19

Muab Tus Xyuas Nyuj Liab Hlawv ua Tshauv

1Tus TSWV samhwm rau Mauxes thiab Aloos nkawd 2kom muab tej kevcai no qhia rau cov Yixalayees. Cab ib tug xyuas nyuj liab uas tsis muaj ib qho phem thiab tsis tau luag quab thauj nra ib zaug li 3mus rau tus povthawj Ele-axas. Cab tus xyuas nyuj ntawd mus rau sab nraum ntug yeej thiab muab tua tabmeeg Ele-axas. 4Ces Ele-axas yuav tsum muab nws tus ntivtes mus tub cov ntshav coj mus nchos xya zaug rau ntawm hauv ntej tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 5Tagnrho tus tsiaj ntawd lub cev, daim tawv, cov nqaij, cov ntshav thiab cov quav, yuav tsum muab hlawv tabmeeg tus povthawj. 6Tus povthawj muab ib daim ntoo ciab, ib re nplooj hixauv thiab muab ib ntshuas xov liab coj mus pov rau hauv lub qhovcub uas hlawv tus xyuas nyuj ntawd. 7Tom qab ntawd, tus povthawj muab nws cev ris tsho hle ntxhua thiab muab dej ntxuav thoob plaws nws ibce, nws mam rov mus rau hauv lub yeej; tiamsis nws tseem tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 8Tus neeg uas hlawv tus xyuas nyuj ntawd, nws yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua thiab muab dej ntxuav thoob plaws nws ibce, thiab nws tseem tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj ib yam nkaus. 9Ces tus neeg uas huv lawm mus yawm cov tshauv uas yog tus xyuas nyuj ntawd coj mus tso rau ntawm qhov chaw huv sab nraum ntug yeej, yog qhov chaw uas cov Yixalayees muab dej ua kevcai ntxuav cov neeg tsis huv lub txim povtseg. 10Tus neeg uas yawm cov tshauv ntawd, yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua, tiamsis nws tseem tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. Cov Yixalayees thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog lawv nyob, yuav tau coj txoj kevcai no mus ibtxhis li.

Chwv Tej Neeg Tuag

11Yog leejtwg mus chwv tej neeg tuag, mas nws yog neeg tsis huv xya hnub. 12Hnub peb thiab hnub xya, nws yuav tsum muab dej los ua kevcai ntxuav nws, nws thiaj li rov ua neeg huv. Tiamsis yog nws tsis ua kevcai ntxuav ob zaug uas yog hnub peb thiab hnub xya, ces nws yuav yog neeg tsis huv mus li lawm. 13Yog leejtwg mus chwv tej neeg tuag nws tsis ua kevcai ntxuav, ces tus ntawd yog neeg tsis huv, rau qhov tsis tau muab cov dej uas ntxuav kom huv los nchos rau nws. Nyob tsam nws ua rau tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib tsis huv, mas yuav tsum muab nws cais tawm ntawm Vajtswv haivneeg.
14Yog muaj ib tug neeg twg tuag rau hauv lub tsev twg, txhua tus uas nyob hauv lub tsev ntawd lossis tej neeg uas tuaj ncaj rau lub sijhawm uas tus neeg ntawd tuag, mas lawv yuav yog neeg tsis huv xya hnub. 15Txhua lub hub thiab txhua lub taub rau dej uas tsis muaj hau khwb uas nyob hauv lub tsev ntawd los puavleej tsis huv ib yam nkaus. 16Yog leejtwg mus tuav tus neeg uas raug luag tua tuag lossis tuag rau tom tej tshavpuam lossis yog leejtwg lam mus kov tej pobtxha neeg tuag lossis lub ntxa, mas tus ntawd yog neeg tsis huv xya hnub.
17Ua kevcai ntxuav cov neeg tsis huv, muab tus xyuas nyuj liab uas coj mus hlawv daws txim cov tshauv tso rau hauv lub laujkaub, thiab ce cov dej tshiab los hliv rau. 18Cia tus neeg uas ua kevcai ntxuav huv lawm muab ib rev nplooj hixauv raus rau hauv cov dej, thiab muab nchos rau lub tsev, txhua yam uas nyob hauv lub tsev, thiab cov neeg uas nyob hauv lub tsev. Dua li ntawd cia nws muab cov dej nchos rau tus neeg uas mus kov tej pobtxha neeg tuag lossis tus neeg tuag lossis lub ntxa thiab. 19Tus neeg huv yuav muab dej nchos rau tus neeg tsis huv hnub peb thiab hnub xya. Hnub xya nws yuav tsum ua kevcai ntxuav tus neeg tsis huv, tus neeg tsis huv uas ua kevcai ntxuav kom huv ntawd yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua thiab muab dej ntxuav nws lub cev, thaum hnubpoob qho nws thiaj li yuav huv.
20Txhua tus neeg uas tsis huv thiab tsis tau ua kevcai ntxuav nws yog neeg tsis huv, rau qhov tsis tau muab cov dej uas ntxuav kom huv nchos rau nws lub cev. Nyob tsam nws ua rau tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib tsis huv, mas yuav tsum muab nws cais tawm ntawm Vajtswv haivneeg. 21Nej yuav tsum coj txoj kevcai no mus ibtxhis. Tus neeg uas muab dej nchos ua kevcai ntxuav rau lwm tus, yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua; txhua tus uas kov cov dej ntawd, nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 22Txhua yam uas tus neeg tsis huv mus tuav lawm, yam ntawd yuav tsis huv, thiab txhua tus uas mus tuav tej ntawd yuav tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj.