18

Tej haujlwm uas tu rau cov pov thawj thiab cov Levi

1Yawmsaub hais rau Aloo tias, “Yog ua txhaum rau qhov chaw uas pe hawm kuv mas koj thiab koj cov tub thiab koj lub xeem yuav ris lub txim. Yog ua txhaum rau qhov uas koj ua pov thawj mas koj thiab koj cov tub yuav ris lub txim. 2Mas koj cia li coj koj cov kwvtij uas yog xeem Levi uas yog koj yawg koob lub xeem tuaj nrog koj koom ua ke xwv thiaj pab tau koj rau thaum koj thiab koj cov tub ua haujlwm ntawm lub tsev ntaub uas muaj Vajtswv tej lus. 3Lawv yuav ua num rau koj thiab ua txhua yam haujlwm rau ntawm lub tsev ntaub, tiamsis tsis txhob kheev lawv txav los ze tej twj uas siv hauv lub chaw pe hawm kuv thiab lub thaj xyeem tsam ces lawv thiab nej tuag. 4Lawv yuav tuaj koom nrog koj thiab lawv yuav saib xyuas lub tsev ntaub sib ntsib thiab tu txhua yam haujlwm rau lub tsev ntaub. Tiamsis dua lwm xeem mas tsis txhob kheev tuaj ze nej.
5“Nej yuav tsum saib thiab tu tej haujlwm ntawm lub chaw pe hawm kuv thiab tej haujlwm ntawm lub thaj xyeem xwv kuv txojkev npau taws thiaj tsis poob rau saum cov Yixayee dua li lawm. 6Kuv xaiv nej cov kwvtij Levi tawm hauv cov Yixayee los. Lawv raug muab xyeem rau Yawmsaub thiab muab pub rau nej ua tej haujlwm hauv lub tsev ntaub sib ntsib. 7Mas koj thiab koj cov tub yuav ua pov thawj xwb thiaj ua tau txhua yam haujlwm ntawm lub thaj xyeem thiab tej haujlwm ntawm daim ntaub thaiv sab hauv. Nej yuav tsum tu tej haujlwm no. Kuv pub qhov uas ua pov thawj rau nej, mas lwm tus uas txav los ze yuav raug muab tua pov tseg.”
8Mas Yawmsaub hais rau Aloo tias, “Thaum ua kevcai xyeem rau kuv mas tej uas tsis muab hlawv xyeem kuv muab ua koj tug, yog txhua yam dawb huv uas cov Yixayee coj tuaj xyeem. Kuv muab tej no tu rau koj thiab koj cov tub ua nej feem mus ib txhis. 9Tej uas dawb huv kawg nkaus uas tsis muab hlawv xyeem yog koj li tug. Txhua yam uas lawv muab xyeem tsis hais ua kevcai xyeem qoob loo, ua kevcai xyeem daws txim, ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum uas lawv muab xyeem rau kuv, mas yog yam uas dawb huv kawg nkaus pub rau koj thiab koj cov tub. 10Koj yuav tsum noj tej no rau hauv ib qho chaw uas dawb huv kawg nkaus. Cov txivneej txhua tus noj tau. Yog yam uas dawb huv rau koj. 11Tej no mus kuj yog koj li thiab, yog tej uas cov Yixayee muab xyeem ua kevcai cev xyeem. Kuv muab tej no tu rau koj thiab koj tej tub thiab tej ntxhais ua lawv feem mus ib txhis. Koj tsev neeg txhua tus uas huv noj tau. 12Tej roj uas zoo kawg nkaus thiab tej cawv txiv hmab thiab tej qoob loo uas zoo kawg nkaus uas yog thawj phaum uas lawv coj tuaj xyeem rau Yawmsaub, kuv muab ua koj tug. 13Txhua yam txiv ntoo hauv lawv lub tebchaws uas siav thawj phaum es lawv coj tuaj xyeem rau Yawmsaub, kuj yog koj li. Koj tsev neeg txhua tus uas huv noj tau. 14Txhua yam hauv cov Yixayee uas raug muab cais pub rau kuv, kuj yog koj li. 15Txhua tus tub hlob uas yug hauv plab los tsis hais neeg li lossis tsiaj txhu li uas lawv muab xyeem rau Yawmsaub kuj yog koj li. Tiamsis koj yuav tsum txhiv neeg thawj tug menyuam thiab yuav tsum txhiv cov tsiaj txhu uas qias tsis huv thawj tug menyuam. 16Thaum menyuam neeg muaj ib hlis koj yuav tsum txhiv. Koj yuav tsum tu tus nqe txhiv ua tsib sekhee nyiaj, raws li sekhee uas siv hauv lub chaw pe Vajtswv, ib sekhee yog nees nkaum kela. 17Tiamsis thawj tug menyuam nyuj lossis yaj lossis tshis, koj tsis txhob muab txhiv, vim yog yam uas dawb huv. Koj yuav tsum muab cov ntshav nchos rau saum lub thaj thiab muab cov roj hlawv kub hnyiab xyeem kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 18Tiamsis cov nqaij yog koj li, ib yam li lub hauv nrob uas muab cev xyeem thiab txhais ncej qab xis uas yog koj li. 19Txhua yam dawb huv uas cov Yixayee coj tuaj xyeem rau Yawmsaub kuv muab tu rau koj thiab koj tej tub tej ntxhais uas nrog koj nyob ua nej feem mus ib txhis. No yog lo lus cog tseg ruaj khov rau koj thiab koj caj ces tab meeg Yawmsaub xubntiag mus ib txhis.”
20Yawmsaub hais rau Aloo tias, “Koj yuav tsis tau av ua qub txeeg qub teg rau hauv lub tebchaws no thiab koj yuav tsis nrog lawv muaj feem li. Kuv yog koj li feem thiab koj li qub txeeg qub teg rau hauv cov Yixayee.
21“Txhua yam uas cov Yixayee pub ib feem kaum rau kuv mas kuv muab ua qub txeeg qub teg rau cov Levi ntxiv tej dag num uas lawv ua, yog tej haujlwm uas lawv ua ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. 22Txij no mus cov Yixayee yuav tsis tau txav ze lub tsev ntaub sib ntsib ntshai tsam lawv raug txim ces lawv tuag. 23Cov Levi yuav ua dag ua num ntawm lub tsev ntaub sib ntsib mas lawv yuav tau ris tej uas lawv ua txhaum, yog ib txoj kevcai uas nej yuav coj txhua tiam ib txhiab ib txhis mus li. Lawv yuav tsis muaj qub txeeg qub teg hauv cov Yixayee, 24rau qhov ib feem kaum uas cov Yixayee coj tuaj pub rau Yawmsaub mas kuv twb muab pub ua qub txeeg qub teg rau cov Levi lawm. Vim li no kuv thiaj hais txog lawv tias lawv yuav tsis nrog cov Yixayee tau qub txeeg qub teg.”
25Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 26“Yog li no cia li hais rau cov Levi tias, ‘Thaum nej tau ib feem kaum ntawm cov Yixayee uas kuv muab ua qub txeeg qub teg rau nej mas nej yuav muab tej uas nej tau los ntawd rho ib feem kaum pub rov rau Yawmsaub. 27Tej uas nej pub ntawd kuj suav ib yam nkaus li tej uas tau hauv lub tshav ntaus qoob los, thiab tau ntawm lub rhawv tsuam kua txiv hmab los. 28Ua li no nej kuj yuav tsum muab tej uas rho ntawm txhua yam uas cov Yixayee pub ib feem kaum es nej tau txais lawd rho ib qho xyeem rau Yawmsaub, mas nej yuav muab tej uas xyeem rau Yawmsaub ntawd pub rau pov thawj Aloo. 29Txhua yam uas nej tau txais lawm mas tej uas nej yuav tsum muab pub rau Yawmsaub mas yuav tsum pub tej uas zoo kawg nkaus thiab tej uas dawb huv xwb.’
30“Mas koj yuav hais rau lawv tias, ‘Thaum nej tau pub tej uas zoo kawg nkaus ntawd mas tej uas tshuav ntawd yuav suav ua cov Levi li feem yam nkaus li tej qoob uas tau hauv lub tshav ntaus qoob los thiab yam nkaus li tej kua txiv hmab uas tau ntawm lub rhawv tsuam los. 31Nej muab tej no noj rau lub chaw twg kuj tau, nej thiab nej tsev neeg noj tau, rau qhov yog tej uas ntxiv rau tej dag num uas nej ua ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. 32Thaum nej muab yam uas zoo kawg nkaus pub lawm mas nej yuav tsis raug txim rau tej uas nej pub ntawd. Nej tsis txhob ua puas tsuas cov Yixayee tej qhov txhia chaw uas dawb huv tsam ces nej tuag.’ ”