23

Ba-la-am chúc phước

1Ba-la-am nói với Ba-lác: "Xin xây bảy cái bàn thờ tại đây, và đem đến cho tôi bảy con bò đực và bảy con cừu đực." 2Ba-lác làm theo lời yêu cầu của Ba-la-am, cứ mỗi bàn thờ dâng một con bò và một con cừu. 3,4Rồi Ba-la-am tâu: "Xin bệ hạ đứng đấy, bên cạnh của lễ thiêu mình. Tôi đi đằng này, xem có gặp Thượng Đế không, may ra gặp được, tôi sẽ cho bệ hạ biết những điều Ngài bảo tôi." Ba-la-am đi lên một hòn núi trọc, và Thượng Đế gặp ông ở đó. Ba-la-am thưa: "Tôi có dọn bảy cái bàn thờ, trên mỗi cái tôi dâng một con bò và một con cừu." 5Thượng Đế bảo Ba-la-am về gặp Ba-lác, nói lại những lời Ngài dặn. 6Khi Ba-la-am về, thấy Ba-lác và các trưởng lão Mô-áp vẫn đứng bên cạnh của lễ thiêu. 7Ba-la-am lên giọng ngâm thơ: "Ba-lác, vua Mô-áp vời tôi đến từ đất A-ram, từ các dãy núi miền Đông, bảo tôi đến nguyền rủa Gia-cốp, nhục mạ Y-sơ-ra-ên. 8Nhưng tôi đâu dám nguyền rủa người Thượng Đế không nguyền rủa và nhục mạ người Thượng Đế không nhục mạ? 9Tôi thấy họ từ đỉnh núi, nhìn họ từ đồi cao. Họ là một dân tộc sống riêng rẽ, không chịu trà trộn với các nước khác. 10Dân số của họ nhiều như bụi; Ai có thể đếm được phần tư dân số Y-sơ-ra-ên? Xin cho tôi chết cái chết của người công chính, xin cho tôi qua đời giống như một người Y-sơ-ra-ên!"
11Ba-lác sửng sốt hỏi: "Ông làm gì vậy? Tôi mời ông đến nguyền rủa quân thù, ông lại đi chúc phước cho họ" 12Ba-la-am đáp! "Tôi đâu dám ngậm miệng không nói những gì Thượng Đế bảo tôi!" 13Ba-lác lại nói: "Thôi, ông đi với ta đến một nơi khác, từ đấy ông sẽ trông thấy một phần của dân ấy. Cứ đứng đấy nguyền rủa họ cho ta!" 14Rồi vua đem ông đến cánh đồng Xô-phim, lên đỉnh núi Phích-ga, xây bảy bàn thờ và dâng trên mỗi bàn thờ một con bò và một con cừu. 15Ba-la-am nói: "Xin bệ hạ đứng đây bên cạnh của lễ thiêu, để tôi đi gặp Thượng Đế." 16Thượng Đế gặp Ba-la-am, bảo ông về nói lại cho Ba-lác nghe những lời Ngài, phán dặn. 17Ông về, thấy Ba-lác vẫn đứng bên của lễ thiêu cùng với các trưởng lão Mô-áp. Ba-lác hỏi: "Thượng Đế dạy thế nào?" 18Ba-la-am liền đáp: Ba-lác! Đứng lên nghe đây!
Con trai Díp-bô! Lắng tai nghe lời này!
19Thượng Đế đâu phải loài người để nói dối? hay để đổi thay ý kiến. Có bao giờ Ngài nói điều gì rồi không làm không?
20Và đây, tôi lại được lệnh chúc phước. Vì Thượng Đế chúc phước họ, ta làm sao cãi được? 21Ngài không bắt tội Gia-cốp, cũng chẳng kể Y-sơ-ra-sên gian tà. Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế ở với họ, Ngài là Vua lãnh đạo họ. 22Ngài dẫn họ ra khỏi Ai-cập, họ thấy Ngài dũng mãnh như bò rừng. 23Không ai bùa ếm Gia-cốp nổi, cũng không ai dám dùng tà thuật với Y-sơ-ra-ên, vì đây là lúc nói về những việc lớn lao Thượng Đế đã làm cho họ. 24Như sư tử, họ vùng lên và chỉ chịu nằm xuống khi nào đã ăn xong mồi bắt được, và uống máu kẻ bị giết.
25Nghe thế, Ba-lác phàn nàn: "Nếu ông không nguyền rủa thì cũng đừng chúc phước cho họ chứ!" 26Ba-la-am đáp: "Tôi đã thưa trước rồi, tôi chỉ được quyền nói những điều Thượng Đế bảo tôi." 27Một lần nữa, Ba-lác đề nghị: "Để ta đem ông đến một nơi khác. Mong rằng lần này ta sẽ làm vừa ý Thượng Đế, và Ngài sẽ cho ông nguyền rủa họ tại đó." 28Vậy Ba-lác đưa Ba-la-am lên đỉnh núi Phê-ô, từ đấy nhìn thấy sa mạc. 29Ba-la-am lại yêu cầu Ba-lác xây bảy bàn thờ, đem đến bảy con bò và bảy con cừu. 30Ba-lác làm theo lời yêu cầu, và họ lại dâng một con bò, một con cừu trên mỗi bàn thờ.