30

Kevcai yeem cog lus tseg

1Mauxe hais rau cov thawj hauv txhua xeem Yixayee tias, “No yog tej uas Yawmsaub hais kom nej ua. 2Thaum leejtwg yeem cog lus tseg rau Yawmsaub lossis cog lus twv pav nws tus kheej ib yam dabtsi mas nws tsis txhob rhuav tej lus uas nws cog tseg ntawd, nws yuav tsum ua raws li nws lub qhov ncauj tau hais lawd huvsi.
3“Lossis thaum ib tug ntxhais hluas twg yeem cog lus tseg rau Yawmsaub thiab cog lus pav nws tus kheej rau thaum nws tseem ua hluas nkauj nyob hauv nws txiv tsev, 4thiab leej txiv kuj hnov tej lus uas nws yeem cog tseg thiab tej lus uas nws pav nws tus kheej, tiamsis leej txiv tsis hais li cas rau nws, kuj cia tej lus uas nws yeem ntawd nyob ruaj thiab cia tej lus uas nws cog lus pav nws tus kheej nyob ruaj. 5Tiamsis yog leej txiv tav nws rau hnub uas leej txiv hnov, mas tej lus uas nws yeem thiab tej lus uas nws cog lus pav nws tus kheej ntawd tsis yom ceev lawm. Yawmsaub yuav zam txim rau nws vim nws txiv twb tav nws lawm.
6“Tiamsis yog ib tug ntxhais hluas twg yeem cog lus tseg thiab tsis xav txhua es nws cia li cog lus pav nws tus kheej lawm, nws mam li mus yuav txiv lawm, 7mas nws tus txiv tau hnov tej ntawd, los hnub uas hnov ntawd nws tsis hais li cas rau nws tus pojniam, ces tej lus uas tus pojniam ntawd yeem tseg yuav nyob ruaj thiab tej lus uas nws cog lus pav nws tus kheej yuav nyob ruaj. 8Tiamsis yog hnub uas tus txiv hnov dheev tus txiv txawm tav ces kuj ua rau tej lus uas tus pojniam yeem lus ntawd thiab tej lus uas nws xav tsis txhua es cia li cog lus pav nws tus kheej ntawd tsis muaj qabhau lawm, mas Yawmsaub kuj yuav zam txim rau nws. 9Tiamsis tej lus uas tus poj ntsuam twg thiab tus poj nrauj twg yeem cog tseg thiab tej lus uas nws pav nws tus kheej mas tej lus ntawd yuav nyob ruaj.
10“Yog tus pojniam ntawd cog lus yeem tseg thiab cog lus twv pav nws tus kheej rau thaum nws tseem nrog nws tus txiv nyob, 11nws tus txiv hnov tiamsis tsis hais li cas thiab tsis tav nws mas nws tej lus yeem tseg ntawd yuav nyob ruaj thiab tej lus uas nws cog lus pav nws tus kheej yuav nyob ruaj. 12Tiamsis yog tus txiv muab tej lus ntawd rhuav kom tsis muaj qabhau lawm rau hnub uas nws hnov lawm ces txhua lo lus uas tawm hauv nws tus pojniam qhov ncauj yeem tseg thiab cog lus pav nws tus kheej tsis yom ceev lawm. Nws tus txiv twb muab rhuav tsis muaj qabhau lawm mas Yawmsaub kuj yuav zam txim rau nws. 13Tus pojniam txawm yeem cog lus tseg thiab cog lus pav nws tus kheej tswj yuam nws lub siab li cas lawm los nws tus txiv muaj cai muab ua kom ruaj khov lossis muab rhuav kom tsis muaj qabhau. 14Tiamsis yog nws tus txiv tsis hais li cas ib hnub dhau ib hnub li ces kuj yog nws ua rau tej lus uas nws tus pojniam yeem tseg thiab tej lus uas nws cog lus pav nws tus kheej ntawd yuav nyob ruaj, vim hnub uas nws twb hnov los nws twb tsis hais li cas. 15Tiamsis yog nws twb hnov ntev lawm nws mam li muab rhuav kom tsis muaj qabhau tom qab mas nws yuav ris nws tus pojniam lub txim.”
16Tej no yog tej kab ke uas Yawmsaub hais rau Mauxe, yog ntsig txog tus pojniam thiab tus txiv, thiab ntsig txog leej txiv thiab tus ntxhais rau thaum nws tseem ua ntxhais hluas nyob hauv leej txiv tsev.