23

Npala‑aa cev Vaajtswv lug zag ib

1Npala‑aa has rua Npalaj tas, “Koj ca le ua xyaa lub thaaj xyeem rua kuv swv hab npaaj xyaa tug txwv nyuj xyaa tug txwv yaaj rua kuv ntawm nuav.” 2Npalaj ua lawv le Npala‑aa has, mas Npalaj hab Npala‑aa muab ib tug txwv nyuj nrug ib tug txwv yaaj xyeem rua sau txhua lub thaaj. 3Mas Npala‑aa has rua Npalaj tas, “Koj ca le moog sawv rua ntawm tej kws koj muab hlawv xyeem ib saab es kuv yuav moog. Tej zag Yawmsaub yuav lug ntswb kuv. Mas nwg qha yaam twg rua kuv, kuv yuav has rua koj.” Tes Npala‑aa txawm nce moog rua sau lub ncov roob do hau.
4Vaajtswv lug ntswb Npala‑aa hab Npala‑aa has rua Vaajtswv tas, “Kuv ua xyaa lub thaaj xyeem hab muab ib tug txwv nyuj hab ib tug txwv yaaj xyeem rua sau txhua lub thaaj.” 5Yawmsaub muab lug rua huv Npala‑aa lub qhov ncauj hab has tas, “Ca le rov moog cuag Npalaj hab has tej lug nuav rua nwg.” 6Npala‑aa txhad rov lug cuag Npalaj, mas Npalaj hab Mau‑a cov thawj tseed sawv ntsug ntawm tej kws muab hlawv xyeem ib saab. 7Npala‑aa txhad ua lug zaaj lug zuag cev lug has tas,
  “Npalaj tau coj kuv tuaj
   ntawm Alaa tebchaws tuaj,
  Mau‑a tug vaajntxwv coj kuv tuaj
   peg tej roob kws nyob saab nub tuaj tuaj,
  ‘Ca le tuaj paab kuv tsawm foom Yakhauj
   hab thuaj Yixayee.’
  8Kuv yuav tsawm foom
   tug kws Vaajtswv tsw foom tau le caag?
  Kuv yuav thuaj tug kws
   Yawmsaub tsw thuaj tau le caag?
  9Kuv nyob sau roob tsuas pum puab,
   kuv nyob sau ncov roob saib ntsoov puab.
  Saib maj, ib haiv tuabneeg
   nwg nyob nwg ib caag xwb,
   tsw suav rua huv lwm haiv tuabneeg.
  10Leejtwg yuav suav txheeb
   tej moov aav huv Yakhauj
  lossws suav txheeb cov Yixayee
   ib feem huv plaub?
  Thov ca kuv tuag
   yaam le tug tuabneeg ncaaj nceeg,
  hab thov ca kuv lub neej thaus kawg
   zoo ib yaam le puab.”
11Tes Npalaj txawm has rua Npala‑aa tas, “Koj tau ua daabtsw rua kuv? Kuv hu koj tuaj tsawm foom kuv cov yeeb ncuab, tassws koj tsuas yog foom koob moov rua puab xwb.” 12Npala‑aa txawm teb tas, “Kuv yuav tsum ceev faaj has tej lug kws Yawmsaub muab rua huv kuv lub qhov ncauj los tsw yog?”

Npala‑aa cev Vaajtswv lug zag ob

13Mas Npalaj has rua Npala‑aa tas, “Koj nrug kuv moog dua rua ib qho chaw kws saib pum ntsoov puab, tassws koj yuav pum puab ib txha xwb, yuav tsw pum taag nrho huvsw. Koj tuaj qhov chaw ntawd paab kuv tsawm foom puab.” 14Tes Npalaj txawm coj Npala‑aa moog txug Xaufi daim teb nce moog txug lub ncov roob Pixaka, mas nwg tib xyaa lub thaaj xyeem hab muab ib tug txwv nyuj nrug ib tug txwv yaaj tua xyeem rua sau txhua lub thaaj. 15Npala‑aa has rua Npalaj tas, “Koj ca le sawv ntawm tej kws koj muab hlawv xyeem hov ib saab rua thaus kuv moog cuag Yawmsaub tim u.” 16Mas Yawmsaub lug ntswb Npala‑aa hab muab lug rua huv Npala‑aa lub qhov ncauj has tas, “Ca le rov qaab moog cuag Npalaj hab has tej lug nuav rua nwg.” 17Npala‑aa txhad rov lug cuag Npalaj, mas Npalaj hab Mau‑a cov thawj tseed sawv ntsug ntawm tej kws muab hlawv xyeem ib saab. Npalaj txhad nug nwg has tas, “Yawmsaub has le caag?”
18Npala‑aa txhad ua lug zaaj lug zuag cev lug has tas,
  “Npalaj ca le sawv tseeg tig ntsej noog,
   Xipau tug tub 'e, ca le noog kuv has.
  19Vaajtswv tsw yog tuabneeg
   kws yuav has daag,
  nwg tsw yog tuabneeg le tub
   kws yuav ntxeev dua sab.
  Nwg tub has lawm,
   nwg yuav tsw ua lawv le ntawd lov?
  Nwg tub cog lug tseg lawm,
   nwg yuav tsw ua kuas tav lov?
  20Vaajtswv kuas kuv foom koob moov.
   Nwg tub foom koob moov lawm,
   kuv muab thim tsw tau.
  21Tsw pum muaj kev txom nyem
   lug rua Yakhauj,
  hab tsw pum muaj kev ceblaaj
   lug rua Yixayee.
  Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv
   nrug nraim puab,
  hab muaj suab qw tas
   ib tug vaajntxwv nyob huv puab.
  22Vaajtswv coj puab tawm
   huv Iyi tebchaws lug,
  nwg zoo yaam nkaus le
   tug kub nyuj qus rua puab.
  23Tsw muaj kev tso daab tum Yakhauj,
   tsw muaj kev saib yaig saib swj txuv Yixayee.
  Nwgnuav luas yuav has txug Yaukauj
   hab Yixayee tas,
   ‘Saib Vaajtswv tau ua le caag lawm.’
24“Saib maj, ib haiv tuabneeg sawv tseeg
   yaam nkaus tug maum tsuv ntxhuav,
  hab sawv ntsug
   yaam nkaus tug txwv tsuv ntxhuav,
  tsw yeem pw moog txug thaus kws noj tug qauv,
   hab haus tej kws nwg tum tau le ntshaav.”
25Tes Npalaj txawm has rua Npala‑aa tas, “Tsw xob tsawm foom hab tsw xob foom koob moov rua puab hlo le.” 26Mas Npala‑aa teb Npalaj tas, “Kuv tub has rua koj tas, Txhua yaam kws Yawmsaub has, kuv yuav tsum ua lawv nraim, los tsw yog?”

Npala‑aa cev Vaajtswv lug zag peb

27Npalaj txawm has rua Npala‑aa tas, “Ca le nrug kuv moog, kuv yuav coj koj moog dua rua ib qho chaw. Tej zag Vaajtswv yuav txaus sab ca koj tuaj qhov chaw ntawd paab kuv tsawm foom puab.” 28Npalaj txawm coj Npala‑aa moog txug lub ncov roob Pe‑au kws saib ntsoov rua ntuj nraag teb do. 29Npala‑aa has rua Npalaj tas, “Koj ua xyaa lub thaaj xyeem rua kuv swv hab npaaj xyaa tug txwv nyuj xyaa tug txwv yaaj rua kuv ntawm nuav.” 30Npalaj txawm ua lawv le Npala‑aa has, mas muab ib tug txwv nyuj nrug ib tug txwv yaaj xyeem rua sau txhua lub thaaj.