24

1⟨Mbaa^laa^am⟩ hiuv duqv Ziouv a'hneiv ceix fuqv bun I^saa^laa^en Mienh, ninh ziouc maiv zoux haaix nyungc faatv hnangv da'hnaav nzunc nor. Ninh huin mingh mangc deic-bung-huaang, 2buatc I^saa^laa^en Mienh ziux yietc fingx yietc fingx corng ndopv-liuh yiem ninh mbuo nyei ciangv. Tin-Hungh nyei Singx Lingh njiec daaih yiem jienv ninh, 3ninh ziouc douc naaiv deix waac,
  “Naaiv se Mbe^o nyei dorn, Mbaa^laa^am, douc nyei waac.
   Se m'zing tong nyei mienh douc waac gorngv,
  4dongh haiz Tin-Hungh nyei waac wuov dauh douc nyei waac.
   Yie nyei m'zing tong, haih mangc duqv buatc
    Nernh Jiex Wuov Dauh hinc yaangh nyei sic.
  5“O Yaakopv nyei zeiv-fun aac, meih mbuo nyei ndopv-liuh nzueic haic.
  O I^saa^laa^en Mienh aac, meih mbuo nyei ciangv za'gengh kuh mangc.
  6“Meih mbuo hnangv horngz cuotv mingh jangv nyei nor,
   hnangv yiem ndaaih hlen nyei huingx.
  Hnangv Ziouv zuangx nyei ⟨aa^lo miev-ndaang,⟩
   hnangv yiem wuom-hlen nyei si^ndaa zongh ndiangx.
  7Wuom oix liouc cuotv ninh mbuo nyei tongv,
   ninh mbuo nyei zeiv-fun oix yiem maaih wuom camv nyei dorngx.
  “Ninh mbuo nyei hungh oix gauh hlo jiex Aagakc Hungh,
   ninh mbuo nyei guoqv yaac oix duqv njang-laangc.
  8“Tin-Hungh dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung,
   ninh mbuo maaih qaqv hnangv hieh ngongh nor.
  Ninh mbuo naqv nzengc win-wangv nyei guoqv,
   wuotv win-wangv nyei mbungv nauv nzengc,
   longc forng-cang buonv tong ninh mbuo.
  9Ninh mbuo mbaapv njiec bueix jienv hnangv sienh gouv,
   yaac hnangv sienh nyeiz, haaix dauh gaamv mingh heuc ninh mbuo jiez sin?
  “Haaix dauh buang waac meih mbuo, tov bun wuov dauh duqv fuqv.
   Haaix dauh zioux meih mbuo, tov bun wuov dauh zuqc zioux.”
10Mbaalaakv qiex jiez! haic Mbaa^laa^am, ninh ziouc mbaix buoz-zaangv-taatv, doix Mbaa^laa^am gorngv, “Yie heuc meih daaih tengx yie zioux win-wangv. Daaux nzuonx meih buang waac bun ninh mbuo buo nzunc. 11Ih zanc meih biaux nzuonx meih nyei dorngx aqv. Yie gorngv oix bun zingh nyeic hlo nyei, mv baac Ziouv dangv jienv bun meih maiv duqv zipv.”
12Mbaa^laa^am dau Mbaalaakv, “Yie m'daaih mbuox jiex meih paaiv daaih nyei mienh, 13‘Maiv gunv Mbaalaakv zorqv nzengc buangv hungh dinc nyei jiem nyaanh bun yie, yie yaac maiv haih zoux jiex ndaangc Ziouv mbuox nyei waac, ei yie ganh nyei za'eix zoux longx fai zoux waaic. Ziouv hnangv haaix nor gorngv, yie yaac oix zuqc hnangv wuov nor gorngv.’ 14Ih zanc yie nzuonx yie nyei buonv-fingx mienh wuov mv baac daaih maah! Yie mbuox meih nqa'haav hingv naaiv fingx I^saa^laa^en Mienh oix hnangv haaix nor zoux bun meih nyei baeqc fingx.”

Mbaa^laa^am Douc Da'feix Nzunc Waac

15Mbaa^laa^am ziouc douc naaiv deix waac,
  “Naaiv se Mbe^o nyei dorn, Mbaa^laa^am, douc nyei waac.
   Se m'zing tong nyei mienh douc waac gorngv,
  16dongh haiz Tin-Hungh nyei waac wuov dauh douc nyei waac,
   se Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh bun hiuv nyei jauv.
   Yie nyei m'zing tong haih mangc duqv buatc
    nernh jiex nyei Tin-Hungh hinc yaangh nyei sic.
  17“Yie buatc ninh mv baac maiv zeiz ih zanc.
   Yie mangc ninh mv baac maiv zeiz fatv nyei.
  Oix maaih norm hleix yiem Yaakopv nyei zeiv-fun cuotv daaih,
  maaih hungh nyei ndaangh ngau yiem I^saa^laa^en Mienh cuotv.
  Ninh oix mborqv huv Mo^apc Mienh nyei biorngh,
   yaac baaic nzengc Setv nyei zeiv-fun.
  18E^ndom oix zuqc suei benx ganh dauh nyei.
   Ninh nyei win-wangv, Se^i, yaac oix zuqc mienh hingh.
  Mv baac I^saa^laa^en Mienh oix henv jienv faaux.
  19Maaih dauh Yaakopv nyei zeiv-fun oix cuotv daaih gunv.
   Ninh oix mietc nzengc yiem zingh mborqv liuz jaax zengc njiec nyei mienh.”

Mbaa^laa^am Douc Nqa'haav Laai Nyei Waac

20Yiem Mbaa^laa^am buatc hinc yaangh nyei sic ninh buatc Aa^maa^lekv Mienh ziouc douc naaiv deix waac,
  “Yiem maanc guoqv Aa^maa^lekv zoux da'yietv,
   mv baac setv mueiz ninh zungv zuqc baaic nzengc.”
21Ninh aengx buatc Kenai Mienh ziouc douc waac gorngv,
  “Meih yiem nyei dorngx se wuonv haic,
   meih nyei lauz yiem mbaengx-ngaamh gu'nyuoz.
  22Maiv gunv hnangv naaic meih mbuo Kenai Mienh oix zuqc mietc.
   Atc^su Mienh oix caangv meih mbuo mingh ndongc haaix lauh?”
23Mbaa^laa^am aengx douc waac gorngv,
  “Kouv aav loh! Tin-Hungh hnangv naaiv zoux,
   haaix dauh haih maaih maengc ziangh?
  24Maaih mienh nzaeng nzangv yiem Kitv^tim Guoqv daaih
   zoux bun Atc^su caux E^mbe zuqc baaic,
   mv baac ninh mbuo ganh yaac oix zuqc mietc.”
25Gorngv liuz, Mbaa^laa^am jiez sin nzuonx aqv. Mbaalaakv yaac ziux ninh ganh nyei jauv nzuonx mi'aqv.