2

Atỡng Tễ Ntốq Máh Tỗp I-sarel Ỡt

1Yiang Sursĩ atỡng Môi-se cớp Arôn neq: 2“Yỗn cũai proai I-sarel táq ntốq ỡt; dũ náq cóq ỡt puai tỗp alới bữm, cớp yống aroâiq táq tếc puai sâu alới. Cóq alới chóh máh dống aroâiq ỡt lavíng chũop Dống Sang Aroâiq, ma cóq alới ỡt yơng bĩq.”
3-9Coah angia mandang loŏh, máh tỗp ca puai aroâiq táq tếc Yuda cóq chóh máh dống aroâiq alới. Cũai ayông máh tỗp ki la neq:

  Tỗp Yuda: Cũai sốt alới la Nasôn con samiang Ami-nadap. Tỗp alới bữn nheq tữh la 74,600 náq.
  Tỗp I-sacar: Cũai sốt alới la Nê-thanel con samiang Suar. Tỗp alới bữn nheq tữh la 54,400 náq.
  Tỗp Sa-bulôn: Cũai sốt alới la E-liap con samiang Hê-lôn. Tỗp alới nheq tữh la 57,400 náq.
  Parỗm nheq tữh alới la 186,400 náq. Tỗp Yuda nâi cỡt tỗp pỡq nhũang.
10-16Coah angia pưn, máh tỗp ca puai aroâiq táq tếc Ruben cóq chóh máh dống aroâiq alới puai máh cũai ayông tỗp alới ớn. Cũai ayông ki la neq:

  Tỗp Ruben: Cũai sốt alới la E-li-sur con samiang Sê-dưr. Tỗp alới bữn nheq tữh la 46,500 náq.
  Tỗp Si-mê-ôn: Cũai sốt alới la Sê-lumiel con samiang Suri-sadai. Tỗp alới bữn nheq tữh la 59,300 náq.
  Tỗp Cát: Cũai sốt alới la E-lia-sap con samiang Dũal. Tỗp alới bữn nheq tữh la 45,650 náq.
  Parỗm nheq tữh tỗp alới ki la 151,450 náq. Tỗp Ruben nâi cỡt tỗp bar pỡq tapun.
17Ỡt mpứng dĩ bar tỗp ca pỡq nhũang cớp bar tỗp ca pỡq ntun cóq tỗp Lê-vi crang Dống Sang Aroâiq. Ma dũ tỗp cóq pỡq pĩeiq puai ntốq alới ỡt, cớp yống aroâiq táq tếc sâu alới bữm, machớng cũai sốt ớn alới.
18-24Coah angia mandang pât máh tỗp ca puai aroâiq táq tếc Ep-ra-im chóh máh dống aroâiq alới puai máh cũai ayông tỗp alới ớn. Máh cũai ayông ki la neq:

  Tỗp Ep-ra-im: Cũai sốt alới la E-li-sama con samiang Ami-hut. Tỗp alới bữn thrỗq cũai 40,500 náq.
  Tỗp Ma-nasê: Cũai sốt alới la Ca-maliel con samiang Phê-dasur. Tỗp alới bữn thrỗq cũai 32,200 náq.
  Tỗp Ben-yamin: Cũai sốt alới la Abi-dan con samiang Kê-dien-i. Tỗp alới bữn thrỗq cũai 35,400 náq.
  Parỗm nheq tữh tỗp alới la 108,100 náq. Nheq tữh tỗp Ep-ra-im nâi cóq pỡq tapun, cỡt tỗp pái.
25-31Coah angia pỡng máh tỗp ca puai aroâiq táq tếc Dan cóq chóh máh dống aroâiq puai máh cũai ayông tỗp alới ớn. Máh cũai ayông ki la neq:

  Tỗp Dan: Cũai sốt alới la Ahi-sơ con samiang Ami-sadai. Tỗp alới bữn nheq tữh la 62,700 náq.
  Tỗp Asêr: Cũai sốt alới la Pakiel con samiang Oc-ran. Tỗp alới bữn nheq tữh la 41,500 náq.
  Tỗp Nep-tali: Cũai sốt alới la Ahi-ra con samiang E-nan. Tỗp alới bữn nheq tữh la 53,400 náq.
  Parỗm nheq tữh tỗp alới la 157,600 náq. Nheq tữh tỗp Dan nâi cóq pỡq tapun, cỡt tỗp parsốt tháng.
32Parỗm nheq tữh cũai proai I-sarel têq cỡt tahan la 603,550 náq. 33Ma tỡ bữn noap tỗp Lê-vi amut tâng cũai I-sarel nâi, táq machớng Yiang Sursĩ khoiq patâp Môi-se.
34Yuaq ngkíq, cũai proai I-sarel trĩh santoiq Yiang Sursĩ khoiq atỡng na Môi-se. Dũ náq tâng tỗp alới cóq chóh dống ỡt puai máh cũai ayông tỗp alới ớn. Cớp cóq alới pỡq parnơi cớp sâu, cớp dống sũ alới.