25

Yixayee pe dab Npa‑as ntawm Pe‑au

1Thaum cov Yixayee nyob ntawm Sithi, cov pejxeem txawm pib deev Mau‑a tej ntxhais. 2Cov ntxhais ntawd txawm yaum cov Yixayee mus nrog lawv xyeem qhov txhia chaw rau lawv tej dab, mas cov Yixayee thiaj nrog lawv noj haus thiab pe lawv tej dab. 3Ua li ntawd cov Yixayee thiaj ua koom tu dab Npa‑as ntawm Pe‑au. Yawmsaub txojkev npau taws thiaj tshwm plaws rau cov Yixayee. 4Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li muab Yixayee cov thawj coj mus tua ziab tshav ntuj rau ntawm Yawmsaub xubntiag, kom Yawmsaub txojkev chim npau taws heev thiaj li thim ntawm cov Yixayee mus.” 5Mauxe thiaj hais rau cov Yixayee uas tu plaub tias, “Nej txhua tus cia li muab nej cov neeg uas ua koom tu dab Npa‑as ntawm Pe‑au tua pov tseg.”
6Ua ciav txawm muaj ib yawg Yixayee coj ib tug pojniam uas yog neeg Midee los rau hauv nws lub tsev tab meeg Mauxe thiab tab meeg ib tsoom Yixayee sawvdaws rau thaum lawv tabtom quaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 7Thaum Fineha uas yog Ele‑axa tus tub thiab yog tus pov thawj Aloo tus xeeb ntxwv pom li ntawd, nws txawm sawv tsees hauv cov pejxeem mus. Nws tuav rawv ib rab hmuv 8raws yawg Yixayee ntawd qab mus rau hauv lub tsev thiab tib nkaug hmuv tshab plaws tus yawg Yixayee thiab tus pojniam ntawd. Mas tej vij sub vij sw hauv cov Yixayee thiaj tu lawm. 9Txawm li cas kuj xij cov uas raug vij sub vij sw tuag muaj ob vam plaub txhiab leej.
10Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 11“Fineha uas yog Ele‑axa tus tub thiab yog tus pov thawj Aloo tus xeeb ntxwv tau tswj kuv txojkev npau taws rau cov Yixayee, rau qhov nws khib xeeb ib yam li kuv khib xeeb cov pejxeem, kuv thiaj tsis muab lawv ua kom puam tsuaj rau thaum uas kuv khib xeeb. 12Yog li no cia li hais rau Fineha tias, ‘Kuv cog lus sib raug zoo rau nws. 13yog tej lus cog rau nws thiab nws caj ces uas yuav ua pov thawj mus ib txhis li, rau qhov nws khib xeeb rau nws tus Vajtswv thiab tau ntxuav tej kev txhaum hauv cov Yixayee.’ ”
14Tus yawg Yixayee uas raug tua ua ke nrog tus pojniam Midee ntawd npe hu ua Xili. Nws yog Xalu uas ua xeem Xime‑oo ib cum li thawj tug tub. 15Tus pojniam Midee uas raug tua ntawd npe hu ua Khoxapi. Nws yog Xuv uas ua cov Midee ib cum li thawj tug ntxhais.
16Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 17“Cia li ua rau cov Midee raug txom nyem thiab ua kom lawv puam tsuaj. 18Rau qhov lawv tej tswvyim phem ua rau nej raug txom nyem rau thaum lawv ntxias nej ntawm Pe‑au uas yog tim tus muam Khoxapi uas yog cov Midee tus thawj li ntxhais uas raug tua rau hnub uas raug vij sub vij sw ntawm Pe‑au.”