20

Mauxe ntaus phab zeb

1Ib tsoom Yixayee sawvdaws los txog tebchaws moj sab qhua Xee rau lub ib hlis, thiab lawv tsuam chaw nyob ntawm Khade. Ces Mili‑as txawm tuag thiab muab log rau qhov ntawd.
2Qhov chaw ntawd cov pejxeem tsis muaj dej haus, lawv thiaj tuaj txoos ua ke tawm tsam Mauxe thiab Aloo. 3Lawv nrog Mauxe sib cav hais tias, “Thaum peb cov kwvtij tuag tag rau ntawm Yawmsaub xubntiag, cia peb tuag thiab kuj zoo dua. 4Ua cas koj coj Yawmsaub cov neeg los rau hauv tebchaws moj sab qhua no es peb thiab peb tej tsiaj txhu yuav tuag tag rau ntawm no? 5Ua cas koj coj peb tawm hauv Iyi tebchaws, coj peb los rau lub chaw phem no? Tsis muaj qoob loo tsis muaj txiv cev tsis muaj txiv hmab tsis muaj txiv ntsiav kws thiab tsis muaj dej haus kiag li.” 6Ces Mauxe thiab Aloo txawm tawm ntawm cov pejxeem mus rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab khwb nkaus rau hauv av. Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab tshwm rau ob tug, 7mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 8“Cia li coj tus pas nrig, thiab koj thiab koj tus tijlaug Aloo hu cov pejxeem tuaj ua ke. Neb cia li hais rau phab zeb tab meeg lawv kom txhawv dej los. Ua li no koj thiaj muab tau dej ntawm phab zeb los rau ib tsoom pejxeem thiab lawv tej tsiaj txhu haus.”
9Mauxe txawm coj tus pas nrig ntawm Yawmsaub xubntiag mus, raws li Yawmsaub tau hais rau nws. 10Mauxe thiab Aloo thiaj hu cov pejxeem tuaj ua ke rau ntawm phab zeb thiab Mauxe hais rau lawv tias, “Nej cov niag neeg fav xeeb, cia li tig ntsej mloog. Yuav cia wb ua dej txhawv hauv phab zeb no los rau nej lov?” 11Mauxe txawm tsa tes kiag xuas pas nrig ntaus phab zeb ntawd ob nplawg. Ces dej txawm txhawv los hlob hlob, mas cov pejxeem thiab lawv tej tsiaj txhu thiaj tau dej haus. 12Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, “Vim neb tsis ntseeg kuv tsis hwm kuv ua tus dawb huv tab meeg cov Yixayee, vim li no neb yuav tsis tau coj cov pejxeem no mus rau hauv lub tebchaws uas kuv twb muab rau lawv lawm.” 13Cov dej ntawd yog cov dej Melinpa, yog qhov chaw uas lawv nrog Yawmsaub sib cav thiab Yawmsaub tau ua nws txojkev dawb huv tshwm rau hauv lawv nruab nrab.

Edoo tsis kheev cov Yixayee hla lawv lub tebchaws

14Mauxe tso neeg xa xov ntawm Khade mus hais rau Edoo tus vajntxwv tias, “Koj tus kwvtij Yixayee hais li no tias, Koj yeej paub txog tej kev txom nyem uas peb raug lawm. 15Peb tej poj koob yawm txwv tau tsiv mus rau Iyi tebchaws thiab peb nyob hauv Iyi tebchaws ntev heev. Cov Iyi tsim txom peb thiab peb tej poj koob yawm txwv. 16Mas thaum peb quaj rau Yawmsaub, nws kuj hnov peb lub suab thiab txib ib tug tubtxib saum ntuj los thiab nws coj peb tawm hauv Iyi tebchaws, mas nimno peb los nyob ntawm lub moos Khade uas npuas koj ciam teb. 17Thov cia peb hla koj lub tebchaws mus. Peb yuav tsis hla hauv koj tej liaj teb lossis hauv koj tej vaj txiv hmab, thiab peb yuav tsis haus koj tej qhov dej. Peb yuav taug Vajntxwv Txoj niag Kev Loj xwb, peb yuav tsis tig mus rau sab xis lossis mus rau sab laug, mus txog thaum peb hla dhau koj lub tebchaws.”
18Tiamsis Edoo tus vajntxwv hais rau Mauxe tias, “Koj hla tsis tau kiag li, yog koj tuaj kuv yuav xuas ntaj tiv koj.” 19Cov Yixayee hais rau Edoo tus vajntxwv tias, “Peb yuav taug txoj niag kev loj xwb. Yog peb haus koj cov dej, tsis hais peb thiab peb tej tsiaj txhu, peb yuav them nqe rau koj. Thov koj cia peb xuas kotaw hla mus, tsuas yog li no xwb.” 20Tiamsis nws teb tias, “Nej hla mus tsis tau li.” Cov Edoo txawm txhij tub rog coob muaj zog heev tuaj tawm tsam lawv. 21Yog li no Edoo thiaj tsis kheev Yixayee hla nws lub tebchaws, cov Yixayee thiaj lug ntawm nws mus lawm.

Aloo tuag ntawm lub roob Hau

22Ib tsoom Yixayee sawvdaws thiaj tawm ntawm Khade los txog lub roob Hau. 23Ntawm lub roob Hau no Yawmsaub thiaj hais rau Mauxe thiab Aloo ntawm Edoo ciam teb tias, 24“Aloo yuav raug coj mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Nws yuav tsis tau mus rau hauv lub tebchaws uas kuv muab rau cov Yixayee, rau qhov neb ob leeg fav xeeb tej lus uas kuv hais rau neb ntawm cov dej Melinpa. 25Cia li coj Aloo thiab nws tus tub Ele‑axa mus rau saum lub roob Hau. 26Mas hle Aloo cev tsoos muab rau nws tus tub Ele‑axa hnav. Aloo yuav raug coj mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, nws yuav tuag rau qhov ntawd.” 27Mauxe kuj ua raws Yawmsaub hais. Lawv thiaj nce mus rau saum lub roob Hau tab meeg cov pejxeem sawvdaws. 28Ces Mauxe txawm hle Aloo cev tsoos muab rau nws tus tub Ele‑axa hnav, ces Aloo txawm tu siav rau saum lub ncov roob ntawd lawm. Ces Mauxe thiab Ele‑axa thiaj nqes saum lub roob los. 29Thaum cov pejxeem sawvdaws pom tias Aloo tuag lawm, cov Yixayee sawvdaws quaj ntsuag Aloo tau peb caug hnub.