19

Bò tơ đỏ

1-3Chúa Hằng Hữu dạy Mai-sen và A-rôn: "Đây là một luật khác phải được tuân hành: Bảo người Y-sơ-ra-ên chọn một con bò cái tơ màu đỏ, không vết tích, chưa hề mang ách, đem đến cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa. Thầy tế lễ sẽ đem con bò ra ngoài trại và chứng kiến việc người ta giết nó. 4Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa sẽ lấy ngón tay nhúng vào huyết bò, rảy bảy lần phía trước Đền hội kiến. 5Sau đó, thầy tế lễ sẽ trông coi việc thiêu con bò; cả da, thịt, huyết và phân bò đều phải thiêu hết. 6Thầy tế lễ sẽ lấy cây bách hương, cành bài hương thảo và chỉ đỏ ném vào giữa con bò đang cháy. 7Xong, thầy tế lễ phải giặt áo, tắm, rồi mới vào trại và phải chịu ô uế cho đến tối hôm ấy. 8Người đốt con bò cũng phải giặt áo, tắm và chịu ô uế cho đến tối hôm ấy. 9Một người tinh sạch sẽ hốt tro con bò chứa vào một nơi sạch sẽ bên ngoài trại. Tro này sẽ dùng làm nước tẩy uế cho người Y-sơ-ra-ên, để tẩy sạch tội. 10Người hốt tro phải giặt áo và chịu ô uế cho đến tối hôm ấy. Luật này có tính cách vĩnh viễn, áp dụng cho người Y-sơ-ra-ên cũng như người ngoại kiều.
11Ai đụng vào người chết, phải bị ô uế bảy ngày. 12Người ấy phải dùng nước tẩy uế tẩy sạch mình vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy thì mới được sạch. Nếu không, sẽ không được sạch. 13Người nào đụng vào người chết mà không lo tẩy sạch mình, là xúc phạm Lều hội kiến của Chúa và phải bị trục xuất khỏi cộng đồng Y-sơ-ra-ên. Vì nước tẩy uế chưa được rảy trên mình nên người ấy vẫn còn ô uế.
14Khi có người chết trong một trại, phải áp dụng quy tắc này: Người nào vào trại và người nào ở trong trại đều bị ô uế bảy ngày. 15Nếu trong trại ấy có bình hay đồ chứa nào không đậy nắp, vật ấy cũng bị ô uế.
16Ngoài trại quân, nếu ai đụng vào một người chết vì đâm chém, hoặc đụng vào một xác chết, xương người chết hay mồ mả, người ấy bị ô uế bảy ngày. 17Muốn tẩy sạch những người này, người ta phải lấy một ít tro của con bò thiêu làm sinh tế chuộc tộ bỏ vào một cái bình, rồi lấy nước sông hay nước suối đổ vào. 18Một người tinh sạch sẽ lấy cành bài hương thảo nhúng vào bình, rảy nước trên trại, trên tất cả đồ dùng trong trại, trên cả những người ở trại đó và người đã đụng vào xương hay đụng vào người bị giết, xác chết hay mồ mả. 19Phải làm như vậy vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy, rồi người bị ô uế phải giặt áo, tắm rửa thì tối hôm ấy mới được sạch.
20Một người ô uế không lo tẩy mình, phải bị trục xuất khỏi cộng đồng Y-sơ-ra-ên vì đã xúc phạm đến Nơi thánh của Chúa. Nếu nước tẩy uế không được rảy trên người ấy, người ấy không được sạch.
21Đó là một luật có tính cách vĩnh viễn. Ngoài ra, người rảy nước sẽ phải giặt áo mình, và người nào đụng vào nước này, sẽ chịu ô uế cho đến tối hôm ấy. 22Bất kỳ vật gì đã bị người ô uế đụng vào, đều thành ô uế; và ai đụng vào vật ấy cũng bị ô uế cho đến tối hôm ấy."