23

1Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Ndâk hom ta aơ ma gâp pơh mlâm nơng, jêh ri ta aơ nkra ma gâp pơh mlâm ndrôk nkuăng jêh ri pơh mlâm biăp nkuăng." 2Y-Balak ƀư tĭng nâm Y-Balaam lah jêh; jêh ri Y-Balak ndrel Y-Balaam nhhơr du mlâm ndrôk nkuăng jêh ri du mlâm biăp nkuăng ta kalơ ăp nơng. 3Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Dâk ta meng ndơ may nhhơr gŭch, jêh ri gâp mra hăn; klăp lah Yêhôva mra văch tâm mâp ma gâp, jêh ri moh nau păng mra tâm mpơl ma gâp, gâp mra mbơh ma may." Jêh ri păng hăn leo kalơ yôk jêng ntŭk hil.

Y-Balaam Mŏt Ton Ma Phung Israel

4Brah Ndu tâm mâp đah Y-Balaam jêh ri Y-Balaam lah ma păng, "Gâp ndâk jêh pơh mlâm nơng jêh ri gâp nhhơr jêh du mlâm ndrôk nkuăng jêh ri du mlâm biăpnkuăng tâm ăp nơng." 5Yêhôva dơm nau ngơi tâm trôm mbung Y-Balaam, jêh ri lah, "Plơ̆ tay đŏng ma Y-Balak jêh ri ngơi pô aơ." 6Păng plơ̆ sĭt tay ma Y-Balak; aơ, Y-Balak jêh ri lĕ rngôch phung kôranh n'gor Môap dâk ta meng ndơ păng nhhơr gŭch. 7Y-Balaam mbơh nau tâm mpơl păng geh jêh, lah: "Tă bơh n'gor Aram Y-Balak ăn gâp văch, hađăch n'gor Môap ăn gâp văch tă bơh yôk palơ.' Văch rak rtăp hom ma phung Yakôp; văch hom, ngơi mhĭk ma phung Israel! 8Mâm gâp dơi rak rtăp ma phung Brah Ndu mâu mâp rak rtăp ôh? Mâm gâp dơi ngơi mhĭk ma phung Yêhôva mâu mâp ngơi mhĭk ôh? 9Yorlah bơh kalơ mpứ yôk gâp saơ păng, tă bơh gôl yôk gâp uănh păng; aơ, du phung ƀon lan gŭ êng, jêh ri mâu kơp ôh păng nơm ndrel ma phung mpôl băl bunuyh! 10Mbu dơi kơp ndruyh phung Yakôb, mâu lah kơp du kô̆ tâm puăn phung Israel? Ăn gâp khĭt ma nau khĭt phung sŏng, jêh ri ăn nau rai lôch gâp jêng nâm bu păng!" 11Y-Balak lah ma Y-Balaam, "Moh may ƀư jêh ma gâp? Gâp sŏk may ăn may rak rtăp ma phung rlăng gâp, jêh ri aơ, may kanŏng mŏt ton ma khân păng." 12Păng plơ̆ lah, "Gâp mâu mra njrăng hĕ gay ngơi moh nau Yêhôva dơm jêh tâm trôm mbung gâp?" 13Y-Balak lah ma păng, "Văch ndrel ma gâp hăn ntŭk êng, tă bơh ntŭk nây may dơi saơ khân păng; may mra saơ đơ phung dăch lơn, jêh ri mâu mra saơ ôh lĕ rngôch khân păng. Ta nây may mra rak rtăp hom khân păng."
14Pô nây, păng leo Y-Balaam tât ta mir Y-Sôphim, kalơ mpứ yôk Pisga, jêh ri ndâk pơh mlâm nơng jêh ri nhhơr du mlâm ndrôk nkuăng jêh ri du mlâm biăp nkuăng ta kalơ ăp nơng. 15Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Dâk ta aơ meng ndơ may nhhơr gŭ dôl gâp tâm mâp ma Yêhôva ta ri." 16Yêhôva tâm mpơl đah Y-Balaam jêh ri dơm nau ngơi tâm trôm mbung păng, lah, "Plơ̆ sĭt hom ma Y-Balak jêh ri ngơi pô aơ." 17Păng plơ̆ sĭt ma Y-Balak, jêh ri aơ păng dâk kêng meng ndơ păng nhhơr gŭch ndrel ma phung kôranh n'gor Môap. Y-Balak lah ma păng, "Moh nau Yêhôva hŏ ngơi?" 18Y-Balaam mbơh nau tâm mpơl păng geh jêh, lah, "Dâk hom, Hơi Y-Balak jêh ri iăt hom! Rkêng tôr hom ma gâp, Hơi kon buklâu Y-Siphôr: 19Brah Ndu mâu jêng du huê bunuyh ôh dĭng păng ngơi mƀruh, mâu lah du huê kon bu klâu bunuyh ôh kŏ tât păng rgâl nau păng mĭn. Moh nau păng lah jêh, mâu hĕ păng mra ƀư ăn tât nau nây?
20Aơ, gâp sŏk dơn jêh nau ntĭnh ăn mŏt ton. Păng mŏt ton jêh, gâp mâu dơi rgâl nau nây ôh! 21Păng mâu saơ ôh nau jêr tâm phung Yakôb mâu lĕ păng saơ nau uh ah tâm phung Israel? Yêhôva Brah Ndu khân păng gŭ ndrel ma khân păng, jêh ri nau hađăch troh rhơn gŭ ta nklang khân păng. 22Brah Ndu njŭn khân păng du luh bơh n'gor bri Êjipt; Păng jêng nau katang ma khân păng nâm bu krŭp. 23Mâu geh nau ngơi n'hŭm-chrâng ôh dơi tâm rdâng đah phung Yakôb; mâu geh kan n'hŭm ôh dơi tâm rdâng đah phung Israel, uănh kan khlay ngăn ngên Brah Ndu ƀư jêh!'
24Aơ du phung ƀon lan dâk nâm bu du mlâm yau mŭr me, jêh ri khân păng du dâk nâm bu du mlâm yau mŭr nkuăng. Păng mâu kuen ôh tât păng kăp sa hêk mpa mơ păng kuen, jêh ri djrêp jêh dak mham mpa păng hŏ nkhĭt." 25Y-Balak lah ma Y-Balaam, "Lơi rak rtăp ôh ma khân păng, mâu lĕ mŏt ton ma khân păng." 26Ƀiălah Y-Balaam plơ̆ lah ma Y-Balak, "Mâu di hĕ nau gâp mbơh ma may, 'Lĕ moh nau Yêhôva hŏ lah, gâp mra ƀư nau nây?" 27Y-Balak lah ma Y-Balaam, Văch hom, gâp mra njŭn may ma ntŭk êng; klăp lah ƀư maak ma Brah Ndu tơlah may dơi rak rtăp ma khân păng tă bơh ntŭk nây." 28Pô ri Y-Balak njŭn Y-Balaam ta kalơ mpứ yôk Pêôr mpeh bri rdah, 29Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Ndâk hom ta aơ ma gâp pơh mlâm nơng jêh ri nkra ta aơ ma gâp pơh mlâm ndrôk nkuăng jêh ri pơh mlâm biăp nkuăng." 30Y-Balak ƀư tĭng nâm Y-Balaam lah jêh, jêh ri du mlâm biăp nkuăng ta kalơ ăp nơng.