8

Ndaa^ni^en Buatc Hinc Yaangh Nyei Sic, Ba'gi Yungh Gouv Caux Yungh Gouv

1Mben^satv^saa zoux hungh da'faam hnyangx wuov hnyangx, yie, Ndaa^ni^en, buatc hinc yaangh nyei sic, se yiem buatc ndaangc wuov nzunc nyei nqa'haav. 2Yiem naaiv deix hinc yaangh nyei jauv buatc yie ganh yiem Elaam Saengv, Susaax Domh Zingh. Yie yaac souv jienv Ulai Ndaaih hlen. 3Yie cau hmien mangc, buatc dauh ba'gi yungh gouv souv jienv ndaaih hlen. Ninh maaih i norm jorng. I norm jorng zungv ndaauv nyei, mv baac maaih norm gauh ndaauv. Gauh ndaauv wuov norm nqa'haav cuotv. 4Yie buatc wuov dauh ba'gi yungh gouv ceux mingh fai bung, baqv bung caux naamh bung. Maiv maaih haaix nyungc hieh zoih haih borngz duqv ninh hingh. Yaac maiv maaih haaix dauh tengx biaux ndutv ninh nyei qaqv. Ninh sueih ganh nyei hnyouv zoux yaac zoux hlo jienv faaux.
5Yie yiem hnyouv hnamv taux naaiv deix jauv nyei ziangh hoc, buatc maaih dauh yungh gouv yiem fai bung gan lungh ndiev nyei ndau-beih daaih mv baac zaux zungv maiv taux ndau. Wuov dauh yungh gouv maaih jorng yiem i norm m'zing mbu'ndongx nqaengc nyei. 6Ninh hungx jienv zinh ndaangc yie buatc souv jienv ndaaih hlen maaih i norm jorng wuov dauh ba'gi yungh gouv, yaac qiex jiez! haic, longc nzengc qaqv tiux jienv daaih. 7Yie buatc ninh daaih nitv ba'gi yungh gouv, qiex jiez! haic ba'gi yungh gouv ziouc zong aengx bun ninh nyei i norm jorng nauv mi'aqv. Ba'gi yungh gouv maiv maaih qaqv borngz ninh, ninh ziouc zong ba'gi yungh gouv njiec taux ndau aengx longc zaux caaiv jienv. Yaac maiv maaih haaix dauh njoux ba'gi yungh gouv biaux ndutv yungh gouv nyei qaqv. 8Naaiv dauh yungh gouv zoux hlo jienv faaux, mv baac henv nyei ziangh hoc ninh nyei domh jorng zuqc nauv mi'aqv. Yiem jorng nyei gorn aengx cuotv biei norm jorng nqaengc nyei, hungx lungh nyei biei bung nziaaux.
9Naaiv deix biei norm jorng nyei yietc norm aengx cuotv norm jorng-dorn. Naaiv norm jorng za'gengh zoux hlo, henv jienv faaux, hungx mingh naamh bung caux dong bung caux Nzueic Haic nyei Deic-Bung. 10Naaiv norm jorng hlo jienv faaux, zungv taux gu'nguaaic lungh nyei jun-baeng, ceux deix hleix ndortv njiec ndau aengx longc zaux caaiv. 11Ninh taaih ninh ganh zoux hlo, zungv ndongc lungh zaangc nyei jun-baeng nyei Hungh Dorn. Ninh maiv bun mienh hnoi-hnoi fongc horc buov ziec yaac baaic waaic Hungh Dorn nyei singx dinc. 12Laaix zuiz nyei gorn, lungh zaangc nyei jun-baeng caux hnoi-hnoi buov ziec nyei jauv zuqc jiu bun ninh. Ninh zorqv zien leiz zoi njiec ndau. Ninh zoux jienv mingh yaac duqv longx jienv faaux.
13Nqa'haav yie haiz dauh cing-nzengc nyei fin-mienh gorngv waac. Aengx maaih ganh dauh cing-nzengc nyei fin-mienh daaih naaic gorngv waac wuov dauh, “Buatc yiem naaiv deix hinc yaangh nyei sic oix cuotv ndongc haaix lauh? Guangc hnoi-hnoi fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, caux mienh baamz zuiz cuotv baaic waaic nyei sic ndongc haaix lauh? Singx dinc caux lungh zaangc nyei jun-baeng oix zuqc jiu mingh zuqc caaiv njiec ndau ndongc haaix lauh?”
14Ninh gorngv mbuox yie, “Oix zuqc maaih i cin faam-baeqv hnoi, singx dinc cingx aengx nzuonx daaih hnangv loz wuov nor cing-nzengc.”

Gaa^mbe^lien Porv Mengh Laauc Yaangh Nyei Sic

15Yie, Ndaa^ni^en, buatc liuz naaiv deix hinc yaangh nyei sic, yie gengh oix mengh baeqc eix leiz. Liemh zeih maaih dauh, fangx zeiv hnangv mienh nor, souv jienv yie nyei nza'hmien. 16Yie yaac haiz dauh mienh nyei qiex yiem Ulai Ndaaih i bung mbu'ndongx, heuc jienv gorngv, “⟨Gaa^mbe^lien⟩ aac, oix zuqc bun naaiv dauh mienh bieqc hnyouv naaiv deix hinc yaangh nyei sic.”
17Gaa^mbe^lien ziouc daaih nitv jienv yie souv nyei dorngx. Ninh yietv daaih, yie gamh nziex haic, ziouc mbaapv njiec hmien taux ndau. Ninh gorngv mbuox yie, “O baamh mienh nyei dorn aac, oix zuqc bieqc hnyouv naaiv deix hinc yaangh nyei sic se weic setv mueiz nyei hnoi-nyieqc.”
18Ninh caux yie gorngv waac nyei ziangh hoc, yie m'njormh ndo nyei, hmien taux ndau. Mv baac ninh maan yie aengx ken yie jiez sin souv jienv.
19Ninh gorngv, “Muangx maah! Yie oix bun meih hiuv duqv Tin-Hungh nouz mienh, setv mueiz nyei hnoi-nyieqc, hnangv haaix nor, weic zuqc naaiv deix hinc yaangh nyei sic gorngv zuqc dingc ziangx setv mueiz nyei jauv. 20Dongh meih buatc cuotv i norm jorng nyei ba'gi yungh gouv, se Mi^ndie caux Besie Guoqv nyei hungh. 21Wuov dauh yungh gouv se Gikc Guoqv nyei hungh. I norm m'zing mbu'ndongx nyei domh jorng se wuov norm guoqv nyei daauh dauh hungh diex. 22Nauv mingh wuov norm jorng nqa'haav aengx cuotv biei norm jorng, se yiem daauh norm guoqv cuotv daaih nyei biei norm guoqv, mv baac maiv ndongc daauh norm henv.
23“Naaiv deix guoqv nyei setv mueiz hnoi aav lamh taux, baamz zuiz mienh nyei zuiz buangv soux mouc. Maaih dauh hungh diex oix cuotv daaih, hmien ciouv nyei. Ninh haih longc guv guaix nyei waac nduov mienh. 24Ninh nyei qaqv oix henv jienv faaux mv baac maiv zeiz laaix kaux ganh nyei qaqv. Ninh yaac oix zoux cuotv baaic waaic nyei jauv gamh nziex haic. Ninh oix zoux nyei sic ninh zoux duqv cuotv nyei. Ninh oix mietc nzengc maaih qaqv nyei mienh caux Tin-Hungh nyei cing-nzengc baeqc fingx. 25Ninh oix longc guv guaix nyei za'eix bun nduov mienh nyei sic camv jienv faaux. Yiem ganh nyei hnyouv ninh yaac ceng ganh hlo. Ninh oix mietc mienh camv yaac maiv jaa-ndaangc mbuox. Ninh zungv oix mborqv maanc hungh dorn nyei Hungh Dorn. Mv baac ninh oix zuqc mietc yaac maiv zeiz baamh mienh zoux.
26“Buatc lungh ndorm caux lungh maanz-hmuangx hinc yaangh nyei sic se zien nyei. Mv baac oix zuqc zorqv naaiv deix hinc yaangh nyei sic gem jienv weic zuqc corc maaih hnoi-nyieqc camv nyei cingx daaih cuotv.”
27Yie, Ndaa^ni^en, haiz kouv haic, butv baengc bueix jienv ziex hnoi. Nqa'haav yie jiez sin aengx mingh zoux hungh diex nyei gong. Yie laaix naaiv deix hinc yaangh nyei sic haiz hnyouv mongh longh, maiv mengh baeqc naaiv deix sic nyei eix leiz.