30

Luật về hứa nguyện

1Mai-sen nói với các vị lãnh đạo của các đại tộc Y-sơ-ra-ên: "Chúa Hằng Hữu có truyền dạy rằng: 2Nếu ai hứa nguyện với Chúa một điều gì, hoặc thề sẽ tuân giữ một lời nguyền, người ấy phải làm theo lời mình đã thề, hứa.
3Nếu một người đàn bà còn sống trong nhà cha mình, có hứa với Chúa hoặc có thề làm một điều gì, 4và khi người cha biết được lời thề của con mình nhưng không nói gì cả, lời thề vẫn có hiệu lực. 5Nhưng nếu vừa biết được lời thề, người cha liền cấm đoán con gái mình ngay trong ngày hôm ấy, lời thề của nàng trở nên vô hiệu. Chúa sẽ tha thứ cho nàng vì nàng bị cha mình cấm đoán.
6Nếu một người đàn bà đã thề hoặc đã buột miệng hứa điều gì, rồi về sau có chồng; 7và khi người chồng biết được lời thề của vợ mình nhưng không nói gì cả, lời thề vẫn có hiệu lực. 8Nhưng nếu vừa biết được lời thề, người chồng liền cấm đoán vợ mình ngay trong ngày hôm ấy, lời thề của nàng trở nên vô hiệu. Chúa sẽ tha thứ cho nàng.
9Nhưng lời thề của một bà góa hay một bà ly dị vẫn có hiệu lực.
10Nếu một người đàn bà phát thề khi đang sống trong nhà chồng, 11và khi người chồng biết được lời thề của vợ mình nhưng không nói năng, phản đối gì cả, lời thề vẫn có hiệu lực. 12Nhưng nếu người chồng hủy bỏ lời thề ngay trong ngày mình biết được, lời thề của người vợ trở thành vô hiệu và Chúa sẽ tha thứ cho nàng. 13Vậy, người chồng có quyền chấp thuận hay hủy bỏ lời thề của vợ mình. 14Nếu người chồng giữ im lặng trong một ngày tròn tức là bằng lòng chấp thuận lời thề của vợ. 15Còn nếu người chồng đợi một thời gian rồi mới tuyên bố hủy bỏ lời thề, người ấy phải gánh chịu hình phạt theo như lời vợ mình đã thề."
16Trên đây là những quy tắc Chúa Hằng Hữu truyền cho Mai-sen để áp dụng trong những mối liên hệ vợ chồng hoặc cha con (khi người con gái còn ở trong nhà cha).