24

1Thaum Npala‑as pom tias Yawmsaub txaus siab foom koob hmoov rau Yixayee, ces nws tsis mus saib yaig saib sij li yav tag los lawm, nws cia li ntsia ntsoov rau tebchaws moj sab qhua. 2Nws tsa muag ntsia pom cov Yixayee tsuam chaw nyob ib xeem nyob ua ib pawg. Mas Vajtswv tus Ntsuj Plig los kav nws lub siab, 3nws txawm ua lus zaj lus zuag cev lus hais tias,
  “No yog Npe‑au tus tub Npala‑as tej lus,
   yog tus uas lub qhov muag
   pom tseeb lawm tej lus,
  4yog tus uas hnov Vajtswv tej lus li lus.
   Nws ua yog toog pom
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  thiab nws ntog lawm
   tiamsis nws lub qhov muag pom tseeb.
  5Yakauj 'e, koj tej tsev ntaub
   zoo nkauj kawg li lauj!
  Yixayee 'e, koj tej zej zog
   kuj zoo nkauj lauj!.
  6Yam nkaus li tej hav uas nthuav dav,
   thiab zoo yam li lub vaj
   uas nyob ntawm ntug dej,
  thiab zoo yam li tej ntoo tsw qab
   uas Yawmsaub cog cia,
  thiab yam li tej ntoo ciab
   uas nyob ntawm ntug dej.
  7Dej yuav ntws hauv lawv tej thoob los,
   lawv tej tub ki yuav muaj dej ntau.
  Lawv tus vajntxwv yuav loj dua vajntxwv Aka,
   thiab lawv lub tebchaws yuav vam meej.
  8Vajtswv coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los,
   lawv zoo yam nkaus li tus kub nyuj qus.
  Lawv yuav noj tej tebchaws
   uas ua yeeb ncuab,
  thiab muab tej pob txha lov ua tej ywb yav,
   thiab tua xub chob luag.
  9Lawv pliab lua pw yam li tus txiv tsov ntxhuav
   thiab yam li tus maum tsov ntxhuav.
   Leejtwg yuav kav tsa kom lawv sawv?
  Thov cia tus uas foom koob hmoov rau nej
   tau koob hmoov,
  thov cia tus uas tsawm foom nej
   raug tsawm foom.”
10Npalaj txawm npau taws rau Npala‑as, thiaj npuaj teg thiab hais rau Npala‑as tias, “Kuv hu koj tuaj tsawm foom kuv cov yeeb ncuab, tiamsis koj foom koob hmoov rau lawv peb zaug lawm. 11Koj cia li khiav rov mus rau koj vaj koj tsev. Kuv twb hais rau koj tias, Kuv yeej yuav muab koj saib hlob, tiamsis Yawmsaub tav tsis kheev koj tau lawm.” 12Ces Npala‑as hais rau Npalaj tias, “Kuv tsis tau hais rau koj cov tub xa xov li no lov? 13‘Txawm yog Npalaj yuav muab nws lub tsev uas muaj nyiaj muaj kub puv nkaus rau kuv los kuv yuav ua tsis tau ib yam dabtsi dhau Yawmsaub tej lus, tsis hais ua zoo lossis ua phem raws li kuv lub siab. Yawmsaub hais li cas kuv tsuas hais li ntawd xwb.’ 14Nimno kuv yuav rov qab mus rau kuv cov neeg. Koj cia li los, kuv yuav qhia koj paub tias yav tom hauv ntej haiv neeg ntawd yuav ua li cas rau koj haiv neeg.”

Npala‑as cev Vajtswv lus zaum plaub

15Nws txawm ua lus zaj lus zuag cev lus hais tias,
  “No yog Npe‑au tus tub Npala‑as tej lus,
   yog tus uas lub qhov muag
   pom tseeb lawm tej lus,
  16yog tus uas hnov Vajtswv tej lus li lus
   thiab paub txog tus uas
   loj dua ntais lub tswvyim.
  Nws ua yog toog pom
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  thiab nws ntog lawm,
   tiamsis nws lub qhov muag pom tseeb.
  17Kuv pom lawv,
   tiamsis tsis yog tamsim no,
  kuv ntsia ntsoov lawv,
   tiamsis tsis yog lub sijhawm ze no.
  Ib lub hnub qub yuav tawm hauv Yakhauj los,
   ib tug cwj yuav tawm hauv Yixayee los,
  yuav tsoo Mau‑a lub hauv pliaj,
   thiab yuav rhuav tshem Sej caj ces sawvdaws.
  18Edoo tebchaws yuav poob rau lwm tus,
   thiab Xe‑i uas ua yeeb ncuab rau cov Yixayee
   yuav poob rau lwm tus,
  tiamsis Yixayee yuav muaj zog
   heev zuj zus.
  19Ib tug yuav tawm
   hauv Yakhauj los tswjhwm kav,
  thiab ua kom cov uas khiav dim
   hauv lub moos puam tsuaj tag.”

Npala‑as cev lus zaum kawg

20Npala‑as tsa muag ntsia rau cov Amalej thiab ua lus zaj lus zuag cev lus hais tias,
  “Cov Amalej yog lub tebchaws uas ua thawj,
   tiamsis thaum kawg yuav raug puam tsuaj.”
21Thiab nws tsa muag ntsia cov Khenai thiab ua lus zaj lus zuag cev lus hais tias,
  “Koj lub chaw nyob ruaj khov
   thiab koj lub zes nyob hauv qhov zeb.
  22Txawm li ntawd los cov Khenai
   yuav raug puam tsuaj tag,
   rau thaum cov Asu ntes nej.”
23Npala‑as kuj ua lus zaj lus zuag cev lus hais tias,
  “Au, thaum Vajtswv ua li no
   leejtwg yuav nyob tau?
  24Tej nkoj deg yuav tuaj
   hauv lub moos Khithi tuaj
   thiab ntaus yeej Asu thiab Enpaw,
  tiamsis tej nkoj ntawd
   yuav raug puam tsuaj thiab.”
25Ces Npala‑as txawm sawv tsees rov mus rau nws vaj nws tsev. Thiab Npalaj kuj taug kev mus tsev thiab.