19

Saax Uix Wuom

1Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon, 2“Ziux Ziouv njiec nyei lingc oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh dorh dauh ngongh nyeiz-siqv daaih bun meih, se maiv waaic fangx, maiv maaih dorngx nqemh, yaac maiv gaaz jiex ndiangx-gaaz nyei ngongh. 3Oix zuqc jiu bun E^le^aa^saa sai mienh. Yaac oix zuqc dorh cuotv ziqc ndopv-liuh ciangv bun mienh dorng jienv E^le^aa^saa sai mienh nyei nza'hmien daix. 4E^le^aa^saa ziouc longc buoz-ndoqv coqv ngongh nyeiz nziaamv aengx hungx mingh Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh nza'hmien maengx tiu siec nzunc. 5Oix zuqc maaih dauh mienh yiem sai mienh nyei nza'hmien buov naaiv dauh ngongh. Liemh ndopv, orv, nziaamv caux jaangh oix zuqc buov nzengc. 6Sai mienh oix zuqc aengx zorqv deix si^ndaa zongh ndiangx caux ⟨husopc miev,⟩ aengx caux diuh ba'gi suix-siqv, zoi bieqc buov ngongh nyei douz gu'nyuoz. 7Nqa'haav sai mienh oix zuqc nzox lui-houx, longc wuom nzaaux liuz ganh nyei sin cingx daaih bieqc ndopv-liuh ciangv. Mv baac ninh corc maaih uix taux lungh hmuangx. 8Buov ngongh nyeiz nyei mienh yaac oix zuqc nzox lui-houx, longc wuom nzaaux ganh nyei sin yaac fih hnangv nyei maaih uix taux hmuangx.
9“Oix zuqc maaih dauh maiv maaih uix nyei mienh siou naaiv dauh ngongh nyei saaiv, an jienv ga'nyiec ndopv-liuh ciangv, cing-nzengc, maiv maaih uix nyei dorngx. Oix zuqc weic I^saa^laa^en nyei zuangx mienh liouh jienv zoux saax uix nyei wuom nzaaux zuiz. 10Siou ngongh nyeiz nyei saaiv wuov laanh mienh yaac oix zuqc nzox ninh nyei lui-houx. Ninh fih hnangv nyei maaih uix taux lungh hmuangx. Naaiv se weic I^saa^laa^en Mienh caux yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz.

Muoqv Zuqc Sei Maaih Uix

11“Haaix dauh muoqv zuqc janx-daic nyei sei ziouc maaih uix buangv siec hnoi. 12Wuov dauh mienh taux da'faam hnoi caux da'cietv hnoi, oix zuqc longc naaiv deix saax uix nyei wuom saax uix. Ninh ziouc cing-nzengc mi'aqv. Taux da'faam hnoi caux da'cietv hnoi, ninh maiv saax uix nor, ninh maiv cing-nzengc. 13Haaix dauh muoqv zuqc janx-daic nyei sei yaac maiv saax ganh nyei uix nor, wuov dauh zoux bun zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh maaih uix. Naaiv dauh yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx oix zuqc pai guangc. Laaix maiv duqv saax uix nyei wuom fuqv ninh, ninh maaih uix aqv. Ninh corc maaih uix zanx yiem ninh nyei sin.
14“Naaiv se mienh yiem ndopv-liuh gu'nyuoz daic nyei leiz. Mienh daic yiem ndopv-liuh gu'nyuoz, haaix dauh bieqc ndopv-liuh caux yiem ndopv-liuh nyei mienh ziouc maaih uix siec hnoi. 15Ndopv-liuh nyei haaix nyungc jaa-dorngx maiv maaih nqaaix gomv ndipc yaac maaih uix.
16“Haaix dauh yiem wuov naah haaix ndau yaac muoqv zuqc janx-daic nyei sei, dongh zuqc nzuqc ndaauv daix nyei, fai mienh ganh daic, fai janx-daic nyei mbungv, fai janx-daic zouv, wuov dauh ziouc maaih uix siec hnoi.
17“Weic maaih uix nyei mienh, oix zuqc zorqv deix buov weic nzaaux zuiz wuov dauh ngongh nyeiz nyei saaiv, dapv jienv baengh, aengx zaangh wuom-daaih dapv jienv. 18Oix zuqc maaih dauh maiv maaih uix nyei mienh longc husopc miev ziemx wuov norm baengh nyei wuom fuqv ndopv-liuh caux ndopv-liuh gu'nyuoz nyei jaa-dorngx caux yiem wuov nyei mienh. Ninh yaac oix zuqc fuqv muoqv zuqc janx-daic nyei mbungv, fai janx-daic zouv, fai zuqc nzuqc ndaauv daix nyei, fai mienh ganh daic nyei wuov deix mienh. 19Taux da'faam hnoi caux da'cietv hnoi, maiv maaih uix nyei mienh oix zuqc longc naaiv deix wuom fuqv maaih uix nyei mienh. Da'cietv hnoi oix zuqc tengx ninh saax uix. Wuov laanh mienh yaac oix zuqc nzox lui-houx, longc wuom nzaaux sin. Taux hmuangx ninh ziouc cing-nzengc, maiv maaih uix aqv.
20“Haaix dauh maiv saax ganh nyei uix, wuov dauh yiem zuangx mienh mbu'ndongx oix zuqc pai guangc, weic zuqc ninh bun Ziouv nyei singx dinc maaih uix. Ninh maiv duqv saax uix nyei wuom fuqv ninh, ninh ziouc maaih uix aqv. 21Naaiv se ninh mbuo oix zuqc yietc liuz gan nyei leiz.
 “Tengx mienh fuqv saax uix nyei wuom wuov laanh mienh yaac oix zuqc nzox ganh nyei lui-houx. Haaix dauh muoqv zuqc saax uix nyei wuom, wuov dauh ziouc maaih uix taux hmuangx.
22Maaih uix nyei mienh muoqv zuqc haaix nyungc, wuov nyungc yaac maaih uix aqv. Haaix dauh muoqv zuqc wuov nyungc ziouc maaih uix taux lungh hmuangx.”