1

Chĩc Thrỗq Cũai Trỗ Muoi

1Tangái muoi, casâi bar, cumo bar vớt cũai proai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, Yiang Sursĩ atỡng Môi-se tâng Dống Sang Aroâiq, pỡ ntốq aiq cheq cóh Si-nai neq: 2-3“Cóq mới cớp Arôn chĩc parỗm máh thrỗq cũai I-sarel dũ tỗp, dũ dống sũ. Cóq anhia chĩc nheq máh ramứh cũai samiang têq táq tahan, noap tễ bar chít cumo achỗn. 4Cóq mới parỗm máh cũai sốt dũ tỗp dũ sâu yỗn alới rachuai ranáq anhia.”
5Nâi la máh ramứh cũai chuai ranáq chĩc thrỗq cũai:

  Tễ tỗp Ruben bữn E-li-sur con samiang Sê-dưr;
  6tễ tỗp Si-mê-ôn bữn Sê-lumiel con samiang Suri-sadai;
  7tễ tỗp Yuda bữn Nasôn con samiang Ami-nadap;
  8tễ tỗp I-sacar bữn Nê-thanel con samiang Suar;
  9tễ tỗp Sa-bulôn bữn E-liap con samiang Hê-lôn;
  10tễ tỗp Ep-ra-im bữn E-li-sama con samiang Ami-hut;
  tễ tỗp Ma-nasê bữn Ca-maliel con samiang Phê-dasur;
  11tễ tỗp Ben-yamin bữn Abi-dan con samiang Kê-dien-i;
  12tễ tỗp Dan bữn Ahi-sơ con samiang Ami-sadai;
  13tễ tỗp Asêr bữn Pakiel con samiang Oc-ran;
  14tễ tỗp Cát bữn E-lia-sap con samiang Dưol;
  15cớp tễ tỗp Nep-tali bữn Ahi-ra con samiang E-nan.
16Nâi la máh ramứh cũai sốt tâng dũ tỗp dũ sâu, noau rưoh dŏq chuai ranáq chĩc thrỗq cũai.
17-18Cỗ nhơ ŏ́c rachuai tễ muoi chít la bar náq cũai nâi, tâng tangái muoi, casâi bar, Môi-se cớp Arôn arô nheq tữh tỗp I-sarel toâq rôm, chơ chĩc ramứh dũ náq puai tâng tỗp alới, cớp puai dũ dống sũ. Cũai samiang I-sarel dũ náq ca bữn bar chít cumo achỗn cóq chĩc ramứh. Moâm ki, nŏ́q ngih máh léq sa‑ữi thrỗq cũai, 19alới táq puai riang Yiang Sursĩ atỡng. Ngkíq, Môi-se chĩc ramứh cũai proai nâi ỡt tâng ntốq aiq cheq cóh Si-nai.
20-46Máh samiang ca bữn bar chít cumo achỗn têq pỡq tahan cóq chĩc dŏq máh ramứh alới puai tŏ́ng toiq cớp dống sũ; noap tễ tỗp Ruben con clúng Yacốp, nheq tữh thrỗq cũai ki bữn neq:

  tỗp Ruben bữn 46,500 náq;
  tỗp Si-mê-ôn bữn 59,300 náq;
  tỗp Cát bữn 45,650 náq;
  tỗp Yuda bữn 74,600 náq;
  tỗp I-sacar bữn 54,400 náq;
  tỗp Sa-bulôn bữn 57,400 náq;
  tỗp Ep-ra-im bữn 40,500 náq;
  tỗp Ma-nasê bữn 32,200 náq;
  tỗp Ben-yamin bữn 35,400 náq;
  tỗp Dan bữn 62,700 náq;
  tỗp Asêr bữn 41,500 náq;
  tỗp Nep-tali bữn 53,400 náq.
 Parỗm nheq tữh thrỗq cũai ki la 603,550 náq.
47Ma tỗp Lê-vi noau tỡ bữn chĩc amut tâng thrỗq tỗp cũai canŏ́h, 48yuaq Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 49“Toâq mới chĩc nheq tữh thrỗq cũai têq pỡq tahan, mới chỗi chĩc thrỗq cũai tỗp Lê-vi. 50Ma cóq mới chóh alới dŏq nhêng salĩq Dống Sang Aroâiq cớp máh crơng radỡng tâng dống sang ki. Tỗp alới cóq crang Dống Sang Aroâiq cớp máh crơng radỡng. Cớp cóq alới táq dống alới bữm lavíng mpễr dống sang. 51Toâq anhia atỡi ntốq ỡt chu ntốq canŏ́h, cóq tỗp Lê-vi alíh cớp paliang, chơ ayứng loah Dống Sang Aroâiq ntốq tamái ễn. Ma cũai aléq tarôq cheq bân ntốq ki, cũai ki cóq roap tôt cuchĩt. 52Máh cũai proai I-sarel tỗp canŏ́h, cóq alới chóh bữm dống alới ỡt mpễr ki, puai tỗp cớp sâu alới. 53Ma cũai Lê-vi cóq chóh máh dống alới ỡt lavíng Dống Sang Aroâiq dŏq curiaq, tỡ yỗn noau mut cheq táq yỗn cứq sâng cutâu chóq máh cũai proai I-sarel.”
54Yuaq ngkíq, cũai proai I-sarel ma táq puai dũ ramứh machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se.