11

Yawmsaub pub nqaij rau lawv noj

1Cov pejxeem yws lawv tej kev txom nyem rau Yawmsaub hnov. Thaum Yawmsaub hnov lawm nws txojkev npau taws kuj tshwm plaws rau lawv, Yawmsaub li hluavtaws los kub hauv lawv nruab nrab thiab hlawv lawv lub ntug zos kub hnyiab ib txhia lawm. 2Mas cov pejxeem quaj thov Mauxe, Mauxe thiaj thov Yawmsaub mas hluavtaws thiaj tuag. 3Lawv thiaj muab lub chaw ntawd hu ua Thanpela, vim yog Yawmsaub li hluavtaws los kub hauv lawv nruab nrab.
4Lwm haiv neeg uas nrog lawv los nqhis nqaij heev thiab cov Yixayee los quaj quaj yws tias, “Xav tau nqaij noj kawg li. 5Peb nco txog tej ntses uas peb txeev noj tim Iyi tebchaws tsis txog yuav li, thiab nco txog tej dib tej taub tej dos raj dos ntug thiab qej. 6Nimno peb qaug zog tag lawm thiab tsis muaj dabtsi rau peb saib tsuas yog cov mana no xwb.” 7Cov mana zoo yam li noob zaub txhwb qaib thiab saib zoo li roj ntoos tsw qab. 8Cov pejxeem mus khaws los zom lossis muab tuav hauv tais thiab muab rau hauv laujkaub hau ua ncuav, qab yam li ncuav kib roj. 9Thaum tsaus ntuj los lwg rau hauv lub zos cov mana kuj poob los thiab.
10Mauxe hnov cov pejxeem quaj thoob plaws txhua yim, nyias nyob ntawm nyias lub qhov rooj tsev ntaub. Yawmsaub npau taws vog, Mauxe kuj nyuaj siab heev. 11Mauxe thiaj hais rau Yawmsaub tias, “Ua cas koj ua rau koj tus tub qhe raug ceeblaj li no? Ua cas koj tsis txaus siab rau kuv es muab cov neeg no huvsi rau kuv ib leeg ris? 12Kuv xeeb cov neeg no rau hauv kuv lub plab lov? Kuv yug lawv los lov? Koj thiaj hais rau kuv tias, ‘Muab lawv puag rau hauv koj xubntiag ib yam li tus nkauj qhev puag tus menyuam mos liab, coj los rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj tias yuav pub rau lawv tej poj koob yawm txwv.’ 13Kuv yuav muab nqaij qhovtwg los pub rau cov neeg no sawvdaws noj? Lawv quaj rau kuv tias, ‘Thov muab nqaij rau peb noj.’ 14Kuv ib leeg tsis muaj peevxwm ris tau cov neeg no sawvdaws, yog lub nra uas hnyav dhau kuv. 15Yog koj yuav ua li no rau kuv, yog kuv txaus koj lub siab lawm thov koj cia li muab kuv tua tamsim no kom kuv thiaj tsis pom kuv txojkev txom nyem nyuaj siab.”
16Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li sau zog Yixayee cov kev txwj laus xya caum leej uas koj paub tias yog cov pejxeem li thawj thiab cov uas kav lawv, mas coj lawv tuaj rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab cia lawv nrog koj sawv ua ke rau qhov ntawd. 17Kuv yuav nqes los nrog koj sib tham qhov ntawd thiab kuv yuav faib ntsuj plig uas nyob saum koj mus tso rau saum lawv, mas lawv yuav nrog koj ris cov neeg no xwv koj thiaj tsis tau ris ib leeg xwb. 18Thiab hais rau cov pejxeem tias, ‘Nej cia li tu nej kom dawb huv rau tagkis, nej yuav tau nqaij noj, rau qhov nej tau quaj rau Yawmsaub hnov hais tias, “Xav tau nqaij noj kawg li. Peb txeev noj qab nyob zoo heev dua li no hauv Iyi tebchaws.” Vim li no Yawmsaub yuav pub nqaij rau nej mas nej yuav tau noj. 19Nej yuav tsis noj ib hnub los ob hnub los tsib hnub los kaum hnub los nees nkaum hnub xwb, 20tiamsis nej yuav tau noj ib hlis txwm nkaus mus txog nqaij tawm hauv nej qhov ntswg los thiab nej dhuav kiag cov nqaij ntawd, rau qhov nej tau tso Yawmsaub tseg thiab quaj rau nws tias, Ua cas peb tawm hauv Iyi tebchaws los lawm?’ ”
21Mas Mauxe hais tias, “Cov neeg uas kuv nrog nyob no muaj 600,000 leej txivneej es koj hais tias koj yuav muab nqaij rau lawv noj kom txim ib lub hlis. 22Yuav muab tej pab yaj pab tshis paj nyuj tua txaus lawv noj lov? Lossis yuav sau zog tej ntses tag nrho hauv hiavtxwv los txaus rau lawv noj lov?” 23Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Yawmsaub txhais tes luv dhau lawm lov? Nimno koj yuav pom tias kuv tej lus yuav tiav rau koj los tsis tiav.”
24Mauxe thiaj tawm mus hais Yawmsaub tej lus rau cov pejxeem, thiab nws sau tau xya caum leej kev txwj laus hauv cov pejxeem tsa lawv los sawv vij lub tsev ntaub. 25Mas Yawmsaub nqes hauv tauv huab los hais rau Mauxe thiab faib ntsuj plig uas nyob saum Mauxe mus tso rau saum xya caum leej kev txwj laus ntawd. Thaum ntsuj plig nyob saum lawv lawm lawv txawm cev Vajtswv lus, tiamsis lawv tsis rov cev dua li lawm.
26Tseem tshuav ob tug nyob hauv lub zos, ib tug yog Eeda thiab ib tug yog Meda, ntsuj plig kuj los rau saum ob tug. Ob tug twb sau npe cia lawm uas tsis tau tuaj rau ntawm lub tsev ntaub, ob tug cia li cev Vajtswv lus rau hauv lub zos. 27Muaj ib tug hluas dhia tuaj hais rau Mauxe tias, “Eeda thiab Meda tabtom cev Vajtswv lus rau hauv lub zos.” 28Mas Yausua uas yog Noo tus tub uas ua tus pab Mauxe txij thaum hluas los hais rau Mauxe tias, “Kuv tus tswv Mauxe, cia li txwv ob tug los maj.” 29Tiamsis Mauxe hais rau nws tias, “Koj mob siab vim yog saib rau kuv lov? Kuv xav kom Yawmsaub haiv neeg txhua tus cev Vajtswv lus thiab xav kom Yawmsaub tso ntsuj plig rau saum lawv.” 30Mauxe thiab Yixayee cov kev txwj laus txawm rov mus rau hauv lub zos.
31Ces Yawmsaub txawm tso cua ntsawj hauv hiavtxwv xa noog ws tuaj poob rau ib ncig lawv lub zos txhua fab ib fab mus deb ib hnub ke thiab poob siab rau saum npoo av tuab li ob tshim. 32Hnub ntawd cov pejxeem mus khaws noog ws ib hnub ib hmos thiab hnub tom qab ib hnub. Tus uas khaws tau tsawg kawg mas khaws tau kaum haumaw. Lawv coj los ziab thoob plaws hauv lub zos. 33Thaum tej nqaij ntawd tseem nyob hauv lawv qhov ncauj thiab noj tsis tau tag, Yawmsaub txojkev chim tshwm plaws rau cov pejxeem, Yawmsaub thiaj tso mob phem loj tua lawv. 34Lawv thiaj hu lub chaw ntawd ua Khilau Hata‑ava rau qhov lawv log cov neeg uas nqhis nqaij tuag rau qhov ntawd.
35Cov pejxeem tshais chaw ntawm Khilau Hata‑ava mus txog Haxelau, thiab tsuam chaw nyob ntawm Haxelau.