12

Mili‑as thiab Aloo thuam Mauxe

1Mili‑as thiab Aloo thuam Mauxe vim yog tus poj Khuj uas Mauxe tau yuav, vim yog Mauxe tau yuav ib tug neeg Khuj ua pojniam. 2Ob tug thiaj hais tias, “Yawmsaub hais lus tuaj rau Mauxe tib leeg xwb lov? Yawmsaub tsis hais lus tuaj rau wb thiab lov?” Yawmsaub kuj hnov tej uas ob tug hais. 3Mauxe yog ib tug uas tsis muab hlob kiag li, nws txo hwjchim qes dhau tej neeg hauv qab ntuj huvsi. 4Tamsim ntawd Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo thiab Mili‑as tias, “Nej peb leeg cia li tawm tuaj rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib.” Lawv peb leeg thiaj tawm tuaj. 5Yawmsaub kuj nrog ncej huab los sawv ntawm lub qhov rooj tsev ntaub mas hu Aloo thiab Mili‑as. Ob tug thiaj txav los. 6Yawmsaub hais tias, “Cia li mloog kuv tej lus. Yog muaj ib tug cev kuv li lus hauv nej nruab nrab, kuj yog kuv uas yog Yawmsaub qhia rau tus ntawd ua yog toog pom thiab hais rau nws hauv npau suav. 7Tiamsis kuv tus tub qhe Mauxe mas tsis thooj li ntawd. Nws yog tus uas kuv muab kuv haiv neeg sawvdaws cob rau nws saib xyuas. 8Kuv nrog nws hais twb ncauj ntsees meej meej tsis yog ua paj lug ua piv lus hais, thiab nws pom Yawmsaub tus yam ntxwv. Ua li cas neb twb tsis ntshai li es yuav thuam kuv tus tub qhe Mauxe?”
9Yawmsaub npau taws heev rau ob tug, nws cia li mus lawm. 10Mas thaum tauv huab ntab plaws dhau lub tsev ntaub mus lawd, ua ciav Mili‑as cia li mob ruas dawb paug yam nkaus li daus xib daus npu. Aloo tig mus saib Mili‑as mas pom tias Mili‑as mob lig mob ruas lawm. 11Aloo thiaj hais rau Mauxe tias, “Yawg hlob, thov tsis txhob rau txim rau wb uas tau ua kev ruam kev txhaum txim no. 12Thov tsis txhob cia Mili‑as zoo yam li tus menyuam uas yug tau los yeej tuag lawd, nqaij ntsws tag ib nrab.” 13Mas Mauxe thiaj quaj thov Yawmsaub, “Au Vajtswv, thov koj kho nws.” 14Tiamsis Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Yog nws txiv nto qaub ncaug rau nws lub ntsej muag, mas nws yuav txaj muag xya hnub xwb. Muab nws kaw rau sab nraum ntug zos xya hnub mam li pub nws rov los tau.” 15Yog li no Mili‑as thiaj raug kaw rau sab nraum ntug zos xya hnub. Cov pejxeem kuj tsis sawv kev tsiv tawm mus txog thaum Mili‑as rov qab los. 16Dhau ntawd cov pejxeem sawv kev ntawm Haxelau mus tsuam chaw nyob tom tebchaws moj sab qhua Palas.