31

Chiến thắng Ma-đi-an

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 2“Trước ngày con qua đời, con sẽ báo thù người Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên."
3Mai-sen bảo dân: "Một số nhân dân phải được vũ trang để đi báo thù dân Ma-đi-an theo lệnh Chúa Hằng Hữu. 4,5Mỗi đại tộc tuyển một ngàn người." Và như vậy, từ trong dân Y-sơ-ra-ên chọn mười hai ngàn người tham dự trận này. 6Mai-sen ra lệnh tiến công, có Phi-nê-a (con thầy tế lễ Ê-lê-a-sa) đem theo các dụng cụ thánh và kèn đồng cầm nơi tay. 7Trong trận này, họ giết sạch những người đàn ông Ma-đi-an, 8kể cả năm vua Ma-đi-an là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ và Rê-ba. Ba-la-am, con trai Bê-Ô cũng chung số phận.
9-11Đạo quân Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà, trẻ con Ma-đi-an, thu chiến lợi phẩm gồm bò, cừu và của cải rồi đốt sạch các thành phố, trang trại của người Ma-đi-an. 12Họ đem người và của cải bắt được đến trước Mai-sen, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và cộng đồng nhân dân Y-sơ-ra-ên đang cắm trại tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô.
13Mai-sen, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các nhà lãnh đạo cộng đồng Y-sơ-ra-ên ra tận bên ngoài trại tiếp đón đoàn quân chiến thắng trở về. 14Nhưng Mai-sen giận các cấp chỉ huy quân đội lắm (họ gồm những sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân). 15Ông hỏi: "Tại sao các anh để cho tất cả đàn bà Ma-đi-an còn sống? 16Chính họ là những người đã vâng lời Ba-la-am, quyến rũ người Y-sơ-ra-ên thờ lạy thần tượng, vì thế mà tai họa đã xảy ra cho dân của Chúa Hằng Hữu. 17,18Thế thì, ta phải giết hết những đứa con trai và tất cả đàn bà đã nằm với đàn ông, nhưng để cho các trinh nữ sống và nhân dân được giữ những trinh nữ này. 19Bây giờ, ai đã giết người hoặc đụng vào xác chết phải ở lại bên ngoài trại trong bảy ngày; vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy, phải tẩy sạch mình và người mình bắt được. 20Cũng tẩy sạch áo xống, đồ dùng bằng da, bằng lông dê và bằng gỗ."
21Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa cũng nhắc nhở các chiến sĩ: "Đây là quy tắc Chúa truyền cho Mai-sen: 22,23Vật gì đưa vào lửa được như vật bằng vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, phải đưa vào lửa đốt cho sạch. Sau đó, cũng phải dùng nước tẩy uế mà tẩy sạch nữa. Còn vật gì không chịu được lửa, thì dùng nước tẩy uế mà thôi. 24Phải giặt sạch áo vào ngày thứ bảy và như thế anh em sẽ được sạch. Sau đó, anh em sẽ vào trại." 25Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 26“Con sẽ cùng với thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các tộc trưởng lo kiểm kê các chiến lợi phẩm, cả người lẫn súc vật. 27Xong, chia chiến lợi phẩm ra làm hai phần, một phần thuộc về các chiến sĩ đã ra trận, phần kia thuộc về nhân dân. 28Trong phần của các chiến sĩ, phải đem hai phần ngàn để dâng cho Chúa, gồm người, bò, lừa và cừu. 29Phần trích ra này sẽ đem giao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa để dâng cho Chúa Hằng Hữu. 30Cũng lấy hai phần trăm trong phân nửa của nhân dân để cho người Lê-vi là những người có trách nhiệm phục vụ Lều hội kiến. Phần này cũng gồm có người, bò, lừa và cừu."
31Mai-sen và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa làm theo lời Chúa Hằng Hữu dạy. 32Chiến lợi phẩm do các chiến sĩ thu được (không kể đến một số của cải khác) gồm có 675.000 con cừu,
33- 72.000 con bò,
34- 61.000 con lừa,
35- 32.000 trinh nữ.
36Như thế, phân nửa thuộc phần các chiến sĩ gồm 337,500 con cừu, 37và số cừu trích ra nộp cho Chúa là 675 con:
38- 36.000 con bò, số bò nộp cho Chúa là 72 con;
39- 30.500 con lừa, số lừa nộp cho Chúa là 61 con;
40- 16.000 trinh nữ, số nộp cho Chúa là 32.
41Mai-sen vâng lời Chúa, đem nộp cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa phần thuộc về Chúa.
42,43Phân nửa chiến lợi phẩm được Mai-sen chia cho nhân dân gồm có 337.000 con cừu,
44- 36.000 con bò,
45- 30.500 con lừa
46và 16.000 trinh nữ
47Mai-sen lấy hai phần trăm của phân nửa này, gồm cả người lẫn thú vật, đem cho người Lê-vi như Chúa Hằng Hữu bảo ông. 48,49Các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân đến thưa với Mai-sen: "Chúng tôi đã kiểm điểm quân số và kết quả là không một ai thiệt mạng cả. 50Ngoài ra, chúng tôi mang đến đây các vật đã thu được: nữ trang bằng vàng, vòng đeo tay, vòng đeo chân, nhẫn, hoa tai, dây chuyền. Xin dâng cho Chúa Hằng Hữu làm lễ chuộc tội."
51,52Mai-sen và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nhận các lễ vật từ tay các sĩ quan, cân nặng 16.750 lạng. 53Các chiến sĩ đều có thu hoạch chiến lợi phẩm riêng cho mình. 54Mai-sen và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa đem các lễ vật này cất vào Đền hội kiến làm một kỷ niệm của nhân dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Chúa.