31

Yiang Sursĩ Carláh Dỡq Chóq Cũai Madian

1Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 2“Cóq mới pỡq carláh dỡq chóq máh cũai proai Madian, cỗ tian ranáq alới khoiq táq chóq máh cũai I-sarel chơ. Vớt tễ ki, mới lứq cuchĩt.”
3Yuaq ngkíq, Môi-se atỡng cũai I-sarel neq: “Cóq anhia thrũan pỡq chíl cũai Madian; chơ pupứt nheq máh tỗp alới, cỗ tian ranáq alới khoiq táq chóq Yiang Sursĩ. 4Tễ dũ tỗp cũai I-sarel, cóq rưoh ĩt muoi ngin náq tahan dŏq pỡq rachíl.”
5Yuaq ngkíq, dũ tỗp cóq rưoh ĩt samiang muoi ngin náq; parỗm nheq tữh la bữn 12,000 thrũan pỡq rachíl. 6Môi-se ớn Phi-niat con samiang E-lia-sơ, la cũai tễng rit sang, dững tỗp tahan ki loŏh pỡq rachíl. Phi-niat bữn mpỗl dŏq nhêng máh crơng tâng Ntốq Tễng Rit cớp máh lavia dŏq plóng atỡng yỗn pỡq rachíl. 7Chơ tỗp alới mut chíl cũai Madian puai santoiq Yiang Sursĩ khoiq ớn na Môi-se. Tỗp alới cachĩt táh nheq máh cũai samiang Madian, 8cớp sỡng plỡ puo cũai Madian la ramứh neq: E-vi, Rê-kem, Sũr, Hơr, cớp Rê-ba. Tỗp alới bữn cachĩt dếh Balam la con samiang Bê-ô hỡ.
9Tỗp I-sarel cỗp máh cũai mansễm Madian cớp tỗp carnễn; cớp alới ĩt nheq máh ntroŏq, cữu, cớp sanốc ntữn tễ cruang cũai Madian dững achu nheq. 10Chơ alới chŏ́ng talốh nheq máh vil cớp ntốq canŏ́h cũai Madian ỡt. 11Tỗp alới ĩt pốih nheq máh crơng, dếh cũai cớp charán hỡ. 12Chơ alới chiau nheq ramứh ki yỗn Môi-se, E-lia-sơ, cớp máh cũai proai I-sarel ca ỡt tâng ntốq cutễq tapín Mô-ap, yáng tooh crỗng Yôr-dan choâng cớp vil Yê-ri-cô.

Tỗp Tahan Píh Chu Loah

13Môi-se, E-lia-sơ, cớp nheq tữh cũai sốt tễ dũ tỗp, alới loŏh tễ vil, dŏq roap chỗm máh tỗp tahan ki chu. 14Môi-se nhôp máh cũai sốt tahan, alới ca sốt muoi ngin náq, cớp alới ca sốt muoi culám náq, toâq alới chu tễ rachíl. 15Án blớh alới neq: “Cỗ nŏ́q anhia dŏq máh mansễm nâi noâng tamoong? 16Nŏ́q anhia tỡ bữn sanhữ tỡ tễ máh mansễm tỗp Madian, alới trĩh santoiq Balam, cớp alới rakiauq táq yỗn cũai proai táq ranáq tỡ pĩeiq yáng moat Yiang Sursĩ tâng cóh Pê-or? Cỗ ngkíq, yuaq bữn ỗn toâq pỡ cũai proai Yiang Sursĩ. 17Ngkíq sanua cóq anhia cachĩt táh nheq máh cũai carnễn samiang cớp dũ náq mansễm ca khoiq bếq parnơi cớp samiang. 18Ma máh cũai cumũr noâng plot o, têq dŏq loah yỗn anhia bữm.
19“Sanua tỗp anhia ca khoiq cachĩt cũai, tỡ la yống sac cumuiq, cóq anhia loŏh ỡt yáng tiah vil tapul tangái. Ma tâng tangái pái cớp tangái tapul, tỗp anhia cớp máh cũai ca anhia cỗp, cóq nheq tữh anhia sambráh tỗ chác puai rit. 20Cớp cóq anhia táq rit sambráh dếh máh tampâc cớp dũ ramứh crơng táq toâq ngcâr charán, sóc mbễq, tỡ la tễ aluang.”
21E-lia-sơ la cũai tễng rit sang, án atỡng máh tỗp alới ca mbỡiq chu tễ rachíl ki neq: “Nâi la phễp rit Yiang Sursĩ atỡng na Môi-se. 22Dũ ramứh ũih tỡ têq cat la neq: Yễng, práq, sapoan, tac, lapan, cớp trac, 23cóq anhia chóq crơng ki tâng ũih dŏq sambráh puai rit. Chơ cóq anhia táq rit sambráh crơng ki na dỡq ễn. Cớp dũ ramứh canŏ́h ca lahĩr ũih cóq anhia táq rit sambráh na dỡq tê. 24Tâng tangái tapul cóq tỗp anhia pooh tampâc yỗn bráh; ki nŏ́q tỗp anhia cỡt bráh puai santoiq Yiang Sursĩ patâp, cớp têq anhia mut loah tâng vil.”

Tampễq Máh Crơng Crớu Ca Alới Pũr Bữn

25Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 26“Mới cớp E-lia-sơ, dếh cũai sốt dũ tỗp hỡ, cóq anhia ngih nheq máh crơng tahan ki khoiq pũr bữn, dếh cũai cớp charán hỡ. 27Chơ cóq anhia tampễq máh ramứh ki cỡt bar pún lĩ-ralĩ, muoi pún yỗn tỗp tahan, ma muoi pún ễn yỗn máh cũai proai. 28Ma tễ pún tahan, cóq dŏq loah yỗn Yiang Sursĩ muoi pún tễ sỡng culám pún, dếh cũai, dếh ntroŏq, aséh dễn, cữu, cớp mbễq. 29Chơ cóq chiau pún nâi pỡ E-lia-sơ la cũai tễng rit sang, yỗn cỡt pún Yiang Sursĩ. 30Ma tễ máh pún cũai proai I-sarel, cóq anhia ĩt dŏq loah muoi pún tễ sỡng chít pún, chơ chiau yỗn tỗp Lê-vi, alới ca nhêng salĩq Dống Sang Aroâiq Yiang Sursĩ. Tỡ bữn tampễq ống cũai sâng, ma tampễq dếh máh ntroŏq, aséh dễn, cữu, cớp mbễq hỡ.”
31Môi-se cớp E-lia-sơ, táq dũ ramứh puai máh santoiq Yiang Sursĩ khoiq ớn alới táq.
32Máh ramứh crơng tỗp tahan khoiq pũr ĩt chơ la neq: Cữu bữn 675,000 lám, 33ntroŏq bữn 72,000 lám, 34aséh dễn 61,000 lám, 35cớp máh cumũr la 32,000 náq. 36Ma tadĩ pún khong cũai tahan bữn cữu cớp mbễq nheq tữh 337,500 lám. 37Ma 675 lám la dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 38Ma tễ ntroŏq 36,000, alới dŏq 72 lám chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 39Cớp tễ aséh dễn 30,500 lám, alới dŏq 61 lám chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 40Cớp tễ máh cumũr 16,000 náq, alới dŏq 32 náq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 41Ngkíq Môi-se chiau máh crơng ki yỗn E-lia-sơ la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, táq puai dũ ramứh machớng Yiang Sursĩ khoiq ớn án táq.
42Ma máh pún cũai proai cớp pún tahan bữn lĩ-ralĩ la neq: 43Cữu cớp mbễq 337,500, 44ntroŏq 36,000 lám, 45aséh dễn 30,500 lám, 46cớp máh cumũr 16,000 náq. 47Chơ Môi-se ĩt muoi pún tễ sỡng chít pún khong cũai I-sarel, dếh cũai cớp charán hỡ dŏq chiau loah yỗn tỗp Lê-vi, yuaq tỗp nâi nhêng salĩq Dống Sang Aroâiq Yiang Sursĩ. Án táq dũ ramứh puai machớng Yiang Sursĩ ớn án táq.
48Chơ máh cũai sốt tahan pỡq ramóh Môi-se, 49cớp atỡng án neq: “Achuaih ơi! Tỗp hếq khoiq ngih chơ máh tỗp tahan ca hếq nhêng salĩq; tỡ bữn noau cuchĩt pứt mŏ. 50Yuaq ngkíq, tỗp hếq dững máh crơng ra‑ỗt táq toâq yễng ca hếq pũr ĩt la neq: Cŏ́ng, sarcŏ́ng atĩ, sambễt, latai, cớp sanoâc. Tỗp hếq sễq chiau máh crơng nâi yỗn Yiang Sursĩ thái loah dỡi tamoong hếq.”
51Môi-se cớp E-lia-sơ roap ĩt máh crơng alới dững chiau sang ki la moang crơng yễng. 52Máh crơng yễng cũai sốt tahan dững chiau sang trỗ nâi, khân noau cân, ntâng sám bar culám ki-lô. 53Ma máh tỗp tahan miat sâng, alới miar ĩt dŏq crơng ki cỡt crơng alới bữm. 54Ngkíq, Môi-se cớp E-lia-sơ dững máh yễng ki dŏq pỡ Dống Sang Aroâiq, ễq Yiang Sursĩ bán kĩaq máh cũai proai I-sarel.