1

Suav cov Yixayee ntawm lub roob Xinai

1Txwj thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug mas xyoo kws ob lub ob hlis nub xab ib Yawmsaub has rua Mauxe huv lub tsev ntaub sws ntswb ntawm tebchaws moj saab qhua Xinai has tas, 2“Koj ca le muab ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg nce npe lawv le puab tej cum hab lawv le puab tej tsev tuabneeg, suav cov txwvneej txhua tug tej npe ib tug zuj zug. 3Koj hab Aloo ca le suav cov Yixayee txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, suav ib paab ib paab zuj zug. 4Yuav tsum muaj txwvneej huv txhua xeem lug paab koj ib xeem ib tug, yog tug kws nyag ua thawj huv nyag cum. 5Cov kws yuav paab koj tej npe yog le nuav, huv xeem Lunpee yog Sente‑aw tug tub Elixu, 6huv xeem Xime‑oo yog Xulisantai tug tub Selumi‑ee, 7huv xeem Yuta yog Aminanta tug tub Nasoo, 8huv xeem Ixakha yog Xu‑a tug tub Nethanee, 9huv xeem Xenpuloo yog Heloo tug tub Elia, 10huv Yauxej cov tub mas yog huv xeem Efa‑i yog Amihu tug tub Elisama hab huv xeem Manaxe yog Pentaxu tug tub Kamali‑ee, 11huv xeem Npeeyamee yog Kinte‑auni tug tub Anpintaa, 12huv xeem Ntaaj yog Amisantai tug tub Ahiyexaw, 13huv xeem Asaw yog Aukhaa tug tub Paki‑ee, 14huv xeem Kas yog Nte‑u‑ee tug tub Eliyaxa, 15huv xeem Nathali yog Ena tug tub Ahila.” 16Cov nuav yog xaiv huv cov pejxeem lug, yog cov kws nyag ua hlub huv nyag xeem hab nyag ua thawj huv nyag cum huv cov Yixayee.
17Mauxe hab Aloo coj cov tuabneeg kws has npe nuav lug, 18mas lub ob hlis nub xab ib puab hu cov pejxeem suavdawg tuaj txoos ua ke, tes puab nce npe lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, yog sau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau tej npe ib leeg zuj zug, 19lawv le Yawmsaub has kuas Mauxe ua lawd. Mauxe txhad le suav puab ntawm tebchaws moj saab qhua Xinai.
20Lunpee kws yog Yixayee tug tub hlub caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le cov txwvneej tej npe kws suav tau ib leeg zuj zug txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 21mas huvsw xeem Lunpee muaj 46,500 leej.
22Xime‑oo caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, txhua tug kws puab suav lawv le cov txwvneej tej npe kws suav tau ib leeg zuj zug, txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 23mas huvsw xeem Xime‑oo muaj 59,300 leej.
24Kas caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 25mas huvsw xeem Kas muaj 45,650 leej.
26Yuta caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 27mas huvsw xeem Yuta muaj 74,600 leej.
28Ixakha caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 29mas huvsw xeem Ixakha muaj 54,400 leej.
30Xenpuloo caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 31mas huvsw xeem Xenpuloo muaj 57,400 leej.
32Yauxej caaj ceg kws yog Efa‑i caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 33mas huvsw xeem Efa‑i muaj 40,500 leej.
34Manaxe caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 35mas huvsw xeem Manaxe muaj 32,200 leej.
36Npeeyamee caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 37mas huvsw xeem Npeeyamee muaj 35,400 leej.
38Ntaaj caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 39mas huvsw xeem Ntaaj muaj 62,700 leej.
40Asaw caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 41mas huvsw xeem Asaw muaj 41,500 leej.
42Nathali caaj ceg lawv le puab tej cum lawv le puab tej tsev tuabneeg, lawv le tej npe kws suav tau txhua tug kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau kws ua tau tub rog, 43mas huvsw xeem Nathali muaj 53,400 leej.
44Cov tuabneeg nuav yog cov kws Mauxe hab Aloo hab kaum ob tug kws ua hlub sawv cev txhua xeem huv cov Yixayee tau suav ca. 45Yog le nuav cov Yixayee suavdawg kws suav tau lawv le puab tej tsev tuabneeg kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau, yog txhua tug txwvneej huv cov Yixayee kws ua tau tub rog, 46mas huvsw muaj 603,550 leej.

Tsaa cov Levi saib lub tsev ntaub

47Tassws cov Levi tsw raug suav lawv le puab tej cum rua huv. 48Tsua qhov Yawmsaub has rua Mauxe tas, 49“Xeem Levi mas koj tsw xob suav hab tsw xob muab nce npe rua huv cov Yixayee. 50Koj tsuas tsaa cov Levi lug saib Yawmsaub lub tsev ntaub kws muaj Yawmsaub tej lug hab saib txhua yaam pestwj kws swv hab txhua yaam kws nyob huv lub tsev ntaub. Puab yuav tsum phaaj nqaa Yawmsaub lub tsev ntaub hab tej pestwj kws swv hab tu hab saib lub tsev ntaub hab ua tsev ntaub nyob puag ncig Yawmsaub lub tsev ntaub. 51Thaus yuav tshais Yawmsaub lub tsev ntaub moog, cov Levi yuav muab lauj hab thaus yuav tsaa Yawmsaub lub tsev ntaub cov Levi yuav tsaa. Yog lwm tug txaav ze mas tug hov yuav raug muab tua.
52“Cov Yixayee nyag yuav tsaa nyag tsev ntaub nrug nyag cum nyob, nyag nyob nyag ib zog hab nyag nyob ntawm nyag tug chij. 53Tassws cov Levi yuav tsaa puab le tsev ntaub nyob puag ncig Yawmsaub lub tsev ntaub kws muaj Yawmsaub tej lug, sub txujkev chim txhad tsw poob rua ib tsoom pejxeem Yixayee. Cov Levi yuav tu hab saib Yawmsaub lub tsev ntaub kws muaj Yawmsaub tej lug.”
54Cov Yixayee kuj ua lawv le hov. Puab ua lawv le kws Yawmsaub has rua Mauxe lawd txhua yaam huvsw.