28

Định kỳ các tế lễ

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen truyền cho dân chỉ thị sau: "Các lễ vật - các thức ăn đem đốt để dâng hương vị lên cho Ta - phải được dâng vào các thời điểm ấn định.
3Lễ thiêu dâng hằng ngày: gồm hai con cừu đực một tuổi, không vết tích, dùng lửa dâng lên Chúa. 4Dâng một con vào buổi sáng, một con vào buổi tối. 5Đồng thời cũng dâng một phần mười giạ bột mịn (lễ vật ngũ cốc) trộn với một lít rưỡi dầu ép. 6Lễ thiêu hằng dâng này, là tế lễ dùng lửa dâng hương vị lên Chúa như đã được quy định tại núi Si-nai. 7Ngoài ra, phải dâng chung với mỗi con cừu một lít rưỡi rượu mạnh (lễ quán), lấy rượu đổ ra trong Nơi thánh trước mặt Chúa. 8Con cừu dâng vào buổi tối cũng được dâng chung với lễ ngũ cốc và lễ quán như con cừu buổi sáng vậy, và đây cũng là lễ vật dùng lửa dâng hương vị lên Chúa.
9Lễ thiêu dâng ngày sa-bát gồm hai cừu con đực một tuổi, không vết tích; và hai phần mười giạ bột mịn trộn với dầu (lễ vật ngũ cốc) cùng với rượu (lễ quán). 10Lễ thiêu này dâng vào mỗi ngày sa-bát, cộng thêm với lễ thiêu hằng ngày và lễ quán.
11Lễ thiêu dâng đầu tháng: gồm hai con bò tơ đực, một con cừu đực và bảy cừu con đực một tuổi, không vết tích. 12,13Cũng dâng lễ vật ngũ cốc gồm bột mịn trộn dầu: ba phần mười giạ bột mịn trộn dầu chung với mỗi con bò; hai phần mười giạ bột mịn trộn dầu chung với con cừu đực và một phần mười giạ bột mịn trộn dầu chung với mỗi cừu con. Đó là các sinh tế thiêu, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa. 14cùng với mỗi con bò, dâng ba lít rượu (lễ quán); cùng với con cừu đực, hai lít rượu; và một lít rượu cùng với mỗi con cừu con. Đấy là lễ thiêu dâng hằng tháng trong năm. 15Cùng với lễ thiêu, cũng dâng cho Chúa một con dê đực làm lễ chuộc tội, cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày và lễ quán.
16Lễ Vượt qua của Chúa Hằng Hữu vào ngày mười bốn tháng giêng. 17Kể từ ngày mười lăm, người ta sẽ dự lễ bánh không men trong suốt bảy ngày. 18Vào ngày lễ thứ nhất sẽ có một cuộc hội họp thánh. Toàn dân được mời đến dự, nên không ai làm việc nặng nhọc, 19nhưng sẽ dâng lễ thiêu cho Chúa Hằng Hữu. Sinh tế gồm có: hai con bò đực, một con cừu đực và bảy cừu con đực một tuổi, không vết tích. 20,21Cũng dâng lễ vật ngũ cốc gồm bột mịn trộn dầu: ba phần mười giạ chung với mỗi con bò; hai phần mười giạ chung với mỗi con cừu đực và một phần mười giạ chung với mỗi cừu con. 22Ngoài ra, cũng dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội. 23,24Các lễ vật này, (ngoài lễ thiêu dâng hằng ngày và lễ quán) sẽ được dâng liên tiếp trong bảy ngày. Đó là những thức ăn đốt lên để dâng hương vị lên Chúa. 25Đến ngày thứ bảy cũng có một cuộc hội họp thánh, toàn dân được mời dự, nên không ai làm việc nặng nhọc.
26Vào ngày Hoa quả Đầu mùa (Lễ Các Tuần), phải dâng ngũ cốc cho Chúa Hằng Hữu gồm các hoa quả mới gặt hái được. Mọi người sẽ dự cuộc hội họp thánh và không ai làm việc nặng nhọc. 27Lễ thiêu dâng vào dịp này gồm có hai con bò tơ đực, một con cừu đực, bảy cừu con đực một tuổi, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa. 28,29Cũng dâng lễ vật ngũ cốc gồm bột mịn trộn dầu: ba phần mười giạ chung với mỗi con bò; hai phần mười giạ chung với mỗi con cừu đực và một phần mười giạ chung với mỗi cừu con. 30Ngoài ra, cũng dâng một dê đực làm lễ chuộc tội. 31Các lễ vật này được dâng cộng thêm với các lễ thiêu, ngũ cốc và rượu dâng hằng ngày. Sinh tế phải là những con vật không vết tích.