23

Npala‑as cev Vajtswv lus zaum ib

1Npala‑as hais rau Npalaj tias, “Koj cia li ua xya lub thaj xyeem rau kuv siv thiab npaj xya tus txiv nyuj xya tus txiv yaj rau kuv ntawm no.” 2Npalaj ua raws li Npala‑as hais, mas Npalaj thiab Npala‑as muab ib tug txiv nyuj nrog ib tug txiv yaj xyeem rau saum txhua lub thaj. 3Mas Npala‑as hais rau Npalaj tias, “Koj cia li mus sawv rau ntawm tej uas koj muab hlawv xyeem ib sab es kuv yuav mus. Tej zaum Yawmsaub yuav los ntsib kuv. Mas nws qhia yam twg rau kuv, kuv yuav hais rau koj.” Ces Npala‑as txawm nce mus rau saum lub ncov roob do hau.
4Vajtswv los ntsib Npala‑as thiab Npala‑as hais rau Vajtswv tias, “Kuv ua xya lub thaj xyeem thiab muab ib tug txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj xyeem rau saum txhua lub thaj.” 5Yawmsaub muab lus rau hauv Npala‑as lub qhov ncauj thiab hais tias, “Cia li rov mus cuag Npalaj thiab hais tej lus no rau nws.” 6Npala‑as thiaj rov los cuag Npalaj, mas Npalaj thiab Mau‑a cov thawj tseem sawv ntsug ntawm tej uas muab hlawv xyeem ib sab. 7Npala‑as thiaj ua lus zaj lus zuag cev lus hais tias,
  “Npalaj tau coj kuv tuaj
   ntawm Alas tebchaws tuaj,
  Mau‑a tus vajntxwv coj kuv tuaj
   pem tej roob uas nyob sab hnub tuaj tuaj,
  ‘Cia li tuaj pab kuv tsawm foom Yakhauj
   thiab thuam Yixayee.’
  8Kuv yuav tsawm foom
   tus uas Vajtswv tsis foom tau li cas?
  Kuv yuav thuam
   tus uas Yawmsaub tsis thuam tau li cas?
  9Kuv nyob saum roob tsuas pom lawv,
   kuv nyob saum ncov roob
   ntsia ntsoov lawv.
  Saib maj, ib haiv neeg
   nws nyob nws ib cag xwb,
   tsis suav rau hauv lwm haiv neeg.
  10Leejtwg yuav suav txheeb
   tej hmoov av hauv Yakhauj
  lossis suav txheeb cov Yixayee
   ib feem hauv plaub?
  Thov cia kuv tuag
   yam li tus neeg ncaj ncees,
  thiab thov cia kuv lub neej thaum kawg
   zoo ib yam li lawv.”
11Ces Npalaj txawm hais rau Npala‑as tias, “Koj tau ua dabtsi rau kuv? Kuv hu koj tuaj tsawm foom kuv cov yeeb ncuab, tiamsis koj tsuas yog foom koob hmoov rau lawv xwb.” 12Npala‑as txawm teb tias, “Kuv yuav tsum ceev faj hais tej lus uas Yawmsaub muab rau hauv kuv lub qhov ncauj los tsis yog?”

Npala‑as cev Vajtswv lus zaum ob

13Mas Npalaj hais rau Npala‑as tias, “Koj nrog kuv mus dua ib qho chaw uas saib pom ntsoov lawv, tiamsis koj yuav pom lawv ib txhia xwb, yuav tsis pom tag nrho huvsi. Koj tuaj qhov chaw ntawd pab kuv tsawm foom lawv.” 14Ces Npalaj txawm coj Npala‑as mus txog Xaufi daim teb nce mus txog lub ncov roob Pixaka, mas nws tib xya lub thaj xyeem thiab muab ib tug txiv nyuj nrog ib tug txiv yaj tua xyeem rau saum txhua lub thaj. 15Npala‑as hais rau Npalaj tias, “Koj cia li sawv ntawm tej uas koj muab hlawv xyeem ntawd ib sab rau thaum kuv mus cuag Yawmsaub tim ub.” 16Mas Yawmsaub los ntsib Npala‑as thiab muab lus rau hauv Npala‑as lub qhov ncauj hais tias, “Cia li rov qab mus cuag Npalaj thiab hais tej lus no rau nws.” 17Npala‑as thiaj rov los cuag Npalaj, mas Npalaj thiab Mau‑a cov thawj tseem sawv ntsug ntawm tej uas muab hlawv xyeem ib sab. Npalaj thiaj nug nws hais tias, “Yawmsaub hais li cas?”
18Npala‑as thiaj ua lus zaj lus zuag cev lus hais tias,
  “Npalaj cia li sawv tsees tig ntsej mloog,
   Xipau tus tub 'e, cia li mloog kuv hais.
  19Vajtswv tsis yog neeg uas yuav hais dag,
   nws tsis yog neeg li tub
   uas yuav ntxeev dua siab.
  Nws twb hais lawm,
   nws yuav tsis ua raws li ntawd lov?
  Nws twb cog lus tseg lawm,
   nws yuav tsis ua kom tiav lov?
  20Vajtswv kom kuv foom koob hmoov.
   Nws twb foom koob hmoov lawm,
   kuv muab thim tsis tau.
  21Tsis pom muaj kev txom nyem
   los rau Yakhauj,
  thiab tsis pom muaj kev ceeblaj
   los rau Yixayee.
  Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv
   nrog nraim lawv,
  thiab muaj suab qw tias
   ib tug vajntxwv nyob hauv lawv.
  22Vajtswv coj lawv
   tawm hauv Iyi tebchaws los,
  nws zoo yam nkaus li
   tus kub nyuj qus rau lawv.
  23Tsis muaj kev tso dab tom Yakhauj,
   tsis muaj kev saib yaig
   saib sij txov Yixayee.
  Nimno luag yuav hais txog Yaukauj
   thiab Yixayee tias,
   ‘Saib Vajtswv tau ua li cas lawm.’
  24Saib maj, ib haiv neeg sawv tsees
   yam nkaus tus maum tsov ntxhuav,
  thiab sawv ntsug yam nkaus
   tus txiv tsov ntxhuav,
  tsis yeem pw mus txog
   thaum uas noj tus qauv,
   thiab haus tej uas nws tom tau li ntshav.”
25Ces Npalaj txawm hais rau Npala‑as tias, “Tsis txhob tsawm foom thiab tsis txhob foom koob hmoov rau lawv kiag li.” 26Mas Npal‑as teb Npalaj tias, “Kuv twb hais rau koj tias, Txhua yam uas Yawmsaub hais, kuv yuav tsum ua raws nraim, los tsis yog?”

Npala‑as cev Vajtswv lus zaum peb

27Npalaj txawm hais rau Npala‑as tias, “Cia li nrog kuv mus, kuv yuav coj koj mus dua ib qho chaw. Tej zaum Vajtswv yuav txaus siab cia koj tuaj qhov chaw ntawd pab kuv tsawm foom lawv.” 28Npalaj txawm coj Npala‑as mus txog lub ncov roob Pe‑au uas ntsia ntsoov rau ntuj nrag teb do. 29Npala‑as hais rau Npalaj tias, “Koj ua xya lub thaj xyeem rau kuv siv thiab npaj xya tus txiv nyuj xya tus txiv yaj rau kuv ntawm no.” 30Npalaj txawm ua raws li Npala‑as hais, mas muab ib tug txiv nyuj nrog ib tug txiv yaj xyeem rau saum txhua lub thaj.