24

1Thaus Npala‑aa pum tas Yawmsaub txaus sab foom koob moov rua Yixayee, tes nwg tsw moog saib yaig saib swj le yaav taag lug lawm, nwg ca le saib ntsoov rua tebchaws moj saab qhua. 2Nwg tsaa muag saib pum cov Yixayee tsuam chaw nyob ib xeem nyob ua ib pawg. Mas Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav nwg lub sab, 3nwg txawm ua lug zaaj lug zuag cev lug has tas,
  “Nuav yog Npe‑au tug tub Npala‑aa tej lug,
   yog tug kws lub qhov muag
   pum tseeb lawm tej lug,
  4yog tug kws nov Vaajtswv tej lug le lug.
   Nwg ua yug quas toog pum
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  hab nwg qaug lawm
   tassws nwg lub qhov muag pum tseeb.
  5Yakauj 'e, koj tej tsev ntaub
   zoo nkauj kawg le lauj!
  Yixayee 'e, koj tej zej zog
   kuj zoo nkauj lauj!.
  6Yaam nkaus le tej haav kws nthuav daav,
   hab zoo yaam le lub vaaj
   kws nyob ntawm ntug dej,
  hab zoo yaam le tej ntoo tsw qaab
   kws Yawmsaub cog ca,
  hab yaam le tej ntoo cab
   kws nyob ntawm ntug dej.
  7Dej yuav ndwg huv puab tej thoob lug,
   puab tej tub ki yuav muaj dej ntau.
  Puab tug vaajntxwv
   yuav luj dua vaajntxwv Aka,
   hab puab lub tebchaws yuav vaam meej.
  8Vaajtswv coj puab tawm
   huv Iyi tebchaws lug,
  puab zoo yaam nkaus le
   tug kub nyuj qus.
  Puab yuav noj tej tebchaws
   kws ua yeeb ncuab,
  hab muab tej pob txhaa luv ua tej ywb yaav,
   hab tua xub chob luas.
  9Puab plab lua pw yaam le
   tug txwv tsuv ntxhuav
  hab yaam le tug maum tsuv ntxhuav.
   Leejtwg yuav kaav tsaa kuas puab sawv?
  Thov ca tug kws foom koob moov rua mej
   tau koob moov,
  thov ca tug kws tsawm foom mej
   raug tsawm foom.”
10Npalaj txawm npau tawg rua Npala‑aa, txhad npuaj teg hab has rua Npala‑aa tas, “Kuv hu koj tuaj tsawm foom kuv cov yeeb ncuab, tassws koj foom koob moov rua puab peb zag lawm. 11Koj ca le tswv rov moog rua koj vaaj koj tsev. Kuv tub has rua koj tas, Kuv yeej yuav muab koj saib hlub, tassws Yawmsaub taav tsw kheev koj tau lawm.” 12Tes Npala‑aa has rua Npalaj tas, “Kuv tsw tau has rua koj cov tub xaa xuv le nuav lov? 13‘Txawm yog Npalaj yuav muab nwg lub tsev kws muaj nyaj muaj kub puv nkaus rua kuv los kuv yuav ua tsw tau ib yaam daabtsw dhau Yawmsaub tej lug, tsw has ua zoo lossws ua phem lawv le kuv lub sab. Yawmsaub has le caag kuv tsuas has le ntawd xwb.’ 14Nwgnuav kuv yuav rov qaab moog rua kuv cov tuabneeg. Koj ca le lug, kuv yuav qha koj paub tas yaav tom hauv ntej haiv tuabneeg ntawd yuav ua le caag rua koj haiv tuabneeg.”

Npala‑aa cev Vaajtswv lug zag plaub

15Nwg txawm ua lug zaaj lug zuag cev lug has tas,
  “Nuav yog Npe‑au tug tub Npala‑aa tej lug,
   yog tug kws lub qhov muag pum
   tseeb lawm tej lug,
  16yog tug kws nov Vaajtswv tej lug le lug
   hab paub txug tug kws
   luj dua ndais tug tswvyim.
  Nwg ua yug quas toog pum
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  hab nwg qaug lawm,
   tassws nwg lub qhov muag pum tseeb.
  17Kuv pum puab,
   tassws tsw yog taamswm nuav,
  kuv saib ntsoov puab,
   tassws tsw yog lub swjhawm ze nuav.
  Ib lub nub qub yuav tawm huv Yakhauj lug,
   ib tug cwj yuav tawm huv Yixayee lug,
  yuav tsoo Mau‑a lub hauv plaj,
   hab yuav rhuav tshem Sej caaj ceg suavdawg.
  18Entoo tebchaws yuav poob rua lwm tug,
   hab Xe‑i kws ua yeeb ncuab rua cov Yixayee
   yuav poob rua lwm tug,
  tassws Yixayee yuav muaj zug
   heev quas zug.
  19Ib tug yuav tawm huv Yakhauj
   lug tswjfwm kaav,
  hab ua kuas cov kws tswv dim huv lub moos
   puam tsuaj taag.”

Npala‑aa cev lug zag kawg

20Npala‑aa tsaa muag saib rua cov Amalej hab ua lug zaaj lug zuag cev lug has tas,
  “Cov Amalej yog lub tebchaws kws ua thawj,
   tassws thaus kawg yuav raug puam tsuaj.”
21Hab nwg tsaa muag saib cov Khenai hab ua lug zaaj lug zuag cev lug has tas,
  “Koj lub chaw nyob ruaj khov
   hab koj lub zeg nyob huv qhov zeb.
  22Txawm le ntawd los cov Khenai
   yuav raug puam tsuaj taag,
   rua thaus cov Asu nteg mej.”
23Npala‑aa kuj ua lug zaaj lug zuag cev lug has tas,
  “Au, thaus Vaajtswv ua le nuav
   leejtwg yuav nyob tau?
  24Tej nkoj deg yuav tuaj
   huv lub moos Khithi tuaj
  hab ntaus yeej Asu hab Enpaw,
   tassws tej nkoj hov
   yuav raug puam tsuaj hab.”
25Tes Npala‑aa txawm sawv tseeg rov moog rua nwg vaaj nwg tsev. Hab Npalaj kuj taug kev moog tsev hab.