug tshis thiaj nrau ua rau tus laug yaj ntog da luam rau hauv av. Tus laug tshis muab tus laug yaj tsuj nthi tsis muaj leejtwg pab cawm tau tus laug yaj dim li.
8Tus laug tshis txawm khavtheeb heev zuj zus, tiamsis thaum nws khav heev ntawd, nws tus kub txawm lov ntho lawm. Ces txawm tuaj dua plaub tug kub khov kho li tus qub. Thiab cov kub ntawd nyias lem nyias mus rau ib qho. 9Muaj ib tug kub me me txawm ncau hauv plaub tug kub ntawd ib tug tuaj. Tus kub ntawd nthuav nws lub hwjchim mus rau sab qabteb, sab hnubtuaj thiab mus rau hauv lub Tebchaws uas Vajtswv tau coglus tseg yuav muab pub rau nws haivneeg Yixalayees nyob. 10Nws muaj zog heev zuj zus, thiab nws yuav ntaus cov tubrog qaumntuj thiab tej hnubqub. Nws muab tej hnubqub qee ntsauv pov los rau hauv av thiab muab tsuj nthi tseg. 11Nws tseem kwvnyom tus thawj tubrog uas kav cov tubrog qaumntuj tej lus. Nws txwv tsis pub leejtwg tua tsiaj fij rau tus thawj tubrog qaumntuj ntawd. Thiab nws ua rau lub Tuamtsev puastsuaj tas. 12Sawvdaws pheej ua kev txhaum ntawm lub Tuamtsev; lawv tsis tua tsiaj hlawv ua khoom fij raws li yav tas los uas lawv niaj hnub ua thiab lawv tso Vajtswv txoj Kevcai uas yog txoj tseemceeb tseg. Tus kub no ua tau ib puas tsav yam tagnrho.
13Kuv hnov ob tug timtswv sib tham; muaj ib tug hais rau ib tug hais tias, “Thaum twg tej xwm uas hais hauv zaj yogtoog no mam li dua mus? Tej neeg niaj hnub ua kev phem kev qias, yuav niaj hnub tua tsiaj theej txhoj mus ntev li cas? Luag yuav tsuj cov tubrog qaumntuj thiab lub Tuamtsev mus txog hnub twg?”
14Ob tug timtswv ntawd muaj ib tug teb hais tias, “Yuav muaj li no mus kom txog ib txhiab ib puas tsib caug hnub, thiab lub sijhawm ntawd yuav tsis muaj neeg tua tsiaj fij lawm, tsis hais thaum sawv ntxov lossis thaum yav tsaus ntuj. Tom qab ntawd lawv yuav rov los kho Vajtswv lub Tuamtsev dua tshiab.”

Timtswv Khali-ees Txhais Zaj Yogtoog

15Daniyees hais tias thaum kuv pom tej ntawd kuv ua tib zoo saib kom totaub. Tamsim ntawd txawm muaj ib tug zoo li tus neeg los sawv ntawm kuv hauvntej, 16thiab kuv hnov ib lub suab hu sab ntug Dej Ulais tim ub tuaj hais tias, “Khali-ees, koj cia li txhais tej uas nws pom ntawd lub ntsiab rau nws paub.” 17Khali-ees txawm los sawv ntawm kuv ib sab; kuv ntshai heev thiab kuv cia li ntog rau hauv av.
 Tus timtswv ntawd hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, kom koj totaub hais tias zaj yogtoog uas koj pom ntawd yog qhia txog lub sijhawm uas ntiajteb kawg.”
18Thaum tus timtswv tabtom hais lus, kuv cia li tsis nco qab hlias lawm, tiamsis tus timtswv ntawd thiaj los tsa kuv sawv thiab hwj kuv lub cev. 19Nws hais rau kuv hais tias, “Kuv qhia rau koj paub hais tias thaum uas Vajtswv chim heev lawm yuav zoo li cas. Zaj yogtoog no yog qhia txog lub sijhawm uas ib puas tsav yam kawg.
20“Tus laug yaj uas koj pom muaj ob tug kub ntawd piv txog lub tebchaws Medes thiab lub tebchaws Pawxias. 21Tus laug tshis piv txog lub tebchaws Kilis, thiab tus kub uas tuaj ntawm nws hauvpliaj yog piv txog haivneeg Kilis thawj tug vajntxwv. 22Plaub tug kub uas tuaj ntawm thawj tug kub uas lov lawm qhov chaw yog piv txog plaub lub tebchaws uas tawg tawm ntawm thawj lub tebchaws, tiamsis yuav tsis muaj zog npaum li thawj lub tebchaws lawm.
23“Lub sijhawm uas plaub lub tebchaws ntawd yuav kawg, cov neeg uas nyob hauv twb ua kev phem kev qias txaus raug txim lawm. Thaum ntawd yuav muaj ib tug sawv los ua vajntxwv, tiamsis nws yuav tawvncauj, ua nruj ua tsiv thiab dag ntxias sawvdaws. 24Tus vajntxwv no muaj hwjchim loj heev zuj zus tuaj, tiamsis lub sijhawm ntawd tsis yog nws lub zog ua tau. Nws yuav ua rau sawvdaws raug kev puastsuaj loj kawg nkaus, thiab nws yuav ua tau ib puas tsav yam tiav tagnrho. Nws yuav ua rau cov neeg uas muaj hwjchim thiab Vajtswv haivneeg kom raug kev puastsuaj. 25Vim nws muaj lub tswvyim uas phem heev, nws yuav ua ib puas tsav yam ntxias kom nws tau kav tebchaws. Nws yuav khavtheeb heev thiab nws yuav rhuav kom neeg coob tus puastsuaj tsis muaj leejtwg ras txog li. Txawm yog tus Vajntxwv ntawm tej vajntxwv los nws yeej tsis ntshai li. Tiamsis lub hwjchim uas tsis yog neeg lub yuav ua rau nws raug kev puastsuaj. 26Zaj yogtoog uas hais txog tej tsiaj uas neeg muab tua hlawv fij thaum sawv ntxov thiab thaum tsaus ntuj uas kuv qhia rau koj paub no yeej yuav tiav, tiamsis koj yuav tsum npog zaj no cia tsis txhob qhia rau leejtwg paub, rau qhov tseem tshuav ntev mam li txog lub sijhawm uas muaj raws li zaj yogtoog no.”
27Daniyees hais tias kuv qaug zog thiab mob tau ntau hnub kuv mam li sawv taus mus ua tej haujlwm uas vajntxwv muab cob rau kuv ua. Zaj yogtoog ntawd ua rau kuv xav tsis thoob thiab kuv tsis totaub hlo li.