23

Boh Hiăp Balaam Tal Sa Mơ̆ng Ơi Adai

1Balaam laĭ, “Pơdơ̆ng đĭ bĕ kơ kâo tơjuh boh kơnưl pơ anai, laih anŭn prap pre bĕ kơ kâo tơjuh drơi rơmô tơno hăng tơjuh drơi triu tơno.” 2Balak ngă tui hăng Balaam rơkâo laih anŭn dua ƀing gơñu pơyơr đĭ sa drơi rơmô tơno hăng sa drơi triu tơno ƀơi rĭm kơnưl anŭn.
3Giŏng anŭn, Balaam pơhiăp hăng Balak, “Dŏ bĕ jĕ ƀơi gơnam pơyơr ih anai jăng jai kâo nao pơ anŭn. Năng ai Yahweh či rai bưp kâo yơh. Hơget tơlơi Ñu pơrơđah kơ kâo, kâo či ruai kơ ih yơh.” Giŏng anŭn, ñu đuaĭ nao pơ anih kơdư ƀhang ƀhač.
4Ơi Adai bưp ñu laih anŭn Balaam laĭ, “Kâo hơmâo prap pre laih tơjuh boh kơnưl ngă yang laih anŭn ƀơi rĭm kơnưl kâo hơmâo pơyơr đĭ sa drơi rơmô tơno hăng sa drơi triu tơno.”
5Yahweh pioh boh hiăp ƀơi amăng bah Balaam hăng laĭ, “Wơ̆t glaĭ bĕ pơ Balak hăng brơi kơ ñu boh hiăp anai.”
6Tui anŭn, ñu wơ̆t glaĭ pơ Balak hăng ƀuh gơ̆ hlak dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi gơnam ngă yang gơ̆, wơ̆t hăng abih bang ƀing khua lŏn čar Môab mơ̆n. 7Giŏng anŭn, Balaam pơhiăp tơbiă boh hiăp ñu mơ̆ng Ơi Adai:
  “Balak ba kâo tơbiă mơ̆ng čar Aram,
   pơtao Môab ba rai kâo mơ̆ng khul čư̆ čan gah ngŏ̱.
  Ñu laĭ, ‘Rai bĕ, hơtŏm păh bĕ ƀơi Yakôb brơi kơ kâo;
   rai bĕ, pơhiăp pơkơdơ̆ng bĕ hăng Israel.’
  8Hiư̆m kâo dưi hơtŏm păh ƀơi ƀing Ơi Adai ƀu hơtŏm păh lĕ?
   Hiư̆m kâo thâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing hlơi pô Ơi Adai ƀu pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ ôh lĕ?
  9Mơ̆ng khul kơčŏng čư̆ pơtâo kâo ƀuh ƀing gơñu,
   mơ̆ng khul anih glông kâo lăng ƀing gơñu.
  Kâo ƀuh sa tơpul mơnuih hơdip hơjăn
   ƀu pơgop ôh gơñu pô jing sa kơnung djuai hrŏm hăng ƀing kơnung djuai pơkŏn.
  10Hlơi pô dưi yap kơnung djuai Yakôb lu hrup hăng ƀruih lŏn
   ƀôdah yap mrô sa črăn amăng pă̱ ƀing Israel lĕ?
  Brơi bĕ kâo djai hrup hăng ƀing tơpă hơnơ̆ng djai rơnŭk rơnua,
   laih anŭn brơi bĕ tơlơi hơnăl tuč kâo hrup hăng hơdôm tơlơi hơnăl tuč gơñu!”
11Balak pơhiăp hăng Balaam, “Hơget tơlơi ih hơmâo ngă laih kơ kâo lĕ? Kâo ba rai ih kiăng hơtŏm păh kơ ƀing rŏh ayăt kâo, samơ̆ ih ƀu hơmâo ngă tơlơi hơget gĕt ôh samơ̆ bơni hiam kơ ƀing gơñu dơ̆ng!”
12Ñu laĭ glaĭ, “Kâo ƀu či khŏm pơhiăp hơget tơlơi Yahweh hơmâo pioh laih ƀơi amăng bah kâo ôh hă?”

Boh Hiăp Balaam Tal Dua Mơ̆ng Ơi Adai

13Giŏng anŭn, Balak pơhiăp hăng gơ̆, “Rai bĕ hăng kâo ƀơi anih pơkŏn dơ̆ng jing anih ih dưi ƀuh ƀing gơñu; ih či ƀuh ƀiă amăng ƀing gơñu đôč ƀu ƀuh abih bang ƀing gơñu ôh. Laih anŭn mơ̆ng anih anŭn, hơtŏm păh bĕ ƀing gơñu brơi kơ kâo.” 14Tui anŭn, ñu ba Balaam pơ đang hơma Zôphim ƀơi kơčŏng čư̆ Pisgah; pơ anŭn yơh ñu pơdơ̆ng đĭ tơjuh boh kơnưl ngă yang laih anŭn pơyơr đĭ sa drơi rơmô tơno hăng sa drơi triu tơno ƀơi rĭm kơnưl anŭn.
15Balaam laĭ kơ Balak, “Dŏ bĕ pơ anai jĕ ƀơi gơnam pơyơr ih tơdang kâo nao bưp Yahweh pơ anih anŭn.”
16Yahweh bưp Balaam laih anŭn pioh boh hiăp ƀơi amăng bah gơ̆ hăng laĭ, “Wơ̆t glaĭ pơ Balak bĕ laih anŭn brơi kơ ñu boh hiăp anai.”
17Tui anŭn, ñu wơ̆t glaĭ pơ Balak hăng ƀuh gơ̆ hlak dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi gơnam pơyơr gơ̆ wơ̆t hăng ƀing khua lŏn čar Môab mơ̆n. Balak tơña kơ ñu, “Hơget tơlơi Yahweh laĭ laih lĕ?”
18Giŏng anŭn, ñu pơhiăp tơbiă boh hiăp mơ̆ng Ơi Adai:
  “Rai bĕ, Ơ pơtao Balak, laih anŭn hơmư̆ bĕ;
   hơmư̆ kâo bĕ, Ơ ană đah rơkơi Zippôr.
  19Ơi Adai ƀu djơ̆ mơnuih ôh, tui anŭn Ñu ƀu dưi ƀlŏr ôh,
   kŏn djơ̆ kar hăng ană mơnuih lơi, tui anŭn Ñu khŏm ƀu pơplih hĭ ôh tơlơi pơmĭn Ñu.
  Djơ̆ mơ̆ Ñu pơhiăp hăng ƀu ngă pơgiŏng hĭ ôh?
  Djơ̆ mơ̆ Ñu ƀuăn hăng ƀu pơkrĕp truh hĭ ôh?
  20Kâo hơmâo mă tŭ laih tơlơi pơđar kiăng kơ bơni hiam;
   Ơi Adai hơmâo bơni hiam laih, tui anŭn kâo ƀu dưi pơplih hĭ ôh tơlơi Ñu hơmâo pơhiăp laih.

  21“Tui anŭn, arăng ƀu ƀuh ôh tơlơi mơyŭn sat amăng ƀing Yakôb,
   laih anŭn kŏn ƀuh tơlơi tơnap tap amăng ƀing Israel lơi.
  Yuakơ Yahweh Ơi Adai gơñu dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu;
   ƀing gơñu ur dreo yuakơ pơtao dŏ amăng ƀing gơñu.
  22Ơi Adai ba tơbiă laih ƀing gơñu mơ̆ng čar Êjip;
   ƀing gơñu hơmâo tơlơi kơtang pơblah hrup hăng sa drơi rơmô glai.
  23Ƀu hơmâo tơlơi pơjâo pơăm pă ôh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yakôb,
   kŏn hơmâo tơlơi pơjâo hơgŏm pă lơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel.
  Yuakơ hlak anai arăng či pơhiăp yua mơ̆ng ƀing Yakôb
   laih anŭn či laĭ yua mơ̆ng ƀing Israel tui anai,
  ‘Lăng bĕ, bruă Ơi Adai hơmâo ngă laih adih kơ ƀing gơñu!’
  24Ƀing mơnuih anai tơgŭ lua kar hăng rơmung dŭl ania,
  ƀing gơñu pơtơgŭ gơñu pô kar hăng rơmung dŭl tơno;
   laih anŭn ñu ƀu pơdơi ôh tơl ñu hơmâo ƀơ̆ng añăm hlô mơnơ̆ng
   hăng mơñum drah hlô mơnơ̆ng ñu hơmâo mă laih.”
25Giŏng anŭn, Balak laĭ kơ Balaam, “Anăm hơtŏm păh kơ ƀing gơñu ôh laih anŭn kŏn bơni hiam kơ ƀing gơñu lơi!”
26Balaam laĭ glaĭ, “Kâo ƀu hơmâo laĭ kơ ih ôh hă, kâo khŏm ngă tui hơget tơlơi Yahweh pơtă?”

Boh Hiăp Balaam Tal Klâo Mơ̆ng Ơi Adai

27Giŏng anŭn, Balak laĭ kơ Balaam, “Rai bĕ, brơi kâo ba ih nao pơ anih pơkŏn dơ̆ng. Năng ai Ơi Adai či mơak kiăng djru kâo laih anŭn brơi kơ ih hơtŏm păh ƀing gơñu mơ̆ng anih anŭn.” 28Laih anŭn Balak ba Balaam nao pơ kơčŏng čư̆ Pheôr, jing anih dưi lăng ƀuh anih tơdron tač.
29Balaam laĭ, “Pơdơ̆ng bĕ kơ kâo tơjuh boh kơnưl ngă yang laih anŭn prap pre bĕ tơjuh drơi rơmô tơno hăng tơjuh drơi triu tơno kơ kâo.” 30Balak ngă tui tơlơi Balaam rơkâo laih anŭn pơyơr đĭ sa drơi rơmô tơno hăng sa drơi triu tơno ƀơi rĭm kơnưl ngă yang anŭn.