24

1Ba-lam thấy rằng CHÚA muốn chúc phước cho Ít-ra-en nên ông không tìm các điềm lạ mà nhìn về hướng sa mạc. 2Khi Ba-lam thấy dân Ít-ra-en đóng trại theo chi tộc thì Thần Linh của Thượng Đế nhập vào ông, 3rồi ông diễn thuyết như sau:
  “Đây là lời diễn thuyết của Ba-lam, con trai Bê-ô,
   bài diễn thuyết của người nhìn thấy rõ;
  4bài diễn thuyết của người nghe được lời Thượng Đế.
   Ta thấy một viễn tượng từ Đấng Toàn Năng,
  Mắt ta vẫn mở khi ta sấp mình trước mặt Ngài.
  5Dân chúng Gia-cốp ơi, lều các ngươi rất đẹp!
   Còn nhà cửa các ngươi cũng vậy, hỡi người Ít-ra-en!
  6Lều các ngươi trải ra như thung lũng,
   như những mảnh vườn bên cạnh dòng sông.
  Giống như các cây ngũ vị hương do CHÚA trồng,
   như cây hương nam mọc cạnh suối nước.
  7Các lu nước Ít-ra-en bao giờ cũng đầy,
   và mùa màng họ luôn tràn ngập nước.
  Vua họ cao sang hơn A-gác;
   Nước họ sẽ cường thịnh.
  8Thượng Đế mang họ ra khỏi Ai-cập;
   họ mạnh như trâu rừng.
  Họ sẽ đánh bại quân thù mình
   và bẻ gãy xương kẻ thù;
  Họ sẽ dùng tên bắn quân thù.
  9Như sư tử, họ chuẩn bị vồ mồi;
   như sư tử cái không ai dám đánh thức.
  Ai chúc phước họ sẽ được phước,
   Ai nguyền rủa họ sẽ bị nguyền rủa.”
10Lúc đó Ba-lác vô cùng tức giận với Ba-lam. Ông đập tay xuống giận dữ bảo Ba-lam, “Tôi kêu ông đến đây để nguyền rủa kẻ thù tôi nhưng ông lại chúc phước cho chúng ba lần. 11Bây giờ hãy về đi! Tôi hứa sẽ trả tiền công hậu cho ông, nhưng CHÚA làm cho ông mất phần đó rồi.”
12Ba-lam nói với Ba-lác, “Khi ông sai sứ đến với tôi, tôi đã bảo họ rằng: 13‘Dù Ba-lác cho tôi cả lâu đài đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm nghịch lại mệnh lệnh CHÚA. Tự tôi không thể làm điều gì, dù tốt hay xấu, nhưng tôi phải làm điều CHÚA dạy.’ 14Bây giờ tôi đi trở về cùng dân cư của tôi, nhưng tôi sẽ cho ông biết những gì dân nầy sẽ làm cho dân ông trong tương lai.”

Bài diễn thuyết cuối cùng
của Ba-lam

15Rồi Ba-lam diễn thuyết như sau:
  “Đây là lời diễn thuyết của Ba-lam, con trai Bê-ô,
  bài diễn thuyết của người nhìn thấy rõ;
  16Đây là lời diễn thuyết của người nghe được lời phán của Thượng Đế.
   Ta biết rõ Đấng Chí Cao.
  Ta thấy một dị tượng của Đấng Toàn Năng,
   Mắt ta vẫn mở khi ta sấp mình trước mặt Ngài.
  17Ta thấy đấng sẽ đến trong tương lai,
   Đấng sẽ đến, nhưng không đến ngay.
  Một ngôi sao sẽ ra từ dòng dõi Gia-cốp;
   Một Đấng cầm quyền sẽ xuất thân từ Ít-ra-en.
  Người sẽ chà đạp các đầu của Mô-áp
   và đập nát sọ của các con trai Sết.
  18Ê-đôm sẽ bị thất thế;
   Xứ Ê-đôm, kẻ thù của họ, sẽ bị chiếm.
  Nhưng Ít-ra-en sẽ trở nên phú cường.
  19Một lãnh tụ sẽ ra từ con cháu Gia-cốp.
   Người sẽ tiêu diệt những kẻ sót lại trong thành.”
20Rồi Ba-lam nhìn thấy A-ma-léc và nói:
  “A-ma-léc là dân tộc quan trọng nhất,
   nhưng cuối cùng A-ma-léc sẽ bị tiêu diệt.”
21Rồi Ba-lam nhìn thấy người Kê-nít và nói:
  “Nhà cửa ngươi an toàn như tổ chim trên ghềnh đá.
  22Nhưng các ngươi là người Kê-nít sẽ bị đốt tiêu;
   A-xy-ri sẽ bắt các ngươi đi.”
23Rồi Ba-lam diễn giảng tiếp:
  “Khi Thượng Đế làm điều đó thì không còn ai sống nổi.
  24Tàu bè sẽ giương buồm từ các bờ biển đảo Chíp
   Chúng sẽ đánh bại A-xy-ri cùng Ê-be,
   nhưng chính chúng cũng sẽ bị tiêu diệt.”
25Sau đó Ba-lam lên đường trở về nhà mình, còn Ba-lác cũng lên đường.