15

Kevcai xyeem qhov txhia chaw

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum nej txeem rau hauv lub tebchaws uas nej yuav nyob ntawd uas kuv pub rau nej, 3mas yog nej leejtwg yuav muab nyuj muab yaj muab tshis hlawv kub hnyiab xyeem ua kevcai hlawv huvsi xyeem lossis ua kevcai tua xyeem pauj tej uas nws fiv cia lawd lossis nws zoo siab pub xwb, lossis yog tej sijhawm uas teem rau nej ua kevcai noj haus, yog ua kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, 4mas tus uas coj tuaj xyeem ntawd yuav tsum muab ib feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo ntse ib feem plaub hauv ib hee roj ua kevcai xyeem qoob loo. 5Koj yuav npaj ib feem plaub hauv ib hee cawv txiv hmab ua kevcai hliv xyeem rau txhua tus menyuam yaj uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai tua xyeem. 6Tiamsis yog ib tug txiv yaj, mas koj yuav npaj ob feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo ntse ib feem peb hauv ib hee roj ua kevcai xyeem qoob loo, 7thiab koj yuav muab ib feem peb hauv ib heet cawv txiv hmab ua kevcai hliv xyeem ua kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 8Thaum koj npaj txiv nyuj ua kevcai hlawv huvsi xyeem lossis ua kevcai tua xyeem uas yog pauj tej uas fiv cia lawd lossis ua kevcai sib raug zoo rau Yawmsaub, 9ces muab peb feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo ntse ib nrab hee roj ua kevcai xyeem qoob loo, 10thiab koj yuav muab ib nrab hee cawv txiv hmab ua kevcai hliv xyeem ua tej uas hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab.
11“ ‘Nej yuav tsum ua li no rau txhua tus txiv nyuj txiv yaj rau menyuam txiv yaj thiab menyuam txiv tshis huvsi. 12Yuav ua li no rau txhua tus tsiaj npaum li uas npaj tuaj. 13Cov Yixayee uas nyob txum tim txhua tus yuav tsum ua li uas hais tag no rau thaum muab tsiaj hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 14Yog lwm haiv neeg uas nrog nej nyob lossis leejtwg uas nrog nej nyob ib txhiab ib txhis xav muab tsiaj hlawv kub hnyiab kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab, mas kom nws ua raws nraim li uas nej ua no. 15Yuav tsum muaj tib txoj kevcai no rau nej cov neeg thiab rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob, yog ib txoj kevcai uas yuav tsum coj ib tiam dhau ib tiam ib txhiab ib txhis mus li. Nej zoo li cas mas tus uas nrog nej nyob yuav zoo li ntawd rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 16Yuav muaj tib txoj kevcai thiab tib txoj kab ke no rau nej thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob.’ ”
17Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 18“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum nej txeem mus rau hauv lub tebchaws uas kuv yuav coj nej mus ntawd, 19thiab thaum nej tau noj tej zaub mov hauv lub tebchaws ntawd, nej yuav muab tej yam no xyeem rau Yawmsaub. 20Muab ib qho hmoov qeb hmoov mog uas tau ntawm thawj phaum qoob loo los ua ib lub ncuav mas muab xyeem ua yam uas tau hauv lub tshav ntaus qoob los. 21Yuav muab cov hmoov qeb hmoov mog uas tau ntawm thawj phaum qoob los xyeem rau Yawmsaub ib tiam dhau ib tiam mus ib txhis li.
22“ ‘Yog nej yuam kev tsis yog txhob txwm ua txhaum es tsis coj raws li tej lus nkaw huvsi uas Yawmsaub hais rau Mauxe, 23yog txhua yam uas Yawmsaub hais cia rau Mauxe kom nej ua, txij hnub uas Yawmsaub pub nws txoj kevcai ntawd rau nej coj ib tiam dhau ib tiam mus ib txhis li, 24mas yog tias ua txhaum uas tsis yog txhob txwm ua thiab cov pejxeem tsis paub, mas cov pejxeem sawvdaws yuav muab ib tug thav txiv nyuj ua kevcai hlawv huvsi xyeem kom muaj pa tsw qab uas hum Yawmsaub lub siab ua ke nrog tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej uas ua kevcai hliv xyeem raws li kevcai, thiab muab ib tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim. 25Tus pov thawj yuav ua kevcai ntxuav ib tsoom Yixayee sawvdaws kev txhaum, mas thiaj zam tau lawv lub txim vim lawv tsis yog txhob txwm ua txhaum thiab lawv twb coj tsiaj tuaj hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub thiab muab xyeem ua kevcai daws txim rau ntawm Yawmsaub xubntiag lawm, vim yog lawv ua txhaum, 26mas thiaj zam tau ib tsoom Yixayee sawvdaws tej kev txhaum thiab zam tau lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob, rau qhov ib tsoom neeg sawvdaws tau koom tes ua txhaum uas tsis yog txhob txwm ua lawm.
27“ ‘Yog muaj ib tug twg ua txhaum uas tsis yog txhob txwm ua, tus ntawd yuav tsum muab ib tug maum tshis hnub nyoog muaj ib xyoos ua kevcai daws txim. 28Tus pov thawj yuav ua kevcai ntxuav kev txhaum rau ntawm Yawmsaub xubntiag rau tus uas tau ua txhaum uas tsis yog nws txhob txwm ua, mas yuav ua kevcai ntxuav nws kev txhaum thiaj zam tau nws lub txim. 29Nej yuav muaj tib txoj kevcai no rau tus uas tsis yog txhob txwm ua txhaum tsis hais cov Yixayee uas nyob txum tim thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob. 30Tiamsis yog leejtwg txhob txwm ua txhaum tsis hais cov uas nyob txum tim thiab lwm haiv neeg, kuj yog tus ntawd saib tsis taus Yawmsaub, mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg mus. 31Vim nws tau saib tsis taus Yawmsaub tej lus thiab rhuav Yawmsaub tej kevcai, mas nws yuav raug muab txiav kiag tawm mus, nws yuav ris nws lub txim.’ ”

Xuas pob zeb ntaus tus uas tsis hwm hnub Xanpatau

32Thaum cov Yixayee nyob hauv tebchaws moj sab qhua lawv pom ib tug mus khaws taws rau hnub Xanpatau. 33Cov uas pom nws khaws taws txawm coj nws los rau ntawm Mauxe thiab Aloo thiab cov pejxeem sawvdaws. 34Lawv thiaj muab tus ntawd kaw cia rau qhov tsis tau paub tseeb yuav ua li cas rau nws. 35Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Tus txivneej ntawd yeej yuav tsum tuag. Cov pejxeem sawvdaws cia li xuas pob zeb ntaus nws rau nraum ntug zos.” 36Cov pejxeem sawvdaws thiaj coj nws tawm mus rau nraum ntug zos thiab xuas pob zeb muab nws ntaus kom tuag raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.

Tis hlua xov rau lub qab tsho

37Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 38“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Nej yuav tsum ntxhoo tw rau ntawm tej kaum qab tsho mus ib txhiab ib txhis txhua tiam li. Muab ib txoj xov xiav tis rau txhua lub kaum tw tsho 39xwv nej thiaj pom cov tw ntawd es thiaj nco ntsoov Yawmsaub tej lus nkaw huvsi thiab ua raws li, kom nej thiaj tsis mus ua ib yam dabtsi phem uas nej lub siab nyiam thiab nej lub qhov muag pheej ntshaw. 40Nej thiaj li nco ntsoov thiab ua raws li kuv tej lus nkaw huvsi thiab ua neeg dawb huv rau nej tus Vajtswv. 41Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los kom kuv thiaj tau ua nej tus Vajtswv. Kuv yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv.’ ”